Afdelingshoofd Portefeuillemanagement

Rijksvastgoedbedrijf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.074 - €8.534
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 18 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 50737
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De opgave

Met circa 2.900 experts vanuit allerlei disciplines werkt het RVB aan de meest diverse vastgoedportefeuille van het land! Van ministeries tot vliegvelden, gevangenissen en natuurgebieden. Waar mogelijk zetten wij, samen met partners binnen en buiten het Rijk, de gronden en gebouwen in om maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en energietransitie aan te pakken. Maak kennis met de veelzijdigheid van het RVB.

De afdeling Portefeuillemanagement beheert het vastgoedportfolio van het RVB. Een essentiële rol in de organisatie, want deze afdeling zorgt ervoor dat de strategische doelen goed worden overgedragen naar het tactisch niveau. Als afdelingshoofd sta je aan de lat voor een aantal cruciale veranderingen, zoals het ontwikkelen van portefeuilleplannen. De concrete doorvertaling van beleid en ambities in de vastgoedportefeuilles en afstemming hiervan met onze klanten. Actuele thema’s hierbij zijn duurzaamheid en gebiedsgericht werken. Het voeren van regie en vinden van balans tussen de gewenste vastgoedprojecten en de (beperkt) beschikbare RVB-capaciteit. Dit is een dynamische omgeving met veel tegenstrijdige belangen waar je als afdelingshoofd richting moet geven en staan voor je besluiten. 

Andere belangrijke thema’s die spelen zijn:
- masterplan voor kantorenportefeuille;
- de transformatieprogramma’s vastgoed voor Defensie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
- regie voeren op de werkvoorraad en programma’s;
- data gedreven werken een plek geven in de vastgoedketen;
- professionaliseren van de vastgoedketen;
- toekomstbestendig maken van het portefeuillemanagement.
Portefeuillemanagement staat aan het begin van de interne vastgoedketen. Dat betekent dat je zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bent. Opdrachten krijg je van de gebruikers en de klanten. Aan het afdelingshoofd en de afdeling de taak om heldere afspraken te maken, zodat de keten (de andere directies) ermee aan de slag kan.

Als hoofd van de afdeling Portefeuillemanagement maak je deel uit van het MT Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement en geef je leiding aan een kleine 60 enthousiaste professionals die zijn onderverdeeld in drie secties (Regie, Rijksportefeuille en Defensie, Caribisch gebied & Gronden). Zij geven sturing aan de gewenste ontwikkeling van de verschillende vastgoedportefeuilles van het Rijk, zoals de rijkskantoren, gerechtsgebouwen en penitentiaire inrichtingen, en ook de Defensieportefeuille, Caribisch gebied, agrarische gronden.

Je geeft vorm en richting aan het functioneren van de afdeling, borgt de belangen zowel intern en extern en zorgt voor goede samenwerking op afdelingsniveau om diverse casuïstiek vlot te trekken en processen gezamenlijk vorm te geven. Je zorgt voor goede condities binnen de organisaties zodat de drie secties hun werk optimaal kunnen uitvoeren. 
 

 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Portefeuillemanagement heeft als kerntaak via sturing op de portefeuille te komen tot een optimale samenstelling. De huisvesting moet optimaal de primaire processen van de (rijks)gebruikers ondersteunen. Dit gebeurt binnen de verschillende stelsels. De huisvesting van rijksdiensten in kantoren vindt plaats d.m.v. masterplannen per provincie, die door de afdeling worden opgesteld i.s.m. de beleidsmaker (DGDOO). Bij het maken, kijkt de afdeling niet alleen naar de bedrijfseconomisch beste optie voor het concern Rijk, de vastgestelde kaders, maar ook het vastgoed-strategisch belang, de maatschappelijke waarde voor de omgeving en politiek-bestuurlijke argumenten wegen mee. 


De afdeling is tevens verantwoordelijk voor de regievoering over de plannen d.m.v. meerjarenplannen en jaaropdrachten en contacten daarover met de uitvoerende directies. 
Voor Defensie en DJI bestaat de rol onder meer uit het adviseren van de departementen en organisaties bij de ontwikkeling van de portefeuille en het opstellen van business cases; dit in nauwe samenwerking met de directies Vastgoedbeheer en Transactie & Projecten. Op basis van de vastgoedportefeuillestrategie draagt de afdeling bij aan het kennisbehoud, een optimale belegging van het vastgoed van Defensie door het opstellen van een beleggingsplan en het geven van advies en ondersteuning over macrobelegging en huisvesting aan Defensie. Het heeft ook de regie op de Dienstverleningsafspraken Defensie, de rapportages daarover en is houder van de Dienstverleningsactiviteit Expertise & Advies Defensie. 
De afdeling adviseert en ondersteunt ook bij zeer omvangrijk en veelzijdige transformatieprogramma’s van Defensie en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De afdeling is verantwoordelijk voor de vastgoedgegevens van de defensieportefeuille in de Centrale VastgoedRegistratie (CVR) en is eigenaar van het domein Portalen (oa. Rijksvastgoedportaal). 
Voor Gronden, verkoop en ingebruikgeving is de rol van regie en portefeuillemanagement versterkt.
De afdeling Portefeuillemanagement bestaat uit de sectie Regie, sectie Rijksportefeuille en sectie Defensie, Caribisch gebied & Gronden.

De volgende waarden vindt het team belangrijk: 
-    Samenhorigheid
-    Eén opgave, één verhaal
-    Elkaar aanspreken
-    Engagement
-    Ruimte voor leren
-    Gezamenlijk eigenaarschap en resultaat
-    Open en eerlijk

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 81.000 hectare grond. 
Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, vliegbasis, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, adviseurs, ingenieurs en architecten, maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, expertise & advies én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.
Directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement
De directie P&P is de schakel tussen de departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, mede overheden en maatschappelijke organisaties en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op strategisch niveau. Hierbij is de directie P&P op concern rijksniveau verantwoordelijk voor het opstellen van de Rijksvastgoedportefeuillestrategie met als doel “het accommoderen en implementeren van de rijksdoelen en het beleid waarbij rijksvastgoed een rol van betekenis kan spelen”. 
Het secretariaat van het DG-overleg Rijksvastgoed en Beleid en de ondersteuning van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) zijn binnen de directie P&P belegd, waardoor zowel de beleidsmakers rondom rijksvastgoed  als de uitvoerende vastgoeddiensten van het rijk (RVR) bij elkaar komen.
De directie is verantwoordelijk voor het strategisch management van de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), waaronder het samenstellen van de Vastgoed Portefeuille Strategie (VPS). Hierbij hoort de ontwikkeling van de portefeuille in aard, opbouw, omvang en samenhang van de RVB-portefeuille. Om dit te kunnen doen stelt de directie P&P onder andere periodiek (regionale) masterplannen op voor de kantoorportefeuille. Na het opstellen van dit type plannen maakt de directie P&P, in samenwerking met de directies Vastgoedbeheer en Transacties & Projecten, de vertaling van plannen naar programma’s naar projecten. Dit is de start van de realisatie van de programma’s. Voor het integraal programma, daarmee samenhangende investeringen en capaciteitsinzet, heeft de directie P&P voor het hele RVB de regisseursrol.
Naast deze inhoudelijke rol, is de directie P&P tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de bedrijfsprocesarchitectuur, het informatiebeleid en de informatiebeveiliging van het RVB in brede zin.
De directie P&P bestaat uit vijf afdelingen: de afdeling Strategie & Uitvoeringsbeleid, de afdeling Portefeuillemanagement (PFM), de afdeling Gebieden, de afdeling CIO office en afdeling Informatie Voorziening. Daarnaast is er een Bedrijfsbureau en een Bureau Managementinformatie. 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Max Droste, Directeur Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement

06-25560904

Alyssa Arain, Hoofd Bedrijfsbureau en bestuursadviseur

06-11243334

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ashwinie Ramdat

0650079653

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Assetmanagement

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

afdelingshoofd Beleid en Organisatieontwikkeling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Bureau Dienst Toeslagen

Dienst Toeslagen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon