Beleidsmedewerker invasieve exoten en zoönosen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar vanaf startdatum
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20211118_11
 • Plaatsingsdatum 22 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wereldwijd worden invasieve exoten als een van de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit beschouwd. Ook in Nederland vormen invasieve exoten een bedreiging voor de inheemse biodiversiteit en de volksgezondheid. Hoe gaan we om met de bestrijding van deze soorten? Kan de sierteeltketen de overstap maken naar veilige alternatieve inheemse producten? En hoe kunnen we het grote publiek informeren over de risico’s van invasieve exoten? Zomaar een greep uit de vragen waar jij je tanden in zet als beleidsmedewerker invasieve exoten en zoönosebeleid bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet zich in voor bescherming van de inheemse biodiversiteit door het ontwikkelen van een effectief exotenbeleid en het maken van afspraken hierover met de diverse stakeholders. Vanuit het One Health-perspectief wordt samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en directoraat-generaal Agro (DG Agro) gewerkt aan een zoönoseaanpak. Hierbij ligt de focus op een gezonde leefomgeving om het zoönoserisico te beperken. Als beleidsmedewerker exotenbeleid en zoönosen zet jij je in voor de bescherming van de Nederlandse inheemse biodiversiteit door het voorkomen van introductie en verspreiding, en door het bestrijden en beheersen van invasieve exoten.

Samen met je directe collega onderhoud je de contacten met andere overheden en stakeholders. Denk aan collega's binnen LNV, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of andere departementen, maar ook aan provincies, waterschappen, terreinbeheerders én vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld brancheorganisaties, natuurbeschermingsorganisaties, universiteiten en kennisinstituten. Jij overziet dit netwerk en verplaatst je makkelijk in de verschillende belangen van de stakeholders. Daarnaast draag je bij aan de One Health-benadering. One Health is een interdisciplinaire samenwerking om de gezondheid van mensen, dieren en de leefomgeving te verbeteren. Je werkt hierbij aan het vraagstuk hoe we in de toekomst overdracht van zoönosen van (in het wild levende) dieren naar gehouden dieren en mensen kunnen voorkomen. Dit doe je samen met collega’s op het gebied van diergezondheid (LNV DG Agro, Wageningen University & Research) en volksgezondheid (VWS, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (NVLG) is een organisatieonderdeel binnen het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. We streven naar een sterke en veerkrachtige natuur, een vitaal landelijk gebied en ecologisch robuuste grote wateren. Wij zetten ons daarbij in voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn en stimuleren samen met andere overheids- en niet-overheidspartners de versterking van de brede welvaart en de vitalisering van de (platteland)regio’s in Nederland.

Bij NVLG werken ongeveer 140 mensen in (lijn)clusters en programma’s. Jouw cluster Soorten is onderdeel van de portefeuille Natuur.

Portefeuille Natuur
De directeur met portefeuille Natuur is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het verankeren van de rijksverantwoordelijkheid voor natuur en biodiversiteit Dat doen we onder andere door adequate natuurwetgeving te realiseren met draagvlak in de samenleving en te zorgen voor een robuust en klimaatbestendig natuurbeleid.
 • Het borgen van natuurwaarden in economische en maatschappelijke activiteiten.
 • Het (laten) realiseren van een robuust (Europees) natuurnetwerk (Natura 2000) dat bescherming biedt aan beschermde habitats en soorten, zowel op land (provincies) als op zee en in het Caribisch deel van Nederland.
 • Het zorgen voor het haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk gedragen implementeren van Europese verplichtingen rond Natura 2000.
 • Het samen met andere overheden uitvoeren van diverse grote programma’s, zoals het programma Natuur.
 • Het stimuleren van een gezonde en duurzaam benutte Noordzee.
 • Het bevorderen van robuuste, klimaatbestendige natuur in de grote wateren, zoals de Waddenzee.

Cluster Soorten

Het Cluster Soorten bestrijkt een breed terrein en is onder meer verantwoordelijk voor:

 • Het mondiale soortenbeleid via de coördinatie van de inbreng van Nederland in het CITES-verdrag (regulering van internationale handel in bedreigde soorten planten en dieren), het IWC-verdrag (beheer van walvissen), de Convention on Migratory Species (CMS) en subverdragen daarvan zoals AEWA (African-Eurasian Waterbirds Agreement) en het Wetlandsverdrag.
 • Het Europese soortenbeleid via inbreng in EU-werkgroepen over de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten en de CITES-verordeningen en de implementatie hiervan in de Nederlandse situatie; dit vergt intensieve samenwerking met provincies en RVO en NVWA.
 • Enkele specifieke onderwerpen op het gebied van het nationale soortenbeleid, zoals het beleid ten aanzien van jacht, schadebestrijding en wildbeheer (Wet natuurbescherming), de relatie van soortenbeleid met dierenwelzijns- en diergezondheidsbeleid van LNV en geherintroduceerde soorten (zoals de otter) en de coördinatie van onderzoek.
 • Inbreng van het soortenbeleid in de energietransitie (wind- en zonne-energie).

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én ze kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dat kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lejo van der Heiden, MT-lid Natuur

06-1503 5136

Sandra van der Graaf, coördinator cluster Soorten

06-1152 6484

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker (inter)nationaal klimaat- en natuurbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker natuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon