Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd Toeslagen

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.340 - €7.532
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 9 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGBD- 2019/Tsl 11
 • Plaatsingsdatum 26 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De leden van het MT hebben duidelijke individuele verantwoordelijkheden, maar opereren vanuit een sterk besef van de noodzaak gezamenlijk bij te dragen aan de doelstellingen van Toeslagen. Samenbindend leiderschap van alle MT-leden is cruciaal. Ieder afdelingshoofd is direct leidinggevende van een aantal teamleiders van de teams die belast zijn met de uitvoering van de primaire processen. Gelet op het karakter van de opdracht van Toeslagen is gewenst dat het afdelingshoofd een sterke operationele focus heeft.

Naast de aansturing van teamleiders draagt ieder afdelingshoofd Toeslagen verantwoordelijkheid voor een Toeslagenbreed aandachtsgebied. Voor het goed afstemmen met de beleidsdepartementen en met de concerndirecties, en voor het goed informeren van de algemeen directeur Toeslagen is het belangrijk dat het afdelingshoofd politiek-bestuurlijk sensitief is en indien nodig adequaat escaleert.

Opgave voor het afdelingshoofd Toeslagen

 • Er ligt, vanuit geschetste ontwikkelingen en recente jurisprudentie, een vernieuwingsopgave. Er is een beweging in gang gezet om burgers maatwerkgericht en meer dienstverlenend te benaderen met als doel dat burgers op basis van het verleende voorschot achteraf minder hoeven terug te betalen.

 • De vernieuwingsopgave verder uitbouwen en actief in dialoog gaan met relevante stakeholders. Denk daarbij aan de opdrachtgevende ministeries en het bedrijfsleven in dit domein. Naast rechtmatigheid van de uitgaven is méér aandacht voor zorgvuldige rechtsbedeling (of 'de menselijke maat') een van de opgaven.

 • Leiding geven aan een aantal teamleiders van teams die belast zijn met de uitvoering van het primaire proces en de opgave om dat proces zo strak en foutloos mogelijk te laten verlopen.

 • Het MT van Toeslagen gaat de komende periode actief aan de slag met dusdanige organisatieontwikkelingen waarbij aanpassingen in de portefeuille verdeling aan de orde zullen zijn. Het is de bedoeling het nieuwe MT lid bij dit gesprek te betrekken.

Publiek Leiderschap

In de Rijksbrede visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken

“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit

“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie

“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht veel waarde aan:

•          managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;

•          divers en veelzijdig samengestelde teams.

Functie-eisen

Specifiek voor deze functie

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • Affiniteit en ervaring met massale processen en productie;
 • Affiniteit en ervaring met leiding geven aan transitieprocessen;
 • Affiniteit en ervaring met het sturen op implementatie van trajecten met een grote ICT-component;
 • Een leidinggevende met een breed handelingsrepertoire: zowel verbindend, sturend als ook buigzaam en rug recht houden als nodig is;
 • Het vermogen om met overtuiging de belangen van de organisatie en/of de directie te vertegenwoordigen;
 • Sterke operationele focus;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief: aanvoelen wat en wanneer iets politiek-bestuurlijk gevoelig wordt en in kunnen schatten wat consequenties van handelingen zijn.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.340 Max. €7.532 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Overige informatie

Standplaats is Utrecht.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail voor 9 december 2019.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief, onder vermelding van vacaturenummer DGBD- 2019/Tsl 11, naar: a.p.sahatoe@minfin.nl.  

Informatie:

Over de vacature

Agaath Cleyndert

algemeen directeur Toeslagen T

elefoonnummer: 06 5086 9080

Over de sollicitatieprocedure

Lida van Doorn

MD-consultant ABD/Belastingdienst

Telefoonnummer: 06 2204 4900

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Toeslagen

Bij de directie Toeslagen werken zo’n 1000 medewerkers verspreid over vier kantoren in Utrecht, Den Haag, Leeuwarden en Heerlen. Het grootste deel van de medewerkers is vast in dienst, een deel wordt als uitzendkracht ingehuurd. De directie Toeslagen werkt voor vier opdrachtgevers. Voor het ministerie van SZW voert Toeslagen de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget uit. Voor het ministerie van VWS betaalt Toeslagen de zorgtoeslag uit. Voor het ministerie van BZK keert Toeslagen de huurtoeslag uit. De opdrachtgevende ministeries bepalen het beleid, de staatssecretaris van Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering. Jaarlijks worden aan zo’n vijf miljoen huishoudens toeslagen uitgekeerd voor een bedrag van in totaal twaalf miljard euro.

Ontwikkelingen

Zowel de taakopdracht als de taakinvulling van de directie Toeslagen staat volop in de aandacht. Een hersteloperatie op het gebied van de kindgebonden budget wordt nu uitgevoerd. Een commissie buigt zich over de kinderopvangtoeslag. Voorts vindt een interdepartementaal beleidsonderzoek plaats naar hoe de inkomensondersteuning via Toeslagen in Nederland werkt en in de toekomst zou kunnen werken. Ook zal worden gekeken naar verbeteringen die op korte termijn binnen het huidige stelsel gerealiseerd kunnen worden.  

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst

Het ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden samenwerken, integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Directoraat-generaal Belastingdienst

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 29.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis. Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data-analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het DG Belastingdienst flink toegenomen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Agaath Cleyndert, algemeen directeur Toeslagen

06-50869080

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lida van Doorn, MD-consultant ABD/Belastingdienst

06-22044900

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Centrale Functies van de directie Klantinteracties en -Services

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Financial trainee

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Directeur directie Midden- en Kleinbedrijf (met portefeuille bedrijfsvoering)

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon