• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 20 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: VWS23-1236, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Wil jij eraan bijdragen dat zorgverleners meer tijd en ruimte krijgen om te doen waarom ze voor hun vak gekozen hebben: het leveren van goede zorg? Wil jij je inzetten zodat zorgverleners meer plezier in hun werk krijgen? Wil jij met ons de zorg (ont)regelen? Kom dan werken bij team [Ont]Regel de Zorg binnen de directie Patiënt en Zorgordening!

VWS werkt met het programma [Ont]Regel de Zorg 2022-2025 aan het verminderen van administratieve lasten in de zorg. Een belangrijke opgave, nu de arbeidsmarkt in zorg en welzijn al krap is en de komende tijd nog krapper zal worden. Ervoor zorgen dat zorgprofessionals hun tijd zo veel mogelijk aan hun vak kunnen besteden in plaats van aan overbodige administratie, en zo hun werkplezier vergroten: dat is waar het programma [Ont]Regel de Zorg voor staat!

De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft in december 2023 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarmee de intensivering van het programma start. Dat vraagt, naast intensieve inzet op het huidige programma, ook meer radicale maatregelen om het veelkoppig monster van de administratieve lasten te verslaan. Denk bijvoorbeeld aan de wetten en regels van VWS zelf zo simpel en lastenarm mogelijk maken, zodat het in de praktijk werkbaar en uitvoerbaar is. Hoe geven we daar een extra impuls aan? Daarnaast wordt onder de vlag van het Integraal Zorgakkoord de Regiegroep Aanpak Regeldruk opgericht en zullen twee speciaal gezanten samen met ons team de [Ont]Regelbeweging verder gaan aanjagen. Dat alles doen we natuurlijk in contact met het veld, met als doel in de dagelijkse praktijk van zorgverleners merkbare verbeteringen te realiseren.

Wat ga je doen?
In het programmateam zoeken we een enthousiaste beleidsmedewerker. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor de aanpak van administratieve lasten in de zorg. Je gaat aan de slag met het zorgen dat beleid en wet- en regelgeving van VWS zo regelarm en praktisch werkbaar mogelijk is. Ook richt jij je op het verminderen van de ervaren regeldruk in een paar aandachtsgebieden, zoals de medisch-specialistische zorg, ICT in de zorg, de wijkverpleging, het sociaal domein etc. Bij het werk hoort ook het voorbereiden van debatten, advisering aan bewindspersonen en het beantwoorden van Kamervragen. Je legt werkbezoeken af naar partijen die nu al goed bezig zijn met (ont)regelen en zorgt ervoor dat die voorbeelden zichtbaar zijn, binnen en buiten VWS. Je werkt samen met collega’s binnen VWS en het veld, zoals met artsen, verpleegkundigen, patiënten, inkopers, toezichthouders, accountants en brancheverenigingen. Met hen zorg je dat het programma [Ont]Regel de Zorg naar een hoger niveau wordt getild, het effect daarvan inzichtelijk wordt en daarmee zorgprofessionals en patiënten in Nederland minder regeldruk en bureaucratie ervaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Over het team

Wij zijn een dynamisch en gezellig team van negen mensen met een doenersmentaliteit. We staan dicht bij de praktijk en hebben een drive om de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals beter te maken door merkbare verbeteringen te realiseren. Daarbij hebben we oog voor elkaar en is er veel ruimte voor humor en relativeren, ook al is de werkdruk soms hoog. Bij het verdelen van het werk houden we rekening met ieders talenten en ontwikkeling. Zo kijken we elke paar maanden naar de taakverdeling en passen die aan waar dat nodig of gewenst is.

Je werkt ten minste twee dagen vanuit kantoor, vaker mag. We zorgen voor een goede ‘onboarding’ op zowel de inhoud van de actuele dossiers en trajecten en kennismaking met de interne en externe partners.

De directie Patiënt en Zorgordening heeft ongeveer 70 medewerkers en werkt met een collegiaal managementteam van vijf personen. De directie kent geen afdelingsstructuur. Er wordt gewerkt in teams en projecten. Van alle medewerkers wordt een flexibele houding verwacht. Dit betekent dat de medewerkers breed inzetbaar zijn en hun takenpakket kan veranderen al naar gelang de (politieke) prioriteiten. De cultuur van de directie PZo laat zich het best omschrijven als: proactief, energiek, duidelijk, open, kwaliteitgericht, flexibel, vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers en gericht op samenwerking.

Directie Patiënt en Zorgordening 

Wat heb je nodig om gezond te blijven of beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig en fijn mogelijk te kunnen leven? Dat zijn heel persoonlijke vragen, die mensen het beste samen met hun zorgverlener kunnen beantwoorden. Om zo zorg op maat te krijgen voor hun specifieke situatie. De directie Patiënt en Zorgordening versterkt de positie van de patiënt, zodat hij of zij de beste uitkomst van zorg krijgt. We organiseren de zorg zo dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare zorg wanneer dat nodig is. Een goed ingericht bekostigingssysteem draagt hieraan bij. En door het aanpakken van de regeldruk zorgen we dat zorgverleners meer werkplezier en tijd voor de patiënt krijgen. We zetten ons in voor goed bestuur, een essentiële voorwaarde voor goede zorg. En omdat fraude in de zorg te allen tijde moet worden bestreden dragen we bij aan het voorkomen, stoppen en bestraffen van malafide zorgaanbieders. We werken VWS breed, met kennis over de ordening van de zorg en een scherpe focus op de belangen van patiënten en cliënten.

Versterken positie van de patiënt

Patiënten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun rechten zijn gewaarborgd, dat hun stem wordt gehoord en dat hun kennis en ervaring ten goede komen aan het verbeteren van zorg en ondersteuning. PZo is verantwoordelijk voor deze bescherming van de (rechts)positie van patiënten en cliënten. We subsidiëren patiënten- en cliëntenorganisaties en hun koepels zodat patiënten en cliënten sterker staan. Binnen VWS en daarbuiten is PZo de luis in de pels als het gaat om het inbrengen van het patiëntenperspectief en de inzet van ervaringsdeskundigen. Omdat niet alle patiënten en cliënten even vaardig en zelfredzaam zijn als het gaat om hun gezondheid en welzijn, vinden we het belangrijk dat hier oog voor is in beleidstrajecten en -programma’s. Zo zorgen we voor beleid dat in de praktijk werkt voor patiënten en cliënten.

Kwaliteit: de beste uitkomst van zorg voor iedere patiënt

De kwaliteit van een behandeling is afhankelijk van enerzijds de goede medische handelingen van de zorgverlener en anderzijds de individuele wensen en voorkeuren van de patiënt/cliënt. De beste uitkomst van zorg verschilt dus per persoon. We zorgen er daarom voor dat zorgverleners de uitkomsten van zorg meten en gebruiken om de zorg verder te verbeteren. Ook zetten we ons ervoor in dat patiënt/cliënt en zorgverlener samen beslissen over wat de beste zorg is. Bijvoorbeeld doordat informatie over kwaliteit van zorg vindbaar en begrijpelijk is. Voor bijzondere medische verrichtingen stellen we voorwaarden aan de zorg via een vergunningenstelsel. We zorgen voor toezicht op de kwaliteit van zorg en regelen laagdrempelige klachtmogelijkheden voor als er toch iets misgaat. Zo werken we aan de beste zorg voor mensen tegen een redelijke prijs.

Zorgordening: organiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg

Met onze kennis van ordening, mededinging, bekostiging, kwaliteit en toezicht zorgen we dat de patiënt en cliënt kan rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat vraagt soms om het aanpassen van het zorgstelsel, bijvoorbeeld wanneer het stelsel gewenste samenwerking in de weg zit of zorgverleners stimuleert om vooral véél te behandelen in plaats van alleen dat wat passend is. We stimuleren meer en betere samenwerking in de zorg, verminderen productieprikkels, bevorderen financiering in de zorg en zorgen voor voldoende keuzevrijheid. Met goed werkend toezicht dat hieraan bijdraagt. 

Een bekostigingssysteem dat werkt

Via prestatie- en tariefregulering zorgen we dat zorgaanbieders eerlijk worden beloond voor de zorg die ze leveren en dat ze gestimuleerd worden passende zorg te leveren. Daarmee garanderen we dat goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Vanuit de Wet marktordening gezondheidszorg dragen we bij aan de ontwikkeling van beleid over de bekostiging van zorgaanbieders in de medische en langdurige zorg. We zijn spin in het web bij aanpassingen in de bekostiging en bijbehorende regelgeving. Dit doen we door actief en met creativiteit samen te werken met andere directies binnen VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zo zorgen we voor juridisch houdbare en goed werkende bekostigingssystemen.

Meer tijd voor zorg door minder regeldruk

Zorgverleners moeten niet te veel tijd kwijt zijn aan administratie. En de administratie die ze wél uitvoeren moet zinnig zijn en meerwaarde hebben voor de zorg. Het is van belang dat zorgverleners hier invloed op kunnen uitoefenen. We zetten landelijk en lokaal in op het verminderen van regeldruk. Dit doen we samen met partijen in het zorgveld, zoals brancheverenigingen, toezichthouders en zorginkopers. We stimuleren verandering door experimenten mogelijk te maken en beperken de lastendruk van nieuwe wet- en regelgeving. Met deze acties verbetert de kwaliteit van zorg, houden zorgverleners plezier in het werk én dragen we bij aan behoud van zorgpersoneel in de krappe arbeidsmarkt.

Goede zorg door goed bestuur

Goed bestuur betekent dat het belang van patiënten en cliënten en het maatschappelijk belang leidend is bij de besluitvorming binnen zorgorganisaties. Dit bevorderen we via zelfregulering, zoals de Governancecode zorg, en via wet- en regelgeving gericht op de professionaliteit en integriteit van zorgbestuurders en interne toezichthouders. Zo geldt voor bepaalde zorgaanbieders een vergunningplicht en moeten grotere aanbieders een cliëntenraad en een onafhankelijke interne toezichthouder hebben. We verplichten zorgaanbieders om transparant te zijn over hun bedrijfsvoering en hier jaarlijks openbaar verantwoording over af te leggen. Wanneer een zorgaanbieder financiële problemen heeft, moet de continuïteit van zorg voor de patiënten of cliënten gewaarborgd zijn. We zetten ons ervoor in om ongecontroleerde faillissementen te voorkomen. Hierbij neemt VWS zo nodig de regie. Goede zorg vraagt om goed bestuur!

Verbeteren integriteit zorgsector door versterken aanpak zorgfraude

De meeste zorgaanbieders handelen naar eer en geweten, maar er zijn helaas ook mensen die willens en wetens misbruik maken van zorggeld of van kwetsbare patiënten en cliënten. Fraude in de zorg is een ernstige zaak en moet worden bestreden. We werken samen met toezichthouders, zorginkopers en opsporingsdiensten aan het voorkomen, stoppen en bestraffen van malafide zorgaanbieders. Dit doen we door samenwerking tussen deze partijen te bevorderen, het uitwisselen van informatie en kennis mogelijk te maken en door de integriteit van de zorgsector te versterken. We zorgen ervoor dat nieuwe wet- en regelgeving fraudebestendig is. 

Bijdragen aan zorgbrede technologische ontwikkelingen

De Nederlandse gezondheidszorg ontwikkelt zich sterk op het gebied van ICT, informatie-uitwisseling en innovatie. Met onze kennis over ordening van de zorg en ons oog voor de belangen van de patiënt en cliënt werken we mee aan elektronische gegevensuitwisseling, privacyvraagstukken en innovaties voor betere zorg.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Danny van Deursen

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker patiëntenbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker patiëntenbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon