Afdelingshoofd Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  • Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 15
    €6.640 - €9.310 (bruto)
  • Documentatie en Informatievoorziening
  • Solliciteer voor 1 augustus 2024 Nog 14 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52388, Plaatsingsdatum: 1 juli 2024

De Inspectie staat voor een grote veranderopgave die in belangrijke mate is ingegeven door de reactie van het kabinet op de kindertoeslagenaffaire. Eén van de voorgenomen maatregelen in dat kader is de versterking van het toezicht door de Inspectie op de informatiehuishouding van de rijksoverheid. Dat vergt uitbreiding van de capaciteit, verdere professionalisering van de werkwijzen en meer datagedreven werken. 
Als hoofdinspecteur geef je leiding aan de afdeling Overheidsinformatie. Je bent het hoofd van een afdeling van ongeveer 20 medewerkers die in de loop van het komende jaar gaat groeien naar ongeveer 30 medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Archiefwet door meer dan 300 organisaties die taken uitvoeren van de centrale overheid. Als lid van het MT van de Inspectie ben je samen met de directeur, de hoofdinspecteur Erfgoed en de kwartiermaker van de Stafafdeling verantwoordelijk voor de aansturing van de Inspectie als geheel. Ieder MT-lid is verantwoordelijk voor een bepaalde portefeuille (bijvoorbeeld financiën, personeel of communicatie). Je bent tevens plaatsvervangend directeur en vervangt de directeur volledig in zijn afwezigheid.

Opgave

Je belangrijkste opgave is het vormgeven van de veranderopgave waar de Inspectie voor staat. In de groei aan capaciteit èn inhoudelijk in de ontwikkeling naar een krachtige toezichthoudende organisatie. Je vertaalt die opgave naar concrete acties voor de afdeling overheidsinformatie en creeërt draagvlak bij de medewerkers. De personele groei is deels gerealiseerd maar vergt nog meer stappen. Dat geldt ook voor de professionalisering van de werkwijzen, voor het datagedreven werken en voor de ontwikkeling van een brede visie op toezicht. Groei gaat niet vanzelf en levert zowel energie als soms ook weerstand op. Tijdens dit verandertraject blijft de winkel gewoon open en moet de afdeling een behoorlijke opgave vervullen. 

Je bouwt aan een duidelijke visie en boodschap over de verantwoording die de Inspectie aflegt over de besteding van publieke middelen. Rijksinspecties functioneren tot op zekere hoogte onafhankelijk van de departementen waar zij zijn ondergebracht. De gebruikelijke parlementaire verantwoording door een bewindspersoon is daarom inhoudelijk vaak wat beperkter. Dat vergroot de noodzaak om als Inspectie zelf rechtstreeks publiekelijk verantwoording af te leggen. Je hebt concrete ideeën over de wijze waarop dat het beste kan en draagt deze uit.  

In dat kader beziet de Inspectie ook haar rol in het grotere plaatje. Wie draagt hoe en wat bij aan het bereiken van de doelstellingen die de wetgever beoogt met de archief- en erfgoedwetgeving? Hoe zorgen wij in het samenspel met anderen dat we elkaar daarbij versterken en hoe kunnen we anderen bewegen om in actie te komen naar aanleiding van onze bevindingen uit het toezicht? Daarbij heb je contact met de beleidsafdelingen van het ministerie van OCW en het ministerie van BZK, met andere organisaties die een rol spelen op het terrein van het beheer van overheidsinformatie en met organisaties waar de Inspectie toezicht op houdt.

Ook zorg je voor een solide en realistisch werkprogramma 2025 – 2026 en bewaak je de uitvoering daarvan. Aan het einde van 2026 heeft de Inspectie een algemeen beeld van de stand van zaken bij de belangrijkste organisaties waar de Inspectie toezicht op houdt.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Overheidsinformatie

De afdeling Overheidsinformatie ziet toe op de naleving van de Archiefwetgeving. Overheidsinformatie die goed beheerd wordt en een verantwoorde omgang met (digitale)archieven zorgen ervoor dat de overheid verantwoording af kan leggen en dat informatie die relevant is voor het behoud en de vorming van ons erfgoed bewaard blijft.
Naast de invloed van technologische ontwikkelingen op het beheer en het archiveren van informatie en de toename van de hoeveelheid informatie die de overheid verwerkt, is er ook een maatschappelijke opgave die hernieuwde aandacht vraagt voor een zorgvuldige omgang met overheidsinformatie. Een sprekend voorbeeld daarvan is het beheer van overheidsinformatie in het kader van de toekenning van toeslagen voor kinderopvang. Die maatschappelijke opgave versterkt de noodzaak voor de Inspectie om publiekelijk verantwoording af te kunnen leggen over de bijdrage die de Inspectie levert aan het realiseren van die opgave. Hoe wordt het budget besteed, hoe wordt er gewerkt en welke prioriteiten worden er gesteld?
 

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De organisatie - Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De missie van de Inspectie is gericht op een overheid die verantwoording kan afleggen en erfgoed dat beschikbaar is voor iedereen. Daartoe houdt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op nationaal niveau toezicht op de informatiehuishouding van de centrale overheid en op een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed. Ook draagt de Inspectie in het kader van internationale verdragen en regelingen bij aan het toezicht op de (illegale) in- en uitvoer van cultuurgoederen.
De Inspectie is gevestigd in Den Haag en valt onder de verantwoordelijkheid van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Inspectie is een van de 11 rijksinspecties. De rijksinspecties werken samen in de Inspectieraad Over de Inspectieraad | Rijksinspecties.

De Inspectie werkt programmatisch, informatie- en risicogestuurd op basis van monitorinformatie,
omgevings- en risicoanalyses en onderzoeksuitkomsten. De Inspectie kent meerdere toezichtsvelden: overheidsinformatie, archeologie, collecties, cultuurgoederen en monumenten. De Inspectie voert haar wettelijke taken uit op basis van een tweejarig werkprogramma
Werkprogramma 2023-2024 | Publicatie | Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (inspectie-oe.nl).

Bij de Inspectie werken betrokken en deskundige experts, inspecteurs, data-experts, communicatiemedewerkers, juristen en managementondersteuners. Een deel van hen is al langer aan de Inspectie verbonden, een ander deel van de collega’s is de afgelopen twee jaar gestart. Door de voorziene uitbreiding zullen er het komende jaar nog meer nieuwe medewerkers binnenkomen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Alfred Roos, Directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed +31625735646

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Saskia Detiger, MD-consultant DGABD (vanaf 4 juli bereikbaar) +31627320582

Solliciteren?

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon