• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 12
    €4.691 - €6.907 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 12 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-651, Plaatsingsdatum: 27 juni 2024

Wil jij bijdragen aan de informatievoorziening die cruciaal is om de maatschappelijke opgaven op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werken in Nederland te realiseren? Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven staat centraal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat vormt op het gebied van informatievoorziening een steeds grotere uitdaging, denk aan samenwerking met ketenpartners, nieuwe IV-ontwikkelingen op het gebied van data en algoritmes én nieuwe uitdagingen op gebied van informatiebeveiliging en zorgvuldig omgaan met privacy. Jij kunt SZW helpen haar ambities te verwezenlijken voor een sociaal stabiele samenleving met inkomensbescherming voor mensen die zelf niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Bijdragen aan beleid gericht op werknemers en werkgevers, maar ook het inritsen van nieuwkomers en omgaan met diversiteit in de maatschappij. Bij SZW draait het altijd om mensen. Opgaven waar beleidsdirecties nu voor staan, zijn bijvoorbeeld een wijziging in de ?nanciering van kinderopvang, het stimuleren van scholing van mensen, sneller matchen op werk, veranderopgave inburgering. Al deze opgaven kennen een I- component met de bijbehorende kansen en risico’s. Bij de ontwikkeling van beleid is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met eisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, zoals dataverwerking, de uitwisseling van persoonsgegevens en gegevensbescherming. Jij draagt daar als adviseur informatiebeveiliging en privacy (IB&P) direct aan bij.

Ter uitbreiding van de directie CIO-office, Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering en Veiligheid (CIV) zoeken wij een adviseur Informatiebeveiliging & privacy (IB&P). Als adviseur IB&P ga je werken binnen de afdeling Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering (IBB).

Jouw functie bestaat uit meerdere lagen: ondersteuning, advisering, analyse én regievoering op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Afhankelijk van jouw achtergrond, kennis en ervaring focus je op ofwel informatiebeveiliging ofwel privacy. Je ondersteunt en adviseert de directies binnen SZW bij het toepassen van de richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy in hun beleid en bij de uitvoering daarvan. Door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, het vaststellen van beveiligingseisen om het risico te beperken en het treffen van passende maatregelen, zorg jij er op basis van risicomanagement voor dat de directies erop kunnen vertrouwen dat de informatie(systemen), in lijn met wet- en regelgeving, passend beveiligd zijn. Ook door het stimuleren van open standaarden zorg jij ervoor dat de gegevens van burgers en bedrijven beter worden beveiligd. Je bent daarnaast het aanspreekpunt voor de directies voor diverse informatiebeveiliging en privacyvraagstukken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Wordt er een nieuw beleidstraject gestart, dan zorg je ervoor dat je vroegtijdig bent betrokken en adviseert en ondersteunt bij het vormgeven van de informatiebeveiliging en privacy vereisten.

Je bent een specialist op het gebied van informatiebeveiliging, met affiniteit met privacy, Het adviseren bij de uitvoering van DPIA’s en het adviseren bij verwerkersovereenkomsten is jou niet onbekend. Hierdoor draag jij eraan bij dat bij projecten, regelgeving en beleid, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen vroegtijdig en volledig in kaart worden gebracht. Dit vraagt van jou een continu kritische houding voor een juiste afweging van de risico’s bij de uitvoering van het beleid en de gevolgen voor de burger.

Je vervult een regierol op het gebied van informatiebeveiliging en privacy compliance en zorgt ervoor dat de ‘centraal vastgestelde normen’ worden vertaald naar een praktische toepassing, waarbij processen worden geschreven en geïmplementeerd Om dit te bereiken werk je nauw samen met de Chief Privacy Officer (CPO), de Chief Information Security Officer (CISO), informatiemanagers en collega adviseurs binnen SZW. Tenslotte draag je bij aan het bewustzijn over informatiebeveiliging en privacy onder de medewerkers binnen SZW. Ook lever je input aan voortgangsrapportages en ben je de trekker van de jaarlijkse zelfevaluatie veiligheid en privacy.

In deze rol ben jij dé schakel tussen het DG waar je voor werkt en de werkvelden binnen SZW. Omdat je regelmatig aanschuift bij overleggen die gaan over nieuw te ontwikkelen beleid en wetgeving ben je goed op de hoogte van wat er speelt.

Kortom, een verantwoordelijke en veelzijdige functie binnen een organisatie met grote maatschappelijke vraagstukken.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie CIV draagt bij aan het veilig en beheerst omgaan met IV. We helpen te zorgen dat beleid en projecten uitvoerbaar, veilig en toekomstbestendig zijn. En dat wordt voldaan aan alle moderne eisen, zoals die op het gebied va n privacy en informatiebeveiliging.

Dat vraagt om een kritische blik én om hulp vanuit onze directie CIV. We adviseren belangrijke beslissers, waarbij we onze kennis van de SZW-beleidsterreinen combineren met vakinhoudelijke kennis van IV zoals data, privacy, informatiebeveiliging, informatiemanagement en techniek. Dit doen we vanuit adviserende, helpende én een onafhankelijke rol binnen het kerndepartement.

Bij risicovolle projecten gebruiken we een zogeheten CIO-oordeel, waarin we vanuit onze expertise kijken naar slaagkans en risico’s. Dit doen we dan vanuit onze toezichthoudende rol. Bij al onze advisering kijken we trouwens niet alleen naar wat er niet kan, maar ook hoe het wél kan.

We werken intensief samen met onze beleidsdirecties, de Nederlandse Arbeidsinspectie en andere ministeries. Daarnaast is er regelmatig contact met het UWV en de Sociale Verzekeringsbank, die als zelfstandige bestuursorganen bijdragen aan de maatschappelijke doelen van SZW.

Doordat het werk van de directie CIV zich afspeelt ineen politiek-bestuurlijke omgeving, word je uitgedaagd om in je werk af en toe uitje comfortzone te stappen en lef te tonen, terwijl je ook goed in verbinding blijft met de collega’s van beleid en uitvoering. De directie CIV bestaat per september 2023 uit zo'n 40 medewerkers waarvan er 18 werkzaam zijn in de nieuwe afdeling Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering. Er is een breed scala aan disciplines in huis, want onze directie voert zowel taken van een CIO-o?ce als die rond informatiebeveiliging, privacy, digitale toegankelijkheid en integrale veiligheid uit.

De sfeer binnen de directie is collegiaal en informeel. Behoefte om een advies tegen te laten lezen? Een naaste collega is altijd bereid om dat te doen! Ook is er veel aandacht en ruimte voor het bijhouden van je vakkennis en voor je persoonlijke ontwikkeling.

Directie CIO-office, Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering en Veiligheid

De directie CIO-office, Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering Veiligheid (CIV) draagt bij aan de regelingen van SZW nodig die veelal ondersteund worden door veilige, betrouwbare en toekomst vaste systemen. CIV zet zich in voor het op veilig en beheerst omgaan met kansrijke informatievoorziening (IV). Beleid en projecten met een IV-component zijn voor ons kansrijk als deze uitvoerbaar, veilig en toekomstbestendig zijn en voldoen aan de privacy normen.

Afdeling Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering

De afdeling Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering (IBB) is kortgeleden gestart en bestaat uit informatiemanagers, adviseurs informatiebeveiliging en privacy adviseurs van de werkvelden (p)SG, DG Werk en DG SZI en de adviseur Digitale Toegankelijkheid. Onze advisering richt zich op beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering binnen heel SZW.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Cecilia van Schoot 06-25167928

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Team Recruitment SZW 070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon