• Utrecht  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 15
    €6.640 - €9.310 (bruto)
  • Opslag / vervoer / logistiek, Techniek / productie, Agrarisch
  • Solliciteer voor 12 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52496, Plaatsingsdatum: 8 juli 2024

Opgave

Heb jij ervaring met het leidinggeven aan een grote groep hoogopgeleiden en autonome professionals met een hart voor dierenwelzijn? Heb je ervaring met toezicht, handel en/of veiligheid en ben je stressbestendig? Wil jij bijdragen aan de managementopgave van deze nieuwe directie? Lees dan verder!

Als afdelingshoofd draag je bij aan het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van dieren, de voedselveiligheid en het handhaven van regelgeving in de handel zowel nationaal als internationaal. Je bent onderdeel van het managementteam handelstoezicht wat een cruciale rol in het toezicht op veterinaire en niet-veterinaire handelsstromen van levende dieren en producten speelt. Je draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de directie, en fungeert als sparring-partner voor andere MT leden.  

Voor deze opgave geef je sturing aan 7 teamleiders en 120fte binnen de afdeling certificering op Locatie. De medewerkers opereren door het hele land. Als afdelingshoofd draag je verantwoordelijk voor alles rondom certificering op Locatie. Hieronder vallen het uitgeven van certificeringen op de juiste manier voor levend vee, losstaande koel- en vrieshuizen, verzamelcentra en uitsnijderijen en het bijbehorende toezicht. Je bent verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van steekproeven op optimale wijze en conform gestelde (strategische) doelstellingen. Ook draag je zorg voor een goede relatie en samenwerking met de afdelingen Certificering Centraal en Coördinatie en Import binnen de NVWA vanwege de nauwe samenwerking met deze afdelingen.  

Voor de directie Handelstoezicht ben je medeverantwoordelijk voor het door vertalen van de directie brede strategie naar de afdelingsstrategie voor Handelstoezicht en draag je bij aan het vastgestelde strategisch beleid en de doelstellingen zowel in- als extern uit. Voor de afdeling zorg je voor het opstellen van afdelingsdoelen en -kaders, en concrete opdrachten die binnen de afdeling moeten worden uitgevoerd.

Deze opgave vraagt om een afdelingshoofd die stuurt op stevig en rechtvaardig toezicht, en de realisatie van gestelde (strategische) afdelingsdoelen. Je houdt hierbij rekening met de maatschappelijke en politieke gevoeligheid van het vakgebied. Dit doe je door op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen, deze te analyseren en door te vertalen naar de afdeling. Je onderhoudt relaties met de stakeholders, de politiek, de maatschappij en de NVWA als geheel. Je treeft op als issuemanager bij incidenten en levert inpunt voor (politieke)vragen. Daarnaast zet jij je actief in voor Mt overstijgende taken zoals stuurgroepen, programma’s en projecten.  

Het kader van de werkzaamheden wordt gevormd door de Visie op Toezicht (Hoe we werken | Over de NVWA | NVWA), de daaruit voortkomende speerpunten en het jaarplan (Jaarplan 2024 | Over de NVWA | NVWA). Als afdelingshoofd leg je verantwoording af aan de directeur Handelstoezicht over de voortgang en de realisatie van de afgesproken beleidsdoelstellingen, budgetten en kwaliteitsafspraken. Het vraagt van jou als afdelingshoofd om goed om te gaan met tegengestelde maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en/of economische belangen. Zowel intern als extern zorg je voor draagvlak, onderhandeling(en) en geef je richting aan relevante stakeholders en houd je je rug recht bij stevige interventies. 
 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Handelstoezicht zal naar verwacht uit 450-500 fte bestaan en voert diverse taken uit op het gebied van importcontrole, exportgaranties en certificering voor zowel producten als levende dieren. De komende jaren zijn er de nodige uitdagingen te verwachten, onder andere op gebied van ICT-doorontwikkeling en de inbedding van de organisatie daaromheen. Maar ook de certificeringsactiviteiten voor export vragen specifieke aandacht.

De directie Handelstoezicht zal zich ontwikkelen als de plek binnen de NVWA waar de expertise rondom handelsstromen en regelgeving rondom intraverkeer (EU) en derde landen verkeer gebundeld is. Voor het toezicht door de NVWA dragen de Minister van LVVN en de Minister van VWS ministeriële verantwoordelijkheid. Met beide departementen spreek je over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van beleid en draag je bij aan de politieke advisering daarover. Je werkt intensief samen met de Douane en met andere handhavingspartners. Het merendeel van het werk van de directie Handeltoezicht wordt gefinancierd via retributies voor de controles op aanvraag. 

De directie streeft naar ‘operational excellence’ in het organiseren van de werkprocessen en heeft tevens het beheer binnen de NVWA van een aantal cruciale ICT-tools die gebruikt worden bij het handelsverkeer (certificeren en traceren). In de komende jaren zullen de ontwikkelingen hieromtrent de nodige aandacht vragen zowel qua inhoud als qua governance. 
 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming. De Minister van LVVN heeft de visie ‘Het verhaal van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur’ en het daaropvolgende realisatieplan uitgebracht. Voor meer informatie kijk op het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als rijksinspectie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede ten behoeve van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor veilig voedsel en consumentenproducten, voor het dierenwelzijn en de natuur. We dragen met toezicht bij aan publiek vertrouwen in een integer stelsel van voedsel- en warenproductie in Nederland, en beschermen daarbij de belangen van mens, dier en milieu. Zodat consumenten in Nederland kunnen vertrouwen op veilig voedsel en op een zorgvuldige omgang met de dieren en de natuur. Dit doen we door middel van risicogericht toezicht op de naleving van (internationale) wet- en regelgeving, door het voeren van een dialoog met belanghebbenden en door risicocommunicatie.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken, goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook controles uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Lisette de Ruigh 0627477668

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon