Beleidsmedewerker kennis en innovatie voor de transitie in het landelijk gebied

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Agrarisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 13 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: DGA20240502_11, Plaatsingsdatum: 3 mei 2024

Nederland staat voor grote uitdagingen om natuurgebieden, biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren en, tegelijkertijd, om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. De landbouw heeft hierin een belangrijke rol. Primair, de druk op de natuur moet omlaag. Een transitie van het landelijk gebied en haar bewoners en gebruikers is noodzakelijk en vraagt veel van Nederlandse boeren; de landbouw moet duurzamer en stelt de agrarische sector voor grote veranderingen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt samen met agrariërs, natuurbeheerders, ketenpartijen, gemeenten, provincies en andere belanghebbenden, om de transitie van het landelijk gebied vorm te geven. Voor de transitie naar duurzame landbouw, klimaatadaptie, natuurherstel en waterbeheer zijn kennis en innovatie onmisbaar; een goede verbinding tussen de behoeftes vanaf het boerenerf en de mogelijkheden die nieuwe kennis en innovaties bieden, is cruciaal. Dat geldt ook voor de gewenste transitie van het landelijk gebied.

Samen met je collega's in het programmateam Transitie Landelijk Gebied ga jij aan de slag met het inzetten van de verschillende kennis- en innovatie-instrumenten (en signaleer je waar instrumenten ontbreken), zodat de instrumenten aansluiten bij transitievraagstukken in het landelijk gebied. Daarbij combineer je de kennis- en innovatieprogramma’s die nodig zijn voor de ontwikkeling en toepassing van landbouwpraktijken én innovaties passend bij een toekomstbestendige landbouw en natuur. Een van jouw belangrijkste doelen is (het maken van) de aansluiting tussen de aanpak van de agrarische ondernemers en de gebiedsplannen van de provincies. Je bent liaison voor een aantal provincies voor kennis en innovatie vanuit LNV, met name ook in relatie tot de Provinciale Programma's Landelijk Gebied (PPLGs).

Je bent tevens coördinator van het innovatieprogramma 'Land- en Tuinbouw binnen de grenzen van de natuurlijke leefomgeving'. Dit innovatieprogramma is onderdeel van de Kennis & Innovatie Agenda (KIA) "Landbouw-Water-Voedsel". Je hebt of ontwikkelt een visie op de inzet van kennis en innovatie. Je zorgt voor vraagarticulatie vanuit het rijk, de provincies en gebiedsprocessen en vanuit de sector. Alvorens nieuw onderzoek op te starten zorg je voor het gebruik en doorwerking van reeds ontwikkelde kennis. Zo ben je op de hoogte van gedaan en lopend onderzoek en weet je welke instrumenten we hebben, welke we op korte termijn kunnen inzetten en waar verbetering in kennis- en innovatieinstrumentarium nodig is. Uiteraard doe je dat allemaal niet alleen. Samen met je collega's stimuleer je samenwerking tussen diverse partijen zodat meervoudige opgaven rondom onder meer biodiversiteit, klimaat en stikstof integraal worden gerealiseerd. Jullie brengen provincies, kennisinstellingen en boerenorganisaties, natuurbeheerorganisaties, gebiedspartijen en overheden bij elkaar. Ook zet je je ervoor in dat de beschikbare kennis en innovaties sneller landen, en dus sneller worden toegepast, om de transitie van het landelijk gebied vooruit te helpen.

Jij en je collega’s werken nauw samen met collega’s die betrokken zijn bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied binnen ons ministerie, andere ministeries, de provincies, kennisinstellingen, ketenpartijen, adviesbureaus, boerenorganisaties en terreinbeheerders in het landelijk gebied. Met alles wat je doet, heb je een duidelijk doel: zorgen dat kennis en innovatie effectief bijdraagt aan het oppakken van de gebiedsopgaven en de versnelling van de transitie van het landelijk gebied.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken in het programmateam Transitie Landelijk gebied van de directie Strategie, Kennis en Innovatie. Onze directie is binnen LNV dé partner voor kennis, innovatie en strategie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie zijn hiervoor onmisbare instrumenten. Ook borgen we het functioneren van het kennis- en innovatiesysteem en de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven. We werken voor alle directoraten-generaal (DG’s), dus voor DG Agro, DG Natuur en Visserij, DG Landelijk Gebied en Stikstof, en DG Regie Transitie Landelijk Gebied. Het programmateam Transitie Landelijk gebied bestaat naast jou uit vier betrokken en ervaren beleidsmedewerkers. De sfeer? Die is open, informeel en collegiaal.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DG Agro
Binnen het Ministerie van LNV werkt het Directoraat-generaal Agro aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden en stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Arthur van Leeuwen

06-15891855

Karen de Ruijter

06-5049 5373

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robbert Pronk, Adviseur Recruitment

06-50019129

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur onderwijs / digitalisering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker mestbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker grondbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij (DGNV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon