Beleidsmedewerker participatiewet en inkomensregeling

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 29 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 34/22-09
 • Plaatsingsdatum 15 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen, dát vinden we bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belangrijk. Daarvoor moeten we er voor elkaar zijn; jij zet je daar als beleidsmedewerker dagelijks voor in. In Den Haag draag jij op die manier bij aan het beleid dat voor veel mensen cruciaal is in hun dagelijks leven.

Als beleidsmedewerker bij de afdeling Generieke Participatievoorzieningen bij de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen, werk je mee in het taakveld participatiewet en inkomensregeling. De bijstand is een vangnetregeling en de bijstandsnorm is het bestaansminimum. De bijstand moet daarom een precair evenwicht zijn tussen inkomenszekerheid voor hen die dat nodig hebben enerzijds en een prikkel en waar nodig ondersteuning bij re-integratie anderzijds. Als lid van het team participatiewet en inkomensregeling draag je bij aan het waarborgen en verbeteren van dat precaire evenwicht van rechten en plichten.

Hierbij gaat het om vraagstukken rondom het vangnet dat de sociale zekerheid biedt, de bijstandsnormen en de verplichtingen die samenhangen met het ontvangen van bijstand. Maar ook om de handhaving van deze regels en de gevolgen voor ontvangers als hier bewust of onbewust geen gevolg aan wordt gegeven. Het draait hierbij zowel om de randvoorwaarden in wet- en regelgeving als om een eenvoudigere uitvoering.

De onderwerpen staan regelmatig in de politieke belangstelling. Het is jouw taak om beleidsstukken en antwoorden op Kamervragen voor te bereiden en deze af te stemmen met collega’s, partners in het veld, andere directies en soms ook andere departementen. Daarnaast signaleer je nieuwe ontwikkelingen en knelpunten. Bij het ontwikkelen van het beleid houd je rekening met de bestuurlijke verhoudingen.

In het team heb je eigen verantwoordelijkheden, maar werk je ook samen met de anderen aan de beleidsontwikkelingen. Hiervoor bouw je een netwerk op waarin vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke partijen en de uitvoeringsorganisaties zitten. En je overlegt met koepels, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa, maatschappelijke organisaties, andere directies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en andere departementen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) werkt aan inkomensbescherming en activering naar arbeid voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit doen we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast dragen we bij aan een sociaal stabiele samenleving, waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen en in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven. Een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen
De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV) richt zich op de sociale zekerheid in het gemeentelijk domein en op de arbeidsmarktregio’s. Belangrijke kaders van waaruit we opereren zijn de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die decentraal worden uitgevoerd door gemeenten. Daarnaast hebben we te maken met de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen die de taakverdeling en samenwerking regelt tussen gemeenten en UWV in het brede domein van werk en inkomen.

Belangrijke thema’s en taken zijn:

 • de voorwaarden waaronder bijstand wordt verleend;
 • mensen met een bijstandsuitkering activeren naar werk;
 • werkzoekenden, die daarbij ondersteuning nodig hebben, helpen met werk en scholing in de arbeidsmarktregio’s;;
 • armoedebestrijding, schuldenbeleid, beleid Maatwerk Multiprobleemhuishoudens en de samenhang tussen de Participatiewet en andere gedecentraliseerde wetten in het sociaal domein.

Verder zijn we als directie verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeentelijke uitvoering en de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s. En ook voor de programmering van een aantal specifieke (Europese) subsidies. Daarnaast sturen we vanuit de directie een aantal programma’s voor gegevensuitwisseling aan.

Afdeling Generieke Participatievoorzieningen
De afdeling Generieke Participatievoorzieningen (GP) is verantwoordelijk voor de inkomenskant van de bijstand, het armoede- en schuldenbeleid en het coördineren van het programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens. Er is veel aandacht voor implementatie van wetgeving. Meestal gaat het om trajecten en programma’s waarbij meerdere partijen zijn betrokken in de vorm van ketensamenwerking.

We werken aan vraagstukken als: wie komt er in aanmerking voor bijstand, en onder welke voorwaarden? En welke mogelijkheden zijn er voor gemeenten en rijksuitvoerders om gemakkelijker maatwerk te bieden in acute, complexe situaties? Op basis van het regeerakkoord besteden we gericht aandacht aan het handhavingsbeleid in de Participatiewet, de taaleis in de bijstand en het tegengaan van armoede, met name onder kinderen.

Speerpunten in de brede schuldenaanpak van het kabinet zijn: preventie en vroegsignalering van schulden, verbeteren van de kwaliteit van schuldhulpverlening en de toegang daartoe en een maatschappelijk verantwoorde (rijks)incasso. Wij ondersteunen de minister in de rol als coördinerend bewindspersoon en bereiden bestuurlijk overleg voor met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het GP-team bestaat momenteel uit 28 personen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Charles de Vries

06 117 97 321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel beleidsmedewerker pensioenen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker ICT-helpdesk Financieel Dienstencentrum

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon