Afdelingshoofd Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 3 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 39/22-17
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
Bijdragen aan beleid met directe impact op het leven van mensen: als afdelingshoofd Caribisch Nederland bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doe je het. Jij zet je in voor de bestaanszekerheid en het tegengaan van armoede in Caribisch Nederland. Uitdagingen waarin we als ministerie de komende jaren flinke stappen willen zetten. Een afwisselende en uitdagende baan, waarin jij je sterk maakt voor een sociaal stabiele samenleving in een uniek deel van Nederland.

Jij staat aan het roer van de afdeling Caribisch Nederland. De circa tien medewerkers die jij aanstuurt, coördineren voor het ministerie van SZW het beleid voor Caribisch Nederland en werken samen met de Caribische landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door jouw motiverende, inspirerende en verbindende manier van leidinggeven voelen je mensen zich vrij en gesteund tegelijk. Zo ben je benaderbaar voor én betrokken bij jouw medewerkers.

Als afdelingshoofd creëer je een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt en houd je de balans tussen werk en privé bij iedere collega goed in de gaten. Een goede werkverdeling, adequate prioritering en evenwichtige werkbelasting zijn daarbij belangrijk. Ook heb je oog voor de kwaliteiten en de talenten van je medewerkers en zorg je dat iedereen over het takenpakket en de ontwikkelingsmogelijkheden beschikt die bij hem of haar passen.

Naast jouw rol als afdelingshoofd ben je opdrachtgever van de RCN-unit SZW. Deze uitvoeringsorganisatie is gevestigd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Als ministerie zijn we samen met de unit verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale zekerheid in Caribisch Nederland. Als opdrachtgever stuur je op de doorontwikkeling van de dienstverlening, de verbetering van de samenwerking tussen de openbare lichamen en het Rijk en de bedrijfsvoering van de RCN-unit SZW.

Samen met het afdelingshoofd van de RCN-unit SZW Caribisch Nederland en jullie plaatsvervangers vorm je een collegiaal managementteam voor het SZW-beleid voor Caribisch Nederland en de uitvoering daarvan. Je zorgt ervoor dat (signalen van) de mensen voor wie ons beleid bedoeld is, meegenomen worden in die besluitvorming. Jouw afdeling werkt praktijkgericht en staat dus direct in contact met de mensen op wie het beleid van invloed is. Je doorziet snel de hoofdlijnen van de dossiers en weet daarbij verbinding te leggen met andere dossiers binnen SZW. Daarmee ben je een belangrijke adviseur voor de bewindspersonen van SZW.

Het mooie aan jouw functie? Er liggen volop interessante uitdagingen waarop we de komende jaren fors willen inzetten. Zo werk je aan een goed socialezekerheidsstelsel in Caribisch Nederland dat bij de tijd is en Inwoners voldoende (aanvullend) inkomen biedt om van rond te komen. Daarnaast draag je bij aan passende wet- en regelgeving in Caribisch Nederland en aan een goede uitvoering daarvan, met oog voor de menselijke maat en de uitdagingen van de lokale context. Je signaleert waar wetgeving ontbreekt of in de praktijk knelt, en denkt mee over oplossingen. Daarbij heb je oog voor de samenwerking met lokale partners.

De komende jaren moeten ook flinke stappen gezet worden om wetgeving te actualiseren en toekomstbestendig te maken voor de inwoners van Caribisch Nederland. Daarbij geldt dat er bij nieuw beleid in Nederland steeds gekeken moet worden of én hoe we dit beleid doortrekken naar Caribisch Nederland. Met jouw afdeling draag je bij aan de realisatie van een voorzieningenniveau in Caribisch Nederland dat gelijkwaardig is aan dat in het Europese deel van Nederland. Je werkt onder meer aan het verbeteren van de inkomens en het economisch perspectief in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het verlagen van de kosten van levensonderhoud, een goed functionerende arbeidsmarkt en de aanpak van armoede en schulden.

Om onze ambities uit te voeren, is het ook belangrijk om de uitvoering te versterken, zowel bij de uitvoeringsorganisatie van SZW als bij de openbare lichamen. En om de samenwerking tussen partijen te bevorderen. Hierin speelt jouw afdeling een belangrijke rol. Daarnaast bied je met de afdeling ondersteuning aan de hervormingen op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het land Nederland heeft met de Caribische landen van het koninkrijk afspraken gemaakt over leningen en ondersteuning in ruil voor hervormingen, vervat in de zogenaamde landspakketten. Samen met partijen in de landen en met collega’s van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geef je invulling aan de gemaakte afspraken. Kortom, een afwisselende functie waarin je van grote waarde bent voor Caribisch Nederland.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

We stimuleren de naleving van regels. Zijn er misstanden? Dan treden we op. Als werkgever geeft het ministerie het goede voorbeeld.

Bij SZW zijn we bezig met een organisatieontwikkeling, met de nadruk op een praktijkgerichte en open werkwijze. Dat betekent dat we om ons werk goed te doen, contact zoeken met de mensen voor wie we het doen. Als afdelingshoofd lever je een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Je geeft medewerkers de ruimte om in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat. Je stimuleert bij medewerkers een open houding en een transparante werkwijze. Zodat we als organisatie toegankelijk en begrijpelijk zijn voor de samenleving en elkaar.
Directie Werknemersregelingen, afdeling Caribisch Nederland
De directie Werknemersregelingen (WR) gaat over onderwerpen als werk en inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, coördinerend opdrachtgeverschap UWV voor SZW, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, grensoverschrijdende aspecten van sociale zekerheidsregelingen, de coördinatie van SZW-beleid voor Caribisch Nederland en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW).
Specifiek voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba is hierbij sprake van een eigen stelsel met wetgeving die alleen voor Caribisch Nederland geldt. Dit stelsel is nog volop in ontwikkeling. Hierbij is onder meer te denken aan de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, het Besluit onderstand BES, de Wet ziekteverzekering BES, de Arbeidswet 2000 BES en de Wet minimumlonen BES.

De directie WR is de afgelopen jaren flink gegroeid en dat betekent dat we werken aan een herinrichting. In onze voorgenomen inrichting bestaat de directie uit vijf afdelingen:

 • Afdeling Werkzoekenden
 • Afdeling Werkgevers
 • Afdeling Werk in inkomen voor Zieken en Arbeidsongeschikten
 • Afdeling Caribisch Nederland
 • Afdeling Opdrachtgeverschap en Handhaving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Araya Sumter, directeur Werknemersregelingen

06-21314755

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Emilie Egberts, MD-Consultant Bureau ABD

06-50157204

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd afdeling Strategie, Arbeidsmarkt, Stelsels & regelingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Unithoofd SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Caribisch Nederland
 • Stand­plaats Bonaire-Kralendijk
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon