Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO voert verschillende wetten- en regelingen uit. Zo verstrekt DUO studiefinanciering, erkent diploma’s en organiseert staats- en inburgeringexamens. Op deze manier maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

Modern kantoorgebouw

DUO en ICT

De dienstverlening van DUO gaat uit van kwaliteit en gemak. De klanten van DUO moeten zoveel mogelijk online zaken met DUO kunnen doen en via selfservice hun zaken kunnen afhandelen. Daarom is ICT bij DUO heel belangrijk. Door het inzetten van business rules (bedrijfsregels) en machine-machine koppelingen voert DUO gewijzigde en nieuwe wet- en regelgeving door zonder grote aanpassingen aan de systemen. De verwerking van transacties gebeurt zoveel mogelijk automatisch (straight through processing). Als de klant er digitaal niet uitkomt, biedt DUO ondersteuning.

Werken bij DUO-ICT

DUO bouwt de inzet van externe capaciteit af en investeert in de kwaliteiten van intern personeel. Met medewerkers die door mobiliteit, scholing en ontwikkeling flexibel inspelen op het veranderende takenpakket. Continuïteit, leverbetrouwbaarheid en innovatie zijn hierbij leidende principes. DUO-ICT hanteert Agile en Continuous Delivery als organisatorische principes.

DUO werkt volgens DevOps. Geen aparte specialismes meer zoals functioneel beheerder, ontwerper, bouwer of tester, maar medewerkers die meer kunnen en willen. Je bent een kei in je eigen vakgebied, met een brede blik daarbuiten. Dit is nodig om de groeiende complexiteit van ICT te kunnen overzien.

DUO wil graag dat op termijn iedere medewerker enige kennis heeft van programmeren, omdat in de sterk geautomatiseerde omgeving van Continuous Delivery en DevOps het kunnen begrijpen en maken van softwareapplicatiecode nodig is om het werk te kunnen doen. Waar nodig worden medewerkers via training of coaching geholpen. Want ondanks alle technologische ontwikkelingen blijft de medewerker de succesfactor van DUO.

Vind jouw plek.

Alle vacatures van DUO

DUO meer en meer digitaal

DUO meer en meer digitaal

Een selfserviceportaal ontwikkelen voor zo’n 150 duizend nieuwe studenten per jaar. Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werken software architect Jaap Sterenborg en functioneel tester David Duyff aan de modernisering van mijnduo.nl.

Lees verder

'De soft skills van een ICT’er worden steeds belangrijker'

David Duyff

David Duyff

  • Functioneel tester DUO
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer over David

'Ik ben als software architect vanaf het begin betrokken bij de vernieuwing van de studiefinancieringssystemen'

Jaap Sterenborg

Jaap Sterenborg

  • Software architect DUO
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer over Jaap