Beleidsmedewerker natuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar vanaf startdatum
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20211118_11/12
 • Plaatsingsdatum 22 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het klimaat verandert en dat heeft veel invloed op onze omgeving. Deze ontwikkeling houdt jou bezig en je werkt dan ook graag mee aan het klimaatbeleid én een betere natuur in Nederland. Samen met andere departementen en overheden maak jij je in Den Haag sterk voor ons klimaatbeleid. Als beleidsmedewerker natuur trekken jou zowel de inhoudelijke als de proceskant van je baan.

Jij bent verantwoordelijk voor het dossier klimaatadaptatie en natuur én je vervult een centrale rol in de voorbereiding van de Regiegroep Natuur. In je rol als secretaris bereid je bijeenkomsten voor, maak je verslagen en borg je dat acties worden opgevolgd. Dit doe je door bij verschillende directeurenoverleggen en stuurgroepen op te halen waar ze mee bezig zijn en welke onderwerpen bespreking verdienen. Ook koppel je besluiten van de Regiegroep terug.

Door je taken ben je veelvuldig in contact met allerlei spelers in het natuurdomein. Zoals je ook samenhang signaleert en potentiële conflicten tussen dossiers. Jij filtert welke onderwerpen in de Regiegroep besproken moeten worden.

De Regiegroep is het voorportaal van het Bestuurlijk Overleg Natuur. Hierin spreekt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over allerlei natuurdossiers met de gedeputeerden en vertegenwoordigers van de ministeries van IenW en Defensie.
Bij klimaatadaptatie is de opgave voor de komende tijd vooral het (laten) verankeren van de uitkomsten van de ‘actielijnen klimaatadaptatie en natuur’ in relevante beleidsprogramma’s. Dit vertaalt zich onder andere in de volgende werkzaamheden:

 • het coördineren van het interbestuurlijk team Klimaatadaptatie Natuur. Hierin komt de beleidsinzet ten aanzien van klimaatadaptatie en natuur samen en worden nieuwe initiatieven ontplooid;
 • het meedraaien in de Nationale Adaptatie Strategie, het overkoepelende programma met andere ministeries en overheden;
 • het uitwerken van acties die voortvloeien uit dialoogsessies en regionale verbindingssessies, in samenhang met actieprogramma klimaatadaptatie en landbouw;
 • het verantwoordelijk zijn voor en meewerken aan het EU-project LIFE IP Nasscelerate;
 • het begeleiden van lopende kennistrajecten en het initiëren van nieuwe kennisontwikkelingen;
 • het beantwoorden van burgerbrieven en Kamervragen en het (mee)schrijven aan Kamerbrieven;
 • het mede begeleiden van trainees op het gebied van klimaatadaptatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (NVLG) is een organisatieonderdeel binnen het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. We streven naar een sterke en veerkrachtige natuur, een vitaal landelijk gebied en ecologisch robuuste grote wateren. Wij zetten ons daarbij in voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn en stimuleren samen met andere overheids- en niet-overheidspartners de versterking van de brede welvaart en de vitalisering van de (platteland)regio’s in Nederland.

Bij NVLG werken ongeveer 140 mensen in (lijn)clusters en programma’s. Jouw cluster – Strategie en Kaders – is onderdeel van de portefeuille Natuur.

Portefeuille Natuur
De directeur met portefeuille Natuur is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het verankeren van de rijksverantwoordelijkheid voor natuur en biodiversiteit Dat doen we onder andere door adequate natuurwetgeving te realiseren met draagvlak in de samenleving en te zorgen voor een robuust en klimaatbestendig natuurbeleid.
 • Het borgen van natuurwaarden in economische en maatschappelijke activiteiten.
 • Het (laten) realiseren van een robuust (Europees) natuurnetwerk (Natura 2000) dat bescherming biedt aan beschermde habitats en soorten, zowel op land (provincies) als op zee en in het Caribisch deel van Nederland.
 • Het zorgen voor het haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk gedragen implementeren van Europese verplichtingen rond Natura 2000.
 • Het samen met andere overheden uitvoeren van diverse grote programma’s, zoals het programma Natuur.
 • Het stimuleren van een gezonde en duurzaam benutte Noordzee.
 • Het bevorderen van robuuste, klimaatbestendige natuur in de grote wateren, zoals de Waddenzee.

Cluster Strategie en Kaders
Het cluster Strategie en Kaders heeft een veelzijdig takenpakket. Op strategisch gebied ondersteunen we (de beleidsvorming van) de hele portefeuille Natuur. We zijn verantwoordelijk voor het algemene nationale natuur- en biodiversiteitsbeleid en coördineren de Nederlandse inbreng in het mondiale biodiversiteitsbeleid (onder andere via de EU, CBD en het IPBES). Ook coördineren wij rijksactiviteiten in het Nederlandse bosbeleid en de inbreng van natuur- en biodiversiteitsaspecten in het mondiale beleid ten aanzien van ontbossingsvraagstukken. En we begeleiden de inbreng van de natuur- en bosbeleidsaspecten in het klimaatbeleid, zowel wat betreft mitigatie als adaptatie. Daarnaast vallen het accounthouderschap van Staatsbosbeheer, de kennis- en monitoringsportefeuille op natuurgebied en handhavingsvraagstukken onder onze verantwoordelijkheden.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én ze kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dat kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lejo van der Heiden, MT-lid Natuur

06-15035136

Ruben Post. clustercoördinator

06-38825333

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker (inter)nationaal klimaat- en natuurbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker invasieve exoten en zoönosen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker vergunningverlening

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon