Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Wat is de Rijksoverheid? Op deze website vind je alles over werken bij de Rijksoverheid. Maar waar kom je eigenlijk terecht als je hier komt werken? Ben jij dan degene die op het gemeentehuis paspoorten verlengt? Of ga je juist aan de slag met wetten en beleid? Op deze pagina lees je alles over het verschil tussen de overheid en Rijksoverheid en over de verschillende organisaties van ‘het Rijk’.

Wat is de Rijksoverheid?

De Rijksoverheid is de verzamelnaam voor de 11 ministeries, vele uitvoerende diensten, inspecties en de Hoge Colleges van Staat.
Bekijk alle organisaties van de Rijksoverheid

Overheid en Rijksoverheid

De overheid en de Rijksoverheid zijn niet hetzelfde. Een overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo bestaat de totale overheid uit de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze overheden nemen op tal van terreinen maatregelen, vaardigen wetten uit en zien toe op de naleving ervan. In totaal maken meer dan 1.600 organisaties en instanties deel uit van de overheid, waaronder 11 ministeries, 12 provincies en zo’n 400 gemeenten.

De Rijksoverheid is onderdeel van de overheid, en bestaat onder andere uit onze 11 ministeries in Den Haag, de uitvoerende diensten die onder deze ministeries vallen en de Hoge Colleges van Staat. In totaal werken er bij de Rijksoverheid zo’n 100.000 rijksambtenaren, verspreid door heel Nederland.

Lokaal: gemeenten

Een gemeente voert uitsluitend taken uit die van direct belang zijn voor haar inwoners, zoals het ophalen van huisvuil, het verstrekken van paspoorten en het maken van bestemmingsplannen. Over veel zaken mogen gemeenten zelfstandig beslissen. Denk aan het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Daarnaast voert de gemeente een aantal landelijke wetten uit. Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners.

Lees meer over gemeenten

Regionaal: provincies en waterschappen

De provincies en waterschappen regelen het beleid op regionaal niveau. De 12 provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. De waterschappen hebben van oudsher de taak om namens de bewoners van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen. Zo regelen ze de waterstand en zijn ze verantwoordelijk voor de waterkeringen, inclusief het beheren en onderhouden van de dijken.

Lees meer over de provincies en waterschappen

Landelijk: Rijksoverheid

De Rijksoverheid is de verzamelnaam voor de 11 ministeries, vele uitvoerende diensten, inspecties en Hoge Colleges van Staat. De ministeries zijn te vinden in Den Haag; de uitvoeringsorganisaties zitten verspreid door het hele land. De organisaties van de Rijksoverheid maken landelijk beleid, zorgen ervoor dat dit wordt uitgevoerd en houden toezicht op de naleving ervan.

Lees meer over de rijksoverheid

De organisaties van de Rijksoverheid

Ministeries

Er zijn 11 ministeries, die elk onder de politieke leiding van hun eigen minister vallen. Een ministerie is een organisatie van de Rijksoverheid waar het beleid van de regering wordt uitgevoerd. Ieder ministerie heeft hierbij zijn eigen werkgebied, bijvoorbeeld het onderwijs of de volksgezondheid.

Rijksdiensten

Onder de verantwoordelijkheid van de ministeries vallen veel ambtelijke organisaties en uitvoerende diensten. Denk aan de Belastingdienst. Ook heeft de Rijksoverheid verschillende inspecties, zoals de Onderwijsinspectie. Tot slot maken zelfstandige bestuursorganen deel uit van de Rijksoverheid.

Hoge Colleges van Staat

De Hoge Colleges van Staat controleren en adviseren de Rijksoverheid. In de Grondwet is vastgelegd dat de colleges onafhankelijk en zelfstandig zijn. Voorbeelden van de Hoge Colleges van Staat zijn de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman.

Ministeries en rijksorganisaties

 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken
  • Dienst ICT Uitvoering
  • Centraal Planbureau
 • Ministerie van Financiën
  • Belastingdienst
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Rijkswaterstaat
  • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Agentschap CIBG
  • Inspectie jeugdzorg
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Hoge Colleges van Staat

 • Algemene Rekenkamer
 • Eerste Kamer der Staten Generaal
 • Nationale Ombudsman
 • Raad van State
 • Tweede Kamer der Staten Generaal

Overige Rijksorganisaties

 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Kabinet van de Koning
 • Rechtspraak
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid

Ministerie van Algemene Zaken

Algemene Zaken is een atypisch ministerie. Waar andere ministeries een concreet en tastbaar product leveren, zijn wij vooral dienstverlenend en ondersteunend. We bevorderen het algemeen regeringsbeleid en de eenheid hierbinnen. Ook ondersteunen we het beleid met analyses van maatschappelijke ontwikkelingen en zijn we verantwoordelijk voor goede en duidelijke overheidscommunicatie.

Lees meer over het ministerie van Algemene Zaken

Bekijk alle vacatures

Algemene Zaken bestaat uit de volgende diensten en directies:

Kabinet Minister President

Adviseert de minister-president bij de uitvoering van de hem opgedragen taken. Verzorgt het secretariaat van de ministerraad en de secretariaten van de onderraden.

Rijksvoorlichtingsdienst

Verzorgt de woordvoering van de minister-president en het kabinet en is verantwoordelijk voor de voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, de minister-president en het ministerie.

Directie Bedrijfsvoering

Is verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, inclusief de juridische. Ondersteunt het primaire proces van de andere diensten van het ministerie.

Directie Concerncontrol

Adviseert de ambtelijke en politieke leiding over de begroting van Algemene Zaken en de begroting van de Koning. Ondersteunt alle managementcontrolactiviteiten van de diensten van het ministerie.

Dienst Publiek en Communicatie

Ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals.

Bureau Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Informeert en adviseert de regering over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. Adviseert over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en 1 effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Lees meer over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bekijk alle vacatures

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bestaat uit de volgende diensten en directies:

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschermt de nationale veiligheid. De AIVD onderkent en duidt dreigingen, risico's en internationale politieke ontwikkelingen die voor anderen onzichtbaar zijn en die mogelijk grote gevolgen hebben voor de belangen van de Nederlandse staat. Denk aan dreigingen als terrorisme, spionage, politiek extremisme of de verspreiding van massavernietigingswapens.

Lees meer over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Bekijk alle vacatures

Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Zorgt voor het bestuurlijk en ambtelijk functioneren van de publieke sector in Nederland en voor de handhaving en uitvoering van het Statuut van het Koninkrijk.

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen

Streeft naar een goed dak boven ieders hoofd, in een leefbare buurt en in een samenleving waarin iedereen meedoet en tot zijn recht komt.

Directoraat-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk

Is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van personeel en organisatie, inkoop, huisvesting, facilitymanagement en ICT en informatievoorziening.

Algemene bestuursdienst

Omvat de hoogste ambtenaren binnen de Rijksoverheid: managers in schalen 17 en hoger, en directeuren in schaal 15 en 16 met integrale eindverantwoordelijkheid voor mensen en middelen.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Beheert de stelsels van identiteitsgegevens en zorgt voor een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.

Lees meer over de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

P-Direkt

P-Direkt is dé innovatieve HR-dienstverlener van en voor de Rijksoverheid en zorgt dat rijksambtenaren hun personeelszaken zo veel mogelijk zelf kunnen regelen.

Lees meer over P-Direkt

FMHaaglanden

is de professionele dienstverlener voor rijksorganisaties in de regio Haaglanden; levert werkplekken met faciliteiten die het mogelijk maken dat mensen comfortabel kunnen werken.

SSC-ICT

SSC-ICT is de ICT-partner van en voor de Rijksoverheid en voorziet 8 ministeries van een breed pakket ICT-services en ICT-kennis. SSC-ICT werkt voor 30.000 rijksambtenaren, in Nederland en over de grens.

Lees meer over SSC-ICT

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Lost managementvraagstukken op en draagt bij aan complexe transities en implementaties. Bundelt kennis van onder andere interim-management, HRM, IT, inkoop en financiën en verbindt die met andere disciplines.

Logius

Is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van de digitale diensten en standaarden van de Rijksoverheid.

Lees meer over Logius

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de vastgoedportefeuille van de Rijksoverheid. Als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgen ze voor de huisvesting van alle departementen en van de daaraan verbonden organisaties en diensten.

Lees meer over het Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken bouwt mee aan een veilige, stabiele en welvarende wereld. Wij zetten ons in om conflicten, armoede en onrecht te bestrijden en om de belangen van Nederlanders in het buitenland te behartigen. We hebben belang bij een sterk Europa dat zo snel mogelijk de crisis overwint. Om kansen te creëren voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken we actief aan de versterking van internationale economische relaties.

Lees meer over het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bekijk alle vacatures

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit het departement in Den Haag, waaronder verschillende directoraten-generaal als Europese Zaken en Politieke Zaken en een aantal diensten. Daarnaast heeft het ministerie meer dan 150 ambassades, consulaten, consulaten-generaal en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties. Al deze vertegenwoordigingen worden ook wel posten genoemd.

Ministerie van Defensie

Defensie is een van de grootste werkgevers van de Rijksoverheid. Het is ook nogal wat waar ze voor staan. Vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. En een bijdrage aan mondiale stabiliteit en vrijheid. Welbekende krijgsmachtonderdelen zijn de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee. Snel inzetbare onderdelen die overal ter wereld kunnen optreden. Via Werkenvoornederland.nl zoeken we burgermedewerkers voor zeer uiteenlopende functies in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, juristen, ICT'ers, technici en milieuspecialisten.

Lees meer over het ministerie van Defensie

Bekijk alle vacatures

Defensie bestaat uit de volgende diensten en directies:

Koninklijke Marine

Zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. Helpt in binnen- en buitenland bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en rampen.

Koninklijke Landmacht

Draagt met professionele en goed getrainde militairen op de grond bij aan vrijheid, veiligheid en welvaart in Nederland en daarbuiten.

Commando DienstenCentra

Verricht ondersteunende taken voor de krijgsmacht, zodat marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zich kunnen richten op hun hoofdtaken, operaties op zee, land en in de lucht voor vrijheid, veiligheid en welvaart.

Koninklijke Luchtmacht

Draagt wereldwijd met hooggekwalificeerd personeel, vliegtuigen, helikopters en andere wapensystemen bij aan vrijheid, veiligheid en welvaart.

Koninklijke Marechaussee

Is in Nederland en wereldwijd inzetbaar voor veiligheid. Wordt ingezet op plaatsen van strategisch belang, van luchthavens en paleizen in Nederland tot de buitengrenzen van Europa en oorlogs- en crisisgebieden.

Defensie Materieel Organisatie

Zorgt dat militairen kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel. Is betrokken bij aankoop, instandhouding en verkoop van materieel.

Bestuursstaf

Maakt het beleid voor het ministerie, stuurt het departement op hoofdlijnen aan, verdeelt het Defensie-budget, controleert de uitgaven en adviseert de minister.

Ministerie van Economische Zaken

Economische Zaken staat voor ondernemend Nederland laten vernieuwen en groeien, met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat, waarbij we onze blik ook internationaal richten. We helpen ondernemers over de grens en creëren voor hen de juiste randvoorwaarden. Daarbij hebben we aandacht voor onze natuur en leefomgeving, zekerheid van energie en schone energie. En we stimuleren samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Lees meer over het ministerie van Economische Zaken

Bekijk alle vacatures

Economische Zaken bestaat uit de volgende diensten en directies:

Autoriteit Consument en Markt

Ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Lees meer over de Autoriteit Consument en Markt

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ondersteunt ondernemend Nederland met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving, bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Dienst ICT Uitvoering

Is de ICT-dienstverlener van het ministerie, van een app voor inspecteurs, een systeem voor elektronisch aanbesteden tot een digitaal loket voor ondernemers. Voert ook steeds meer opdrachten uit voor andere opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid.

Lees meer over de Dienst ICT Uitvoering

Bekijk alle vacatures

Agentschap Telecom

Waarborgt de beschikbaarheid van betrouwbare en moderne telecommunicatie, in en voor Nederland.

Centraal Planbureau

Analyseert de gevolgen voor de economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen. Doet dit op eigen initiatief of op verzoek van regering, parlement, Kamerleden, vakbonden of werkgeversorganisaties.

Kamer van Koophandel

Stelt ondernemers in staat om succesvol hun bedrijf te starten, hun diensten en producten te innoveren en hun groeiambities waar te maken in binnen- en buitenland.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en handhaaft de natuurwetgeving.

Lees meer over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Staatstoezicht op de Mijnen

Houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen.

Staatsbosbeheer

Zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting.

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden

Biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ministerie van Financiën

Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland.

Lees meer over het ministerie van Financiën

Bekijk alle vacatures

Het ministerie van Financiën bestaat uit een kerndepartement met verschillende (staf)directies, directoraten-generaal en een aantal grote diensten en instellingen:

Agentschap van de Generale Thesaurie

Bereidt het financieringsbeleid voor de minister van Financiën voor en vertegenwoordigt de minister bij het afsluiten van transacties op de financiële markten.

Domeinen Roerende Zaken

Vertegenwoordigt de Staat als eigenaar van roerende zaken. DRZ is een directie van het ministerie van Financiën en is de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen. Is daarnaast bij wet aangewezen om overtollige rijksgoederen te verwerken.

Auditdienst Rijk

Doet de accountantscontrole van de financiële jaarverslagen van de Rijksoverheid en voert op verzoek van ministeries audits uit.

Belastingdienst

De Belastingdienst zorgt voor de heffing en inning van het belastinggeld. Geld voor onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg. Voor sociale zekerheid, snelwegen en spoorlijnen. Ook zorgt de Belastingdienst voor het toekennen, uitbetalen en terugvorderen van toeslagen en voert douanetaken uit.

Lees meer over de Belastingdienst

Bekijk alle vacatures

Rijksacademie voor Financiën en Economie en Bedrijfsvoering

Verzorgt opleidingen en congressen voor de hele Rijksoverheid op het gebied van financiën, economie en bedrijfsvoering.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Infrastructuur en Milieu werkt aan een land waar mensen graag wonen, goed kunnen werken en de ruimte hebben om te recreëren. Wij zijn verantwoordelijk voor alle verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, en voor een veilig gebruik van onze infrastructuur. We zetten in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het milieu verdient onze speciale aandacht. We staan voor een gezonde en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.

Lees meer over het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bekijk alle vacatures

Infrastructuur en Milieu bestaat uit de volgende diensten en directies:

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat zet zich dagelijks in voor een land dat beschermd is tegen overstromingen, waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen. Ons werkterrein - weg en water - is méér dan het technisch uitvoeren van complexe projecten. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot. We betrekken daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werken onder meer samen met waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten.

Lees meer over Rijkswaterstaat

Bekijk alle vacatures

Inspectie Leefomgeving en Transport

Bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.

Lees meer over de Inspectie Leefomgeving en Transport

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Garandeert Nederland de best beschikbare informatie op het gebied van weer, klimaat en aardbevingen.

Lees meer over het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Planbureau voor de Leefomgeving

Maakt strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afwegingen door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties.

Lees meer over het Planbureau voor de Leefomgeving

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in het beleid, strategische verkenningen en beleidsanalyses op het beleidsterrein mobiliteit.

Deltaprogramma

Nederland is een laaggelegen land met veel water (delta). Deze ligging maakt Nederland kwetsbaar. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen of een tekort aan zoetwater.

Nederlandse Emissieautoriteit

Zorgt dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem en de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging voldoen aan hun verplichtingen.

Luchtverkeersleiding Nederland

Staat garant voor de continuïteit van luchtverkeersdienstverlening in Nederland.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod, excellente wetenschap en het beste onderwijs voor ieder kind. In een land waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en in alle vrijheid zichzelf kan zijn. Zo draag je met onder andere beleidsmedewerkers, juristen, financiële experts, inspecteurs en communicatieprofessionals bij aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

Lees meer over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bekijk alle vacatures

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestaat uit de volgende diensten en directies:

Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Adviseert de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

Dienst Uitvoering Onderwijs

Voert onderwijswetten en -regelingen uit en ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.

Lees meer over de Dienst Uitvoering Onderwijs

Erfgoedinspectie

Houdt toezicht op een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed en op de informatiehuishouding bij de centrale overheid. Draagt bij aan het toezicht op het Europese en mondiale erfgoed.

Inspectie van het Onderwijs

Bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren.

Nationaal Archief

Beheert de archieven van de landelijke overheid, maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Beschikt over een grote collectie foto’s en historische kaarten.

Raad voor Cultuur

Adviseert de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media en het cultuurbeleid in Nederland en geeft uitvoeringsadviezen, bijvoorbeeld over de bescherming van stadsgezichten.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie samen met de dienst ontwikkelt.

Onderwijsraad

Adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt op het snijvlak van economie en sociaal beleid aan duurzame werkgelegenheid en sociale zekerheid. Daarbij hebben we te maken met conjunctuurbewegingen en structurele ontwikkelingen, zoals kennisintensivering, vergrijzing en toenemende arbeidsmigratie. We zetten ons in voor een arbeidsmarkt waar ruimte is voor iedereen en waar werknemers gezond en veilig kunnen werken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het sociale zekerheidsstelsel van Nederland ook voor toekomstige generaties kan blijven bestaan. Vrijwel altijd heeft ons werk een directe impact op het werk en inkomen van burgers.

Lees meer over het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk alle vacatures

Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestaat uit de volgende diensten en directies:

Agentschap SZW

Voert subsidieregelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Voert enkele nationaal gefinancierde regelingen uit.

Inspectie SZW

Werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen, op basis van risico- en omgevingsanalyses. Zet toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Veiligheid en Justitie werkt aan allerlei onderwerpen. Van onveilige uitgaansgebieden, terrorismebestrijding en aanpak van overlast, tot toenemende jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, internetfraude en crisisbeheersing. Met onder andere inspecteurs, opsporingsambtenaren, beleidsmedewerkers en beveiligingsmedewerkers zetten we ons in voor een maatschappij waarin mensen kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie werk je zo altijd aan een veiliger en rechtvaardiger Nederland.

Lees meer over het ministerie van Veiligheid en Justitie

Bekijk alle vacatures

Veiligheid en Justitie bestaat uit de volgende diensten en directies:

Bestuursdepartement

Ondersteunt het ministerie bij het maken van beleid onder meer op de gebieden veiligheid, drugsbeleid, (jeugd)criminaliteit, wetgeving en handhaving, op nationaal en internationaal gebied.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Verricht onderzoek en adviseert over beleid en beleidsprogramma’s. Ontwikkelt en onderhoudt data en maakt deze toegankelijk. Verspreidt kennis en documenteert wetenschappelijke publicaties op het terrein van veiligheid en justitie.

Centraal Justitieel Incassobureau

Draagt bij aan het vergroten van de maatschappelijke veiligheid door verschillende boetes en maatregelen te innen, strafrechtelijke sancties te coördineren en informatie te delen met ketenpartners en opdrachtgever, met als doel de prestaties van de strafrechtketen te verbeteren.

Dienst Justis

Werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties en vormt een oordeel over hun integriteit. Geeft verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af en adviseert organisaties over de inzet van zijn producten.

Dienst Justitiële Inrichtingen

Zorgt namens de minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

Dienst Terugkeer en Vertrek

Regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Beoordeelt alle verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden.

JustID

Zorgt voor een optimale en betrouwbare informatievoorziening voor in de strafrechtsketen.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Is verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid en crisisbeheersing.

Nationaal CrisisCentrum

Bereidt de respons voor op crisissituaties rond de nationale veiligheid. Organiseert en coördineert in tijden van crisis alle processen binnen de rijkscrisisstructuur.

Nationaal Cyber Security Centrum

Draagt bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein.

Lees meer over het Nationaal Cyber Security Centrum

Nederlands Forensisch Instituut

Levert forensische producten en diensten, met als doel nationale en internationale organisaties die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid te voorzien van betrouwbare informatie.

Raad voor de Kinderbescherming

Wordt geraadpleegd of ingeschakeld wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar.

Adviescollege Verloftoetsing TBS

Toetst alle verlofaanvragen van tbs-gestelden inhoudelijk en voorziet deze vervolgens van een advies aan de minister van Justitie.

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Beoordeelt de effectiviteit van gedragsinterventies voor justitiabelen en bekijkt of deze kunnen leiden tot vermindering van recidive van zowel meerderjarigen als minderjarigen.

Inspectie Veiligheid en Justitie

Controleert of uitvoeringsinstanties als de politie en reclassering wetten en regels naleven op het terrein van veiligheid en justitie. Zodat onder meer de minister en staatssecretaris weten wat er goed gaat en wat beter kan.

Landelijke Adviescommissie Plaatsing Longstay Forensische Zorg

Toetst alle door de Forensisch Psychiatrische Centra ingediende aanvragen voor plaatsing, voortzetting of beëindiging van plaatsing van ter beschikking gestelden in een longstay-voorziening. Brengt hierover advies uit aan de minister.

SSC-I Veiligheid en Justitie

Het Shared Service Center ICT (SSC-I) is dé ICT-dienstverlener binnen het domein van Veiligheid en Justitie. We hebben een commerciële instelling met een sterk maatschappelijke betrokkenheid.

Lees meer over het SSC-I

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo leveren we een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

Lees meer over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bekijk alle vacatures

Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestaat uit de volgende diensten en directies:

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Beoordeelt de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Agentschap CIBG

Zorgt voor een betrouwbare verzameling, verwerking en koppeling van gegevens en voor goede uitlevering aan gebruikers, bijvoorbeeld voor gegevens uit het Donorregister.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Bevordert de volksgezondheid door handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten en adviseert bewindspersonen. Maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg.

Lees meer over de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Inspectie jeugdzorg

Is medeverantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid over het gezond houden van burgers en leefomgeving.

Bekijk alle vacatures

Sociaal en Cultureel Planbureau

Verricht gevraagd en ongevraagd sociaal-wetenschappelijk onderzoek en rapporteert hierover aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties.

Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek

Waarborgt de bescherming van proefpersonen van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Gezondheidsraad

Adviseert ministers en parlement op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. Heeft daarnaast een signalerende functie en brengt soms ongevraagd advies uit.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Adviseert regering en parlement over sociale verhoudingen in Nederland. Gaat hiervoor het land in, belegt expert meetings, praat met sleutelfiguren en laat onderzoek doen.

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Adviseert over het beleidsterrein volksgezondheid en zorg. Zet zich in voor de volksgezondheid en voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg.

Algemene Rekenkamer

De teams van de Algemene Rekenkamer doen onafhankelijk onderzoek op verschillende terreinen van het regeringsbeleid. Van zorg, onderwijs en kunst tot landbouw, milieu, defensie en Europa. Ieder jaar weer controleren ze het binnenkomende en het uitgaande geld van de ministeries. Daarbij beoordelen ze ook of er met die middelen wel effectief en conform de begroting is omgesprongen.

Lees meer over de Algemene Rekenkamer

Bekijk alle vacatures

Eerste Kamer der Staten Generaal

Al sinds het ontstaan van het tweekamerstelsel in 1815 heeft de Eerste Kamer een duidelijke eigen taak. Die ligt vooral op het gebied van wetgeving. Kan een wetsvoorstel in z’n geheel worden aangenomen? Of moet het in z’n geheel worden verworpen? Maar er gebeurt meer. De leden oefenen controle uit op de regering. En de debatten worden een belangrijk onderdeel van de wetsuitleg.

Lees meer over de Eerste Kamer der Staten Generaal

Bekijk alle vacatures

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt. Hij doet dit door continu in gesprek te blijven met maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers en door proactief problemen te signaleren. En misschien nog wel belangrijker: door er werkelijk iets aan te doen.

Lees meer over de Nationale Ombudsman

Bekijk alle vacatures

Raad van State

Wie bij de Raad van State werkt, werkt bij een college dat al eeuwen oud is maar volop in de maatschappij staat. Dagelijks passeren tal van actuele thema’s de revue. Er zijn twee afdelingen. De afdeling Advisering, een onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur. En de afdeling Bestuursrechtspraak, de hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Lees meer over de Raad van State

Bekijk alle vacatures

Tweede Kamer der Staten Generaal

Voor veel Nederlanders valt de Tweede Kamer samen met de 150 leden in de grote vergaderzaal. Maar daarachter gaat een heel bedrijf schuil. Een opvallend gemengd bedrijf waar niet alleen politici, fractiemedewerkers en journalisten maar ook ruim 630 ambtenaren actief zijn. Zij ontsteunen het politieke proces direct of indirect. En dragen zo bij aan het functioneren van onze democratie.

Lees meer over de Tweede Kamer der Staten Generaal

Bekijk alle vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek

Of het nu gaat over mobiliteit, criminaliteit, handel, milieu, arbeid of toerisme, het CBS heeft er informatie over. Wil jij werken bij een nationaal en internationaal toonaangevend kennisinstituut? Publiceert onbetwiste, actuele, relevante en samenhangende statistische informatie voor beleid, wetenschap en praktijk.

Lees meer over het Centraal Bureau voor de Statistiek

Bekijk alle vacatures

Kabinet van de Koning

De Koning doet niet alles zelf. Bij de uitoefening van zijn staatsrechtelijke taken krijgt hij ambtelijke ondersteuning van het Kabinet van de Koning. Dat maakt de afspraken tussen de Koning en ministers, fungeert in feite als schakel tussen het staatshoofd en de verantwoordelijke politici. Bijvoorbeeld als het gaat om regeringsstukken, zoals wetten, die zijn handtekening behoeven.

Lees meer over het Kabinet van de Koning

Bekijk alle vacatures

Rechtspraak

Een onafhankelijke rechtsprekende macht waarborgt het recht op een eerlijk proces. Rechters hebben bijvoorbeeld alleen te maken met de wet en niet met een chef of directeur aan wie ze over de inhoud van hun werk verantwoording moeten afleggen. De rechtspraak is verspreid over heel Nederland en opgebouwd uit rechtbanken (inclusief kantonrechters), gerechtshoven en de Hoge Raad.

Lees meer over de Rechtspraak

Bekijk alle vacatures

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onafhankelijk onderzoek naar (achterliggende) oorzaken van voorvallen en thema’s waarbij burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn van anderen zoals de overheid, bedrijven of instellingen. Zo onderzocht de Onderzoeksraad bijvoorbeeld de crash van vlucht MH17, de omgevallen hijskranen in Alphen aan den Rijn en de aardbevingsrisico’s door gaswinning in Groningen. Met als doel het verbeteren van de veiligheid in Nederland.

Lees meer over de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bekijk alle vacatures