Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Werk en kind

Zeker met kinderen zoek je naar mogelijkheden om je carrière zo goed mogelijk te combineren met de zorg voor je gezin. De Rijksoverheid wil het je zo makkelijk mogelijk maken om daarin je eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld door tijdelijk wat minder te gaan werken, gebruik te maken van diverse verlofregelingen, je loopbaan tijdelijk te onderbreken of wat meer vrije dagen op te nemen. Zo kun je je werk en je gezin combineren op een manier die het beste bij jou past.

Extra verlof

De komst van een kind verandert je leven ingrijpend. Uiteraard kun je bij de Rijksoverheid gebruikmaken van de wettelijke regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof (SZW).

Maar ook na de geboorte en de kraamtijd vraagt de zorg voor je kind veel tijd en aandacht. Voor werkenden is het vaak een hele puzzel om alles goed georganiseerd te krijgen. Als medewerker bij de Rijksoverheid kun je daarom naast het zwangerschapsverlof extra vrije dagen opnemen. Die vallen onder het zogeheten ouderschapsverlof. Dit onbetaalde verlof kun je inplannen wanneer dat het beste uitkomt. Bijvoorbeeld als je naar het consultatiebureau moet, als je kind ziek is, of wanneer je een paar dagen de zorg wilt overnemen van je partner.

Minder werken

Veel jonge ouders maken gebruik van hun recht op ouderschapsverlof. Wat als dat dusdanig goed bevalt dat je voor langere tijd minder wilt werken? Vaak is daar bij de Rijksoverheid wel een mouw aan te passen. Bijvoorbeeld door je arbeidsduur te verkorten. Je moet dan wel langer dan een jaar werkzaam zijn bij de Rijksoverheid en niet eerder een soortgelijk verzoek hebben ingediend. Je leidinggevende beslist of hij of zij je verzoek tot arbeidsduurverkorting kan aanvaarden. Meestal is dit geen bezwaar, tenzij bijvoorbeeld jouw afdeling sterk onderbezet is. Bij de Rijksoverheid kun je er ook voor kiezen je loopbaan tijdelijk te onderbreken. Voor zo'n bijzonder verlof is soms een financiële bijdrage mogelijk om een dergelijke periode ook financieel te overbruggen.

Adoptie

Regelingen voor medewerkers die zorg en werk willen combineren staan bij de Rijksoverheid vanzelfsprekend ook open voor adoptie- en pleegouders. Zo heb je als je een kind adopteert recht op vier weken adoptieverlof om aan de nieuwe situatie te wennen. Dit - betaalde - verlof kan al twee weken voor de adoptiedatum ingaan. Verder mag je ook als adoptieouder een beroep doen op ouderschapsverlof, arbeidsduurverkorting en loopbaanonderbreking. Neem je een pleegkind in je gezin op, dan komt de Rijksoverheid je eveneens graag tegemoet. Ook in die situatie kun je in aanmerking komen voor adoptieverlof.