Afdelingshoofd Strategie en Staf

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 14 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 9625
 • Plaatsingsdatum 30 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Opleidingsinstituut DJI zoekt een hoofd afdeling Strategie en Staf. Heb jij een goed ontwikkelde en afgestemde politiek-bestuurlijke antenne, maak je je nieuwe inhoud snel eigen, kun je strategische lijnen snel uitzetten en houd je wel van snel schakelen? Ben je een verbindende, pro-actieve, stevige adviseur en sparringspartner voor de directie? Maar ben je dat ook voor je medewerkers, en bied je hen binnen heldere kaders de ruimte om zelf aan de slag te gaan? Ben je ook praktisch genoeg om het leuk te vinden om in een echte ‘doe-organisatie’ te werken? Solliciteer dan voor de functie van Hoofd afdeling Strategie en Staf.

De afdeling Strategie en Staf (S&S) is een nieuwe afdeling van het OI, die zal ontstaan na afronding van de reorganisatie van het OI in juli. De functie van het Hoofd Strategie en Staf is daarmee ook een nieuwe rol binnen het OI. Het nieuwe hoofd S&S zal dus ook kunnen en mogen bouwen aan de ontwikkeling van deze afdeling.

Binnen de afdeling Strategie en Staf, die je aanstuurt, zijn de strategie- en beleidsfunctie, relatiebeheerfunctie, de communicatiefunctie, en de curriculum ontwikkelingsfunctie opgenomen. Deze clustering van rollen stelt het OI in staat aan te sluiten op de doelstellingen van DJI die in relatie staan tot leren en ontwikkelen, en zorgt er daarmee voor dat het OI een integrale positie in de DJI organisatie inneemt en beter kan bijdragen aan de gemeenschappelijke maatschappelijke opgave. De afdeling ontwikkelt, bewaakt en adviseert over de strategie van het OI en zet die uit, en draagt ervoor zorg dat het OI kan anticiperen op de veranderende omgeving doordat er integraal aangehaakt kan worden bij (strategische en richtinggevende) gremia en overleggen binnen DJI, binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en waar nodig daar buiten. Zo kan er bijvoorbeeld goed en tijdig worden aangesloten op nieuwe beleidsontwikkelingen op basis van bijvoorbeeld wetswijzigingen of nieuwe inzichten.

Daarnaast geeft de afdeling Strategie en Staf de aansluiting op het veld en de klant, inclusief de ketenpartners, vorm in nauwe aansluiting op de bredere strategische koers en op de behoefte binnen de inrichtingen en andere afnemers van de opleidingsproducten van het OI. Doordat binnen de afdeling S&S ook de onderwijskundige adviseurs (curriculum ontwikkeling) zijn geplaatst die de OI units adviseren over leren en onderwikkelen, wordt, aangesloten op de strategie en de stakeholderbehoefte, voeding gegeven aan de ontwikkelprocessen in de units. Deze adviseurs worden geacht aangehaakt te zijn op de externe ontwikkelingen en nieuwe inzichten m.b.t. onderwijskunde en curriculumontwikkeling en -innovatie. Door de communicatiefunctie ook in de afdeling Strategie en Staf te borgen kan dit team de aansluiting intern en extern beter doordacht en strategisch vormgeven, wat bijdraagt aan de positionering van het OI, zowel intern als extern. Zo kan er ook adequaat en tijdig over koers en strategie worden gecommuniceerd naar de klant en andere (interne en externe) stakeholders.

Het hoofd Strategie en Staf valt hierarchisch onder de directeur van het OI en legt verantwoording aan de directeur af. Het hoofd Strategie en Staf adviseert de directie en neemt zitting in het Management Team van het OI.

Vervolg

Als hoofd Strategie en Staf bij het OI:

 • Breng je samen, geef je richting, stuur je, ondersteun je, maak je ruimte, adviseer je, ben je spelverdeler, daag je uit en heb je goed oog voor de behoeften van je medewerkers.
 • Ben je verantwoordelijk voor het leiden van de afdeling Strategie & Staf, het aansturen van de medewerkers binnen de afdeling en fungeer je als strategisch adviseur naar de directie van het OI
 • Ben je samen met je team verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opstellen, implementeren, bewaken en het draagvlak creeren voor de strategische koers en de strategische consistentie van het OI, zowel op de lange, middellange als korte termijn, in samenwerking met de inhoudelijke units.
 • Ben je met je team verantwoordelijk voor de positionering van het OI t.o.v. DJI in brede zin, klanten van het OI maar ook partnerorganisaties en het algemene publiek. Je doet dit in nauwe samenwerking met de rest van het OI, waaronder met de inhoudelijke units waarin de opleidingen worden ontworpen en ‘gedraaid’.
 • Signaleer en agendeer je proactief politiek/bestuurlijke en strategische ontwikkelingen binnen en buiten het OI en adviseer je op strategisch niveau de directie over alle onderwerpen binnen het OI. Je zorgt er daarmee voor dat het OI snel kan anticiperen, ook door adviezen van handelingsperspectief te voorzien. In je adviesrol ben je niet bang om kritisch tegen te denken als dat nodig is.
 • Met je team begeleid je met een overkoepelende blik trajecten of vraagstukken ten behoeve van de bredere organisatie. Dit geldt ook voor het verkennen, agenderen en verder beleggen van onderwerpen die nog nergens belegd zijn.
 • Draag je bij aan de P&C cyclus (w.o. aan de jaarplannen, evt meerjarenplannen, unitplannen) en ondersteun je op de OI brede organisatieontwikkeling • Creer je draagvlak binnen de OI organisatie voor nieuwe beleidswijzigingen en koerswijzigingen binnen de DJI organisatie producten van het OI, en het vertalen van deze beleids- of koerswijzigingen in strategie en beleid voor het OI.
 • Creer je draagvlak voor OI expertise, koers, beleid, keuzes, innovaties of nieuwe producten bij partijen buiten het OI, en draagt deze waar nodig uit en verdedigt die.
 • Onderhoud en leg je contacten met interne en externe stakeholders, bijvoorbeeld andere onderdelen van DJI, de vestigingen, partnerorganisaties, wetenschap, etc.
 • Ben je een volwaardig gesprekspartner namens het OI op verschillende niveaus in inhoudelijke overlegsituaties, zowel intern als extern, en oefen je invloed uit op (beleids)ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden waarbij meerdere partijen betrokken zijn.
 • Waarborg je effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en(voortgangs)bewaking

Functie-eisen

 • Je hebt (formele) ervaring met leidinggeven in een complexe uitvoeringsorganisatie en weet een groep professionals te motiveren en inspireren.
 • Je kunt sturen op prestaties en resultaten, het taakzelfstandig vermogen van medewerkers stimuleren, hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en aanzetten tot vernieuwing en verbetering.
 • Je hebt financieel en organisatorisch inzicht en kunt bijdragen aan de P&C cyclus binnen het OI.
 • Je hebt vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen, en die vertalen naar praktische.
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van wijzingen in o.a. doelstellingen, nieuwe ideeën en concepten, met een multidisciplinaire oriëntatie.
 • Vaardigheid in het (aansturen van het) tot stand brengen van producten en vorm geven aan en implementeren van processen.
 • Je biedt de professionals in de organisatie ruimte voor initiatief en innovatie, binnen heldere kaders en structuur.
 • Je bent in- en extern goed in staat om mensen met verschillende uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes bij elkaar te brengen en verbinding te leggen.
 • Je communiceert op een open en soepele wijze met interne en externe actoren, wint snel het vertrouwen en kunt schakelen op alle niveaus.
 • Kennis van en ervaring met de setting en ontwikkeling van opleidingen in de private en/of publieke sector is een grote pré.
 • Kennis van en/of ervaring met de vakgebieden binnen het OI DJI is een pré.


Jouw competenties

 • Leidinggeven
 • Organisatiesensitiviteit.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Netwerken.
 • Ontwikkelen medewerkers op weg naar een professionele houding en gedrag
 • Creativiteit
 • Analytisch vermogen
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Reflecteren.
   

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

• Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
• Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
• Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. De expertise van het opleidingsinstituut is onderverdeeld in zes expertisegebieden: veiligheid en crisisbeheersing, beveiliging en weerbaarheid, zorg en begeleiding, integriteit en samenwerking, recht en regelgeving en leidinggeven. Voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken van rijksorganisaties en de semipublieke sector zijn we gesprekspartner. Het OI is een echte doe-organisatie, en er heerst een hoge betrokkenheid, motivatie en drive, en grote collegialiteit.

Het Opleidingsinstituut DJI is in reorganisatie. Het doel? Het opleidingsinstituut wendbaar en toekomstbestendig maken. Hier werken circa honderdtwintig DJI-collega’s en nog eens een paar honderd freelancers in de flexibele schil. De reorganisatie behelst het herinrichten van het instituut, het versterken van de lijnsturing en het formaliseren van zaken die in het organisch verandertraject al in gang zijn gezet. Een van de belangrijkste redenen van reorganisatie is dat het speelveld en de daarbij behorende dienstverlening binnen DJI verandert. Het opleidingsinstituut moet aansluiten bij deze verandering. Naar verwachting verwelkomen we bij DJI in brede zin duizenden nieuwe medewerkers. Hier ligt de grootste uitdaging: zorgen dat er voor hen een adequaat opleidingsprogramma klaarstaat.

Daarnaast ontwikkelen we voor het huidige personeel ook permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol. Verder heeft het Opleidingsinstituut het online leren versneld ingevoerd om ook tijdens de COVID-19-pandemie aan haar taakstelling te kunnen voldoen. We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. En de lessen en te identificeren valkuilen van het online leren – zowel die van het Opleidingsinstituut als de ervaringen van andere organisaties - borgen we in een (innovatieve) toekomstvisie en nieuwe manier van werken.

Deze ontwikkelingen hebben grote uitwerking op het instituut en zijn medewerkers. Dankzij een tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen lukt het telkens weer om opleidingen tijdig te starten, in overeenstemming met de werkroosters van de afnemers. We anticiperen op de toegenomen vraag, het levenslang leren en het nieuwe onderwijs, zoals de DJI Academy, en hebben ons personeelsbestand al versterkt op de essentiële expertgebieden. De organisatie en de structuur zijn hierbij organisch veranderd en moeten worden geformaliseerd. Het inhoudelijk goed aansluiten op de voor DJI-specifieke detentiegerelateerde deelgebieden is hierbij een belangrijke doelstelling. Zo kan het opleidingsinstituut de DJI-organisatie het meest effectief ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van DJI als detentiespecialist.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw R. van der Veer, Directeur

06-86863444

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker / adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Unitmanager Opleidingsinstituut DJI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Ondersteunende Diensten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon