Beleidsmedewerker Natuurinclusief

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Natuur en Visserij (DGNV)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 8 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGNV20230124_11
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We staan de komende jaren voor een historische uitdaging om de natuur te versterken en daarbij nieuw perspectief te creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, werken en mobiliteit. Hoe we dat doen verschilt per gebied en is afhankelijk van de opgave in dat gebied.

Om de natuurdoelen te bereiken heb je beleid nodig dat binnen en ook buiten de natuurgebieden de condities op orde brengt, zowel in het landelijk gebied als in stedelijk gebied. En ook breder in de economie en in sectoren, zoals de landbouw, maar ook de bouw en in andere sectoren, werken we aan het beïnvloeden van gedrag dat rekening houdt met de natuur.

Als beleidsmedewerker bij het team groen in en om de stad werk je mee aan het verbeteren van de condities voor de natuur in en om stedelijk gebied. Zo voorkom je dat soorten die in stedelijk gebied leven verdwijnen door ruimtelijke ingrepen, zoals woningbouw en verduurzamingsmaatregelen. Samen met de ministeries van BZK, IenW en VWS en andere stakeholders werk jij aan vergroening van het stedelijk gebied en stimuleer jij de aanleg van groen ten behoeve van een gezonde en prettige leefomgeving en een omgeving die klimaatbestendig is, een omgeving die bij hitte voor verkoeling zorgt en bij regen het water opvangt.
Samen met de bouwsector werk je aan een manier waarop bij de bouw rekening kan worden gehouden met de natuur en ook hoe gebouwen (woningen én bedrijfsgebouwen) zelf aantrekkelijker worden voor soorten én mensen. Denk bijvoorbeeld ook aan vergroening van bedrijventerreinen, waarvoor middelen uit het Groeifonds beschikbaar zijn gesteld.

Dit gaat allemaal niet vanzelf. Samen met je collega's en andere overheden werk je aan instrumenten om vergroening van het stedelijk gebied mogelijk te maken. Dat vergt niet alleen een ruimtelijke puzzel met alle maatschappelijke opgaven, maar ook een financiële puzzel. Een uitdaging is om alle beschikbare kennis op een goede manier te ontsluiten en om ook het onderwijs (van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs) zo in te richten dat rekening houden met de natuur de normaalste zaak van de wereld wordt en we een natuurinclusieve samenleving hebben gecreëerd.

Ben jij de collega die samen met het team 'groen in en om de stad' en de collega's van BZK, IenW en VWS en samen met diverse sectoren en organisaties de schouders onder de vergroening van het stedelijk gebied wil zetten, zodat we in een mooie en een gezonde omgeving kunnen wonen, werken en recreëren? Je hoeft niet bij nul te beginnen, want er zijn al mooie stappen gezet in de transitie naar een natuurinclusieve samenleving en er zijn verschillende programma's die natuurinclusief hebben omarmd. Denk bijvoorbeeld aan het Programma Mooi Nederland of aan de Agenda Natuurinclusief, en ook aan het Deltaplan Biodiversiteit. Het komt er nu op aan om de transitie verder te brengen en natuurinclusiviteit te verankeren in (bestuurlijke) afspraken of andere instrumenten die natuurinclusief gedrag beïnvloeden. Kennisontwikkeling en kennisverspreiding bieden daarbij belangrijke ondersteuning.

De ruimtelijke opgave
Het Rijk en de provincies gaan bestuurlijke afspraken maken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur.
Daarvoor heeft het Rijk in een startpakket aan de provincies de opgaven voorgelegd uit nationale programma’s op het gebied van onze fysieke leefomgeving. De twaalf provincies wordt gevraagd om samen met gemeenten en waterschappen de opgaven voor de periode tot 2030 - met een doorkijk naar 2050 - ruimtelijk te vertalen, in te passen en te combineren met de provinciale opgaven. In een bijlage bij het startpakket worden per provincie de specifieke kansen en knelpunten beschreven. In die bijlage is ook een beschrijving van het de opgave van het stedelijk gebied gevoegd.

De verzending van het startpakket eind 2022 markeert het begin van een ruimtelijke puzzelfase en een intensieve samenwerking tussen overheden. De opgaven zijn groot, maar de ruimte is schaars. We moeten daarom keuzes maken, functies combineren, slim clusteren en creatief met de ruimte omgaan. Bij de te maken keuzes zijn water en bodem ‘sturend’. Ontwikkelingen als bevolkingsgroei, klimaatverandering, verzilting, verdroging en wateroverlast vergen keuzes en aanpassingen. Bijvoorbeeld bij het aanwijzen van bouwlocaties of het beschermen van geschikte landbouwgronden.

In deze puzzel bevindt zich de vergroening van het stedelijk gebied, waar jij een bijdrage aan gaat leveren. Werken aan de transitie in het stedelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave in de fysieke leefomgeving. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken, als je met plezier werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is en als je je wilt inzetten om dit samen met andere departementen, provincies en gemeenten daadwerkelijk te organiseren. Daarbij zet je verschillende kwaliteiten in. Je kunt zowel luisteren als meepraten, empathisch zijn en overtuigend, verbinden en doorbraken realiseren.

 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt hebt al ervaring opgedaan met werken aan beleid in een politiek-bestuurlijk complexe context.
 • Je hebt affiniteit met het beleidsveld.
 • Je werkt graag en goed samen en je bent je bewust van je rol in de interbestuurlijke samenwerking.
 • Je hebt oog voor andere belangen en argumenten en je verbindt deze met de te realiseren doelen.
 • Je bent bent analytisch en hebt overzicht.
 • Je hebt een resultaatgerichte instelling.
 • Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk sterk.

Kun je niet alle eisen afvinken, maar mogen we jou echt niet laten lopen? Solliciteer en wie weet! We zijn erg benieuwd naar de kwaliteiten die jij toevoegt aan het team.

Competenties:

 • Analytisch met overzicht
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Je hebt een nieuwsgierige en lerende instelling
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De selectieprocedure bestaan uit een gespreksronde en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Natuur werken we flexibel binnen teams en programma's. Zo ook op het thema natuurinclusief. Voor deze werkzaamheden zul je verbonden zijn aan het team groen in en om de stad. Je werkt ook samen met andere organisatieonderdelen binnen LNV.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Natuur en Visserij (DGNV)

Het directoraat-generaal Natuur en Visserij streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur en ecologisch robuuste grote wateren waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn, waarbij wij nauw samenwerken met andere overheids- en niet-overheidspartners.

Portefeuille Natuur
De portefeuille Natuur werkt vanuit de visie dat natuur en de soorten die daarin leven niet alleen mooi en kwetsbaar zijn, maar ook noodzakelijk. De natuur levert de basis voor ons bestaan. Ze levert de vruchtbare bodem waarop we ons voedsel laten groeien, de bevruchting van bomen en planten, schoon zoet water dat gefilterd wordt in duinen, bossen die fijnstof filteren, en bomen die helpen tegen hittestress en een gezonde leefomgeving voor mensen.
We werken in ons natuurbeleid langs twee sporen:
• We werken aan meer en betere natuur. Dat gaat om natuurbehoud, -herstel en -verbetering.
• We werken aan een meer natuurinclusieve samenleving. We willen in het hele land een verbetering van enerzijds de condities (ruimte, water, bodem, lucht) en anderzijds een verbetering van het gedrag en de structuren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

A.A. Paffen

06-21689858

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asal Kleijsen, Recruiter

06-31019498

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Natuur en Visserij (DGNV) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris programmatische aanpak Basiskwaliteit Natuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmasecretaris kernteam Natuurherstelverordening

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Natuur en Visserij (DGNV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon