Accountdirecteur Auditdienst Rijk

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.530 - €8.889
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BABD 30-23
 • Plaatsingsdatum 17 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave van de Accountdirecteur Auditdienst Rijk (ADR)
De accountdirecteur is verantwoordelijk voor het relatiemanagement met de departementen binnen het toegewezen account. De accountdirecteur stuurt de senior projectleiders aan, geeft richting aan de inhoudelijke aanpak van de verschillende gevraagde onderzoeken en draagt zorg voor opdrachtevaluaties door auditmanagers. Hiernaast is de accountdirecteur verantwoordelijk voor de productiviteit en de planning van de professionals in samenhang met de ADR-brede planning en legt hierover verantwoording af aan de directeur Onderzoek en aan het DT. De accountdirecteur is in staat de hoofdlijnen en de relevante onderwerpen binnen de ministeries inhoudelijk (vaktechnisch) te overzien en de ambtelijke top van het ministerie (de ‘klant(en) in het account'), zowel gevraagd als ongevraagd, te adviseren over de risico’s in het algemeen en de mogelijke consequenties voor de controleerbaarheid en uitvoerbaarheid van politiek-bestuurlijke doelstellingen, beleidsvoornemens en wetsvoorstellen.

Als accountdirecteur ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de strategische doelen van de ADR. De komende periode zal de aandacht met name liggen op het realiseren van een efficiënte en effectieve controleaanpak in het kader van de wettelijke taak van de ADR, het zorgen voor verder vergroten van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers van de verschillende soorten gevraagde onderzoeken en het versterken van het samenspel met de top van de politieke en ambtelijke organisaties.

Behalve het behartigen van de belangen van het eigen, denk je ook mee met je collega MT-leden en houd je een goede balans met de ADR-brede belangen. Daarbij is een zakelijke insteek en het stimuleren van nieuwe, innovatieve manieren van werken cruciaal.

Op dit moment zoekt het DT een accountdirecteur die breed inzetbaar en in staat is voor verschillende accounts te werken.

Wie ben je?

 • Je bent in het bezit van de titel registeraccountant of je beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van accountscontrole of auditing.
 • Je bent een stevige en initiatiefrijke persoonlijkheid en echte teamspeler voor de ADR. Je bent in staat over de grenzen van het account heen, in goed samenspel met je collega-accountdirecteuren, de sectormanagers en de directeur Onderzoek te werken aan het vergroten van de toegevoegde waarde van de ADR voor de Rijksoverheid.
 • Je beschikt over goed ontwikkelde (verander)managementvaardigheden. Je coacht en stuurt jouw medewerkers aan op het bereiken van integraliteit, het innoveren van de controleaanpak en het tijdig laten uitvoeren van gevraagd onderzoek met een maximale toegevoegde waarde voor de klant. Je creëert en stimuleert een reflectief, veilig en positief lerend team- en organisatieklimaat met ruimte voor diversiteit;
 • Je hebt een visie op de toekomst van het auditvak en ontwikkelingen op het terrein van het (financieel) management en de informatievoorziening;
 • Je hebt politiek en bestuurlijk inzicht en kan balans houden tussen inhoudelijke kennis en bestuurlijk acteren.

Wat bieden we?

 • De kans om te werken aan uitdagingen die de basis vormen voor onze democratie en vele Nederlanders direct raken.
 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau:
 • Leiding te geven aan bevlogen en professionele medewerkers;
 • Deel uit te maken van een enthousiast en samenwerkingsgericht MT Onderzoek en het directieteam van de ADR.
 • Salarisschaal 16 (max. € 8.889,- bruto per maand bij volledig dienstverband).
 • Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk;

Talent als basis, diversiteit als kracht
We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.530 Max. €8.889 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Solliciteren
Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag in pdf per e-mail. Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 30-23 naar: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Een selectie-assessment kan deel uit maken van de procedure. De functie is een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie A, behoort om die reden tot de procedure.

Meer informatie over de vacature:

Wendy Asbeek Brusse, directeur Onderzoek, Auditdienst Rijk
w.asbeekbrusse@minfin.nl
06-31001768

Over de sollicitatieprocedure:

Frank Schagen
MD-consultant Bureau ABD
frank.schagen@minbzk.nl
06 -38825171

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ADR is de interne auditor van de Rijksdienst en de Audit Autoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. De ADR is beheersmatig gepositioneerd als onderdeel van het ministerie van Financiën. De professionals van de ADR leveren een proactieve bijdrage aan de kwaliteit van de Rijksdienst door onderzoek naar sturing, beheersing en verantwoording te verrichten. Dit doen zij in nabijheid van de opdrachtgever vanuit de kernwaarden van de ADR: onafhankelijk, deskundig en betrokken. Bij de ADR werken ongeveer 600 medewerkers.
ADR medewerkers voeren onderzoeken uit op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken, verandertrajecten en het beheer van Europese geldstromen. De uitkomsten van onderzoek bieden toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers en inspireren hen om te leren van elkaar. De ADR vervult een maatschappelijke functie, waarbij het van belang is om te kunnen gaan met belangentegenstellingen. De ADR werkt vanuit een missie, visie en strategie die hierbij past.

Onderzoek wordt uitgevoerd conform de geldende kwaliteitsstandaarden vanuit de verschillende vakdisciplines (financial audit, operational audit en IT-audit) en de wet- en regelgeving die geldt voor de Rijksoverheid (Comptabiliteitswet en daarvan afgeleide regelgeving) en de Europese Unie. De bevindingen en oordelen, komen in een zorgvuldig proces tot stand en bieden tevens handelingsperspectief voor de ontvanger.

De rapporten van de ADR worden, nadat de uitkomsten zijn besproken met de opdrachtgevers, openbaar gemaakt. Daarom moeten deze rapporten voor een bredere kring van gebruikers toegankelijk zijn. De ADR adviseert de bewindspersonen en de ambtelijke top van ministeries zowel gevraagd als ongevraagd, over gesignaleerde risico’s in beleid en bedrijfsvoering, waarbij controleerbaarheid en uitvoerbaarheid belangrijke ijkpunten zijn.

Een strategisch directieteam (DT) geeft sturing aan een organisatie bestaande uit 5 accounts, 4 sectoren en een gespecialiseerde stafeenheid. Het DT bestaat uit 3 personen: de Algemeen directeur, de directeur Onderzoek en de directeur Kennis & Ontwikkeling. Het heeft een rijksbrede blik en acteert vanuit het ADR-brede belang.

Accountdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de klantvragen binnen de departementen van de accounts; zowel de jaarlijks terugkerende onderzoeken vanuit de wettelijke taak als de onderzoeken op verzoek van het departement en de rijksbrede onderzoeken. Zij zorgen voor de inhoudelijke sturing op de gevraagde onderzoeken en maken de afspraken hierover met de opdrachtgevers. Dit geldt ook voor departement overstijgende opdrachten en horizontaal uitgevoerde werkzaamheden (rijksbrede IB-onderzoeken, p-controle, etc.). De sectormanagers vervullen vanuit hun vakinhoudelijke expertise hier een adviserende rol in. Zij zijn verantwoordelijk voor innovatie, vaktechnische ontwikkeling, de strategische personeelsplanning en kennisdeling van de verschillende disciplines.

Het ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën
Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming. Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien. Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.
Lees meer over het ministerie van Financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wendy Asbeek Brusse, directeur Onderzoek, Auditdienst Rijk

06-31001768

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Schagen, MD-consultant Bureau ABD

06-38825171

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch Teamleider unit LT&EH bij de directie Grote Ondernemingen

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sectorhoofd Integrale beleidsanalyse Leefomgeving

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur Belastingdienst Caribisch Nederland

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon