Beleidsmedewerker (inter)nationaal klimaat- en natuurbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar vanaf startdatum
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20211118_11a
 • Plaatsingsdatum 22 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je werkt graag aan (inter)nationale klimaatafspraken op het gebied van natuurbeleid. Meewerken aan het omzetten van de internationale en Europese afspraken in nationaal beleid, dat trekt jou zeer. Op je werkplek in Den Haag is de baan van beleidsmedewerker (inter)nationaal klimaat- en natuurbeleid jou dan ook op het lijf geschreven.

Je werkt aan het Nederlandse beleid om de aanpassingen aan de verordening voor landgebruik, verandering van landgebruik en bosbouw (LULUCF), die de Europese Commissie voorstelt, ook in Nederland te verwerken. Dit maakt deel uit van het grotere Fit for 55-pakket, dat als onderdeel van de Green Deal is voorgesteld.

Het pakket geeft invulling aan het juridisch bindende Europese broeikasgasreductiedoel van ten minste netto 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990, zoals vastgelegd in de Europese klimaatwet. Tot 2025 wil de Europese Commissie de opzet en de doelstellingen van de huidige LULUCF-verordening handhaven. Aansluitend wil de Commissie de zogenaamde koolstofput verhogen. Daarnaast is het voorstel om LULUCF en de landbouwactiviteiten die andere broeikasgassen dan CO2 uitstoten vanaf 2031 samen te voegen in een nieuwe beleidspeiler: Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). De Commissie acht noodzakelijk dat AFOLU in 2035 op EU-niveau klimaatneutraal is en na 2035 netto koolstofvastlegging realiseert.

Daar moet ook in Nederland heel veel voor gebeuren en daar ga jij een bijdrage aan leveren. Je bent lid van het klimaatteam binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit voor het natuur- en bosgedeelte en je bent de linking pin tussen het klimaatteam en de collega’s die op het nationale natuur- en bosbeleid werken. Daarbij richt je je met name op de aanpassingen die de veranderingen van de LULUCF-verordening vereisen.

Je werkt zeer nauw samen met je collega die vanuit het landbouwdeel verantwoordelijk is voor het LULUCF-dossier en met de collega die aan het internationale natuur- en klimaatbeleid werkt. Je neemt deel aan (inter)departementale werkgroepen en overlegt met kennisinstituten over onderdelen van de regelgeving. Je geeft opdrachten voor de verplichte LULUCF-rapportages en overlegt met stakeholders over de wijzigingen in de beleidsarchitectuur en de repercussies van de ophoging van het EU-doel.

Ook beantwoord je Kamervragen en algemene vragen van pers en publiek over deze onderwerpen. Je levert bijdragen aan de diverse beleidstukken, nota’s en rapportages die over deze onderwerpen naar ambtelijke top, minister en parlement worden gezonden.
Jij bent namens Nederland direct betrokken bij de onderhandelingen over de herziening van de LULUCF-verordening en gerelateerde onderdelen van het Fit for 55-pakket met de Europese Commissie en andere lidstaten. Hiervoor werk je behalve met LNV-collega’s ook nauw samen met de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel en andere departementen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (NVLG) is een organisatieonderdeel binnen het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. We streven naar een sterke en veerkrachtige natuur, een vitaal landelijk gebied en ecologisch robuuste grote wateren. Wij zetten ons daarbij in voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn en stimuleren samen met andere overheids- en niet-overheidspartners de versterking van de brede welvaart en de vitalisering van de (platteland)regio’s in Nederland.

Bij NVLG werken ongeveer 140 mensen in (lijn)clusters en programma’s. Jouw cluster – Strategie en Kaders – is onderdeel van de portefeuille Natuur.

Portefeuille Natuur
De directeur met portefeuille Natuur is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het verankeren van de rijksverantwoordelijkheid voor natuur en biodiversiteit Dat doen we onder andere door adequate natuurwetgeving te realiseren met draagvlak in de samenleving en te zorgen voor een robuust en klimaatbestendig natuurbeleid.
 • Het borgen van natuurwaarden in economische en maatschappelijke activiteiten.
 • Het (laten) realiseren van een robuust (Europees) natuurnetwerk (Natura 2000) dat bescherming biedt aan beschermde habitats en soorten, zowel op land (provincies) als op zee en in het Caribisch deel van Nederland.
 • Het zorgen voor het haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk gedragen implementeren van Europese verplichtingen rond Natura 2000.
 • Het samen met andere overheden uitvoeren van diverse grote programma’s, zoals het programma Natuur.
 • Het stimuleren van een gezonde en duurzaam benutte Noordzee.
 • Het bevorderen van robuuste, klimaatbestendige natuur in de grote wateren, zoals de Waddenzee.

Cluster Strategie en Kaders
Het cluster Strategie en Kaders heeft een veelzijdig takenpakket. Op strategisch gebied ondersteunen we (de beleidsvorming van) de hele portefeuille Natuur. We zijn verantwoordelijk voor het algemene nationale natuur- en biodiversiteitsbeleid en coördineren de Nederlandse inbreng in het mondiale biodiversiteitsbeleid (onder andere via de EU, CBD en het IPBES). Ook coördineren wij rijksactiviteiten in het Nederlandse bosbeleid en de inbreng van natuur- en biodiversiteitsaspecten in het mondiale beleid ten aanzien van ontbossingsvraagstukken. En we begeleiden de inbreng van de natuur- en bosbeleidsaspecten in het klimaatbeleid, zowel wat betreft mitigatie als adaptatie. Daarnaast vallen het accounthouderschap van Staatsbosbeheer, de kennis- en monitoringsportefeuille op natuurgebied en handhavingsvraagstukken onder onze verantwoordelijkheden.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én ze kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dat kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lejo van der Heiden, MT-lid Natuur

06-15035136

Ruben Post, clustercoördinator

06-38825333

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker natuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker invasieve exoten en zoönosen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon