Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd Informatiemanagement en –voorziening

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 28 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 61/20-75
 • Plaatsingsdatum 12 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De overkoepelende opgave voor het afdelingshoofd Informatiemanagement en –voorziening (IMV) is het optimaliseren van de IV-ondersteuning voor een risicogestuurde, informatiegestuurde en vraaggestuurde Inspectie SZW. Je geeft uitvoering aan de I-strategie en het MJIP van de Inspectie SZW. Je maakt deel uit van het MT-IV, bestaande uit het hoofd IMV, het hoofd Analyse en Onderzoek, het hoofd I-regie en de directeur met de IV-portefeuille. Met dit MT werk je samen aan een IV-organisatie waarbij je specifiek verantwoordelijk bent voor het inrichten en organiseren van een de afdeling IMV die risico-, informatie- en vraagsturing optimaal ondersteunt. Hierdoor ontstaat er een duidelijke scheiding in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen vraag, regie en aanbod.

 • Informatiemanagement: zorgdragen dat de IMV-portefeuilles het Inspectiebrede IV-aanbod dekken. De door IM aangeboden oplossingen en functionaliteit moet passend en actueel afgestemd zijn op de door de vraagzijde gedefinieerde behoeften en ervaringen van (eind)gebruikers. IM legt de verbinding tussen vraag en aanbod door de consequenties van gewenste veranderingen in kaart te brengen en deze onder architectuur te laten realiseren. IMV levert hiermee een actieve bijdrage aan het IV-portfoliomanagement.
 • Informatievoorziening: zorgdragen dat de expertise bij IMV wordt gericht op inhoudelijke kennis van het bestaande Inspectiebrede IV-aanbod en het IV-aanbod van ketenpartners en relevante marktpartijen, zodat eisen en wensen vanuit de vraagzijde en IM vertaald kunnen worden naar bestaande of nieuwe ICT-, BI- of data-oplossingen. In de I-strategie wordt gesproken over ‘de basis voor de toekomst op orde’. Het hoofd IMV stuurt op een toekomstvast applicatielandschap door de I-strategie en doelarchitectuur van de Inspectie SZW te concretiseren in een ICT- en sourcingstrategie, architectuur en roadmap voor de komende jaren. Hiermee geeft het hoofd IMV meerjarig input aan het IV-portfoliomanagement en het MJIP.
 • Servicemanagement: IMV is de afgelopen jaren meegegroeid met de Inspectie SZW en de IV-behoeftes. Dit biedt kansen qua volwassenheid van de servicemanagementprocessen. Van het hoofd IMV wordt verwacht dat hij/zij stapsgewijs de rollen en verantwoordelijkheden zo optimaal mogelijk organiseert en verdeelt zodat de continuïteit nog beter wordt geborgd. Focus voor servicemanagement is ook het uitbouwen van bestaande en nieuwe relaties met ketenpartners en relevante marktpartijen, zodat de eigen IM- en IV-teams én de Inspectie-(eind)gebruikers volgens afgesproken serviceniveaus worden bediend én er via samenwerking snel op veranderende behoefte kan worden ingespeeld. Groeit verder door naar een professioneel serviceteam waar naast de serviceoperatie (incident-, wijziging-, probleem- en configuratiemanagement, IB&P, servicedesk) ook servicestrategie en servicerapportage is ondergebracht.

Functie-eisen

Om succesvol te kunnen zijn in deze functie breng je het volgende mee:

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding.
 • Je hebt ervaring in leidinggeven waarbij je in staat bent medewerkers volgens de principes van dienend leiderschap te motiveren en te laten werken aan hun eigen ontwikkeling.
 • Je hebt ervaring met het succesvol leiden van complexe, organisatiebrede informatievoorzieningstrajecten.
 • Je bent in staat om vanuit een visie vernieuwing te initiëren en door te voeren.
 • Je bent in staat om binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld en tijdens de uitvoering van projecten belangen kritisch en onafhankelijk af te wegen, om zo tot een gedegen oordeel en advies te komen.
 • Je denkt in oplossingen, handelt met overtuigingskracht, weet draagvlak voor je plannen en ideeën te creëren en bent in staat om veranderingen in de praktijk door te voeren.
 • Je bent resultaat- en samenwerkingsgericht en een echte netwerker en je hebt een collegiale instelling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7046,67 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 14 van de CAO Rijk, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Inspectie SZW
De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij werken aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zetten we toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, bedrijven met gevaarlijke stoffen, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude, en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen. De Inspectie SZW kent vijf directies: de directie Analyse, Programmering en Strategie, de directie Opsporing, twee directies Toezicht en de directie Mensen en Middelen.

Directie Mensen en Middelen
De directie Mensen en Middelen (M&M) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inzet van de totale capaciteit aan medewerkers zodat deze is toegerust om de programmadoelen te realiseren. Doordat de zorg voor informatie, personeel, financiën, strategische personeelsplanning, kennis en (werk)processen bijeen is gebracht in één directie, is M&M in staat een integrale vertaling te maken van de strategische keuzes rond handhaving, toezicht en opsporing naar de maatregelen die ervoor zorgen dat de organisatie deze keuzes in de praktijk kan uitvoeren. Dit doet M&M door inzet van instrumenten op de verschillende gebieden, zodat toegewerkt wordt naar innovatieve oplossingen en meer effect. Daarnaast kan strategie sneller vertaald worden naar maatregelen die gericht zijn op product- en procesvernieuwing. De directie M&M neemt deel aan de formulering van (meerjaren-, programma- en jaar-)plannen en treedt met de vakgroepen en stafafdelingen verbindend op in de relatie tussen de directie Analyse, Programmering en Strategie en de programma’s. M&M bewaakt de doelen die voortkomen uit de plannen en borgt het kwaliteitsniveau door in te zetten op de uitvoering van de inspectieactiviteiten en door ondersteuning te leveren aan de gehele Inspectie.

Afdeling Informatiemanagement en –voorziening
De afdeling Informatiemanagement en –voorziening (IMV) zorgt voor een goed functionerende en samenhangende informatiehuishouding voor de bedrijfsvoerings-, sturings- en inspectieprocessen. Hiertoe analyseert IMV met en voor de Inspectieorganisatie de ontwikkeling in de informatiebehoefte en vertaalt dit naar een passend aanbod, rekening houdend met de kaders en aspecten van continuïteit, beveiliging en privacy. Hierbij sluit IMV aan op de visie van de Inspectie, de IV-strategie, het beleid en op de strategische regieprocessen die vanuit IV-Regie plaatsvinden op vraag, aanbod en portfolio. De verantwoordelijkheid voor het formuleren informatiebehoefte ligt bij de onderdelen van de Inspectie SZW. De afdeling bestaat uit 38 fte. Taakgebieden IMV:

 • beheer en rapportage over de ICT-projecten uit de IMV-portfolio en beheer/exploitatie van Inspectie-specifieke systemen, inclusief budgetbeheer;
 • doorontwikkeling van bestaande Inspectie SZW-systemen inclusief analyse, solution-advisering functioneel beheer;
 • regie op leveranciers, externe partners en relatiemanagement SSO’s en liaison OBP;
 • business-intelligence (BI): verzamelen en analyseren data voor beslissingsondersteunende managementinformatie;
 • servicedesk: eerste aanspreekpunt voor eindgebruikers bij problemen met geautomatiseerde systemen van Inspectie SZW;
 • advies, coördinatie, controle en verantwoording op de integrale beveiliging: privacy, fysieke beveiliging en informatiebeveiliging (AVG, WPG, BIR, VIR-BI);
 • concretiseren van (latente) functionele behoeften van organisatieonderdelen tot adviezen en oplossingen binnen de informatie- en applicatiearchitectuur;
 • liaisonfunctie IV-Regie: inzichten inbrengen voor strategische visie- en besluitvorming en vertalen van strategische visie- en besluiten naar IMV.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tamar van Beek MD-consultant Bureau ABD

06 212 20 992

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker behandelen en ontwikkelen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur (rol domeinsecretaris)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Azure Cloud en Stack beheerder 3e Lijn

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon