Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Natuur / milieu
 • Reageren voor 13 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-174
 • Plaatsingsdatum 27 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het zo goed mogelijk inrichten van de informatievoorziening over een gezonde en veilige leefomgeving en het betrekken van maatschappelijke trends en technologieën bij de beleidsontwikkeling, dat is waar je in deze functie voor staat.

Informatievoorziening speelt een cruciale rol bij het vormgeven van een gezonde en veilige leefomgeving. Aan de ene kant gaat het om de informatievoorziening voor Nederlandse burgers en bedrijven, bijvoorbeeld om het openbaar maken van overheidsinformatie naar burgers of bij het aanvragen van een vergunning. Aan de andere kant is er de informatievoorziening waarmee rijksambtenaren hun werk kunnen doen. Als beleidsmedewerker informatievoorziening bij de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s onderzoek je welke maatschappelijke trends en technologieën relevant zijn om onze informatievoorziening zo goed mogelijk in te richten.

Deze functie combineert ICT-vraagstukken met een aantal beleidsdossiers. In deze functie werk je aan permanente verbetering van de informatieverstrekking (verzamelen en ontsluiten) over een gezonde en veilige leefomgeving. De projecten waar je primair mee aan de slag gaat, zijn de Atlas Leefomgeving en het Register Externe Veiligheid.

Het project Atlas Leefomgeving is een langlopende samenwerking tussen overheden om informatie over de leefomgeving te ontsluiten voor burgers en professionals. Dat gebeurt via diverse websites . Bij de Atlassen is voortdurend afstemming nodig met onze partners en gebruikers over o.a. doorontwikkeling, positionering, gebruik van apps en mobile devices, aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), nieuwe thema’s, ontwerpen van een junioratlas.

De Atlas Leefomgeving is de invulling van afspraken in het Verdrag van Aarhus: het actief openbaar maken van overheidsinformatie naar burgers. Jij wordt o.a. informatiemakelaar en bent verantwoordelijk voor de update van de informatie-infrastructuur.

Het Register Externe Veiligheid (REV) moet gereed zijn bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. In het REV worden de gegevens verzameld van activiteiten die impact hebben op de externe veiligheid. Doel van het project is om de gegevens van alle in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) genoemde activiteiten in het register op te nemen en beschikbaar te stellen aan bevoegd gezagen, vergunningaanvragers en andere geïnteresseerden.

Het project REV bevindt zich in de ontwikkelingsfase en de uitdaging zit in het realiseren van een kwaliteitsverbetering bij de informatieverzameling. In diverse deelprojecten zoals transitie van oud naar nieuw register en beveiliging is coördinatie vanuit IenW nodig, waar jij als beleidsmedewerker voor zorgt.

Tot slot ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de uitvoeringsorganisaties (RIVM en Rijkswaterstaat) in genoemde projecten, alsmede voor afstemming met betrokkenen.

Allerlei aspecten komen samen in deze functie: beleidsgevoeligheid, coördinatie beleidsuitvoering, implementatie Omgevingswet, innovatiebeleid, communicatie, informatieanalyse, systeemontwerp, goed opdrachtgeverschap en onderhandelen.

(www.atlasleefomgeving.nl; www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl; www.nationaleenergieatlas.nl; www.gezondeleefomgeving.nl en https://www.signaleringleefomgevingengezondheid.nl/)

Functie-eisen

 • Je bent gesprekspartner voor alle betrokken partijen. Je hebt oog voor tegenstrijdige belangen en standpunten van partijen. Je weet die partijen te betrekken, overtuigen en tot samenwerking te brengen;
 • Deze belangen vertaal je naar de IenW-inzet, waarbij je de politiek-bestuurlijke kant als vanzelfsprekend meeneemt;
 • Je bent je bewust van je rol en de impact van je optreden;
 • Je werkt zelfstandig en doelgericht;
 • Je bent doortastend en daadkrachtig; je weet visies en ideeën te om te zetten naar concrete acties;
 • Je werkt graag en goed samen, zowel intern als extern;
 • Je hebt een lange adem waar het gaat om cultuurverandering;
 • Je hebt affiniteit en ervaring met ICT-projecten.
 • Je kunt goed en ‘to the point’ schrijven en kunt goed hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Analytisch vermogen
 • Netwerk en Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit en flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico's. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid & Milieurisico's, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de Directie Internationaal.

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte omgevingsveiligheid- en milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie wordt gekenmerkt door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid waarbij gemanoeuvreerd moet worden tussen sterk uiteenlopende belangen.

De directie werkt in dynamische teams (‘taakvelden’) aan een veelheid van actuele beleidsonderwerpen, zoals Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Bestrijdingsmiddelen en Chemische Stoffen, Veiligheid Biotechnologie, Veilig Vervoer (van gevaarlijke stoffen), Strategie en Safe-by-design, Vuurwerk, Asbest, Veiligheid Energietransitie, Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Cluster Q (incl. koppeling met de Omgevingswet) en Crisiscoördinatie. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en het goed benutten van de aanwezige kennis en capaciteit. Daarnaast is er een ondersteunend team (GO!). De leden van het Managementteam sturen ieder een aantal teams aan. O&M telt in momenteel circa 85 medewerkers.

Alle medewerkers van O&M worden gestimuleerd van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen. Voor de persoonlijke ontwikkeling worden trainingen en cursussen aangeboden. Nieuwe medewerkers worden gekoppeld aan een ‘buddy’ met ervaring in het werkterrein. In de huidige periode waarin door de coronacrisis veel thuisgewerkt moet worden, geven we speciale aandacht aan het inwerken en thuisraken van nieuwe collega’s.

Binnen O&M hebben we diverse afdelingen (‘taakvelden’). De combinatie van beleid en ICT-inzet komt samen in een recent opgericht onderdeel binnen de directie: Cluster Q.  In het Cluster-Q worden de IV (informatievoorziening)-projecten van IenW/DGMI besproken en op elkaar afgestemd. Voorbeelden van IV-projecten bij directie O&M zijn: het Landelijk Asbestvolgsysteem, de Activiteiten Internetmodule, het Register Externe Veiligheid en de Atlas Leefomgeving. Belangrijke afstemming zit in de aansluiting op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). De IV-projecten binnen de directie staan altijd ten dienste van de ontwikkeling en uitvoering van beleid. DGMI is hierbij de opdrachtgever en wij formuleren de visie/koers voor het (digitaal) uitwerken van beleid. Voor de uitvoering vragen we expertise en inzet van partijen als RWS en het RIVM (en ook externe partijen): voor communicatie, voor advies en beheer en voor het oppakken van data- en innovatievraagstukken. Cruciaal in alle IV-projecten is samenwerking met de eigen beleidscollega’s, maar ook met andere departementen en andere overheden: ook internationaal.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. S. Lureman

06-48137150

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06-11585158

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker met juridische affiniteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker met ideeën over innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker infrastructuur binnenvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon