Beleidsmedewerker uitvoering stikstof en landelijk gebied

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 17 december
 • Vacaturenummer R&L/2021/17
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het stikstofdossier en de ruimtelijke opgave hiervan vertalen naar beleidsmatige en bestuurlijke keuzes voor het landelijk gebied; als beleidsmedewerker zet je dit politiek dynamische dossier vanuit twee verschillende programmateams om in concrete acties. Je opereert strategisch en pragmatisch in nieuw beleid waarbij nog veel in ontwikkeling is en jij gaandeweg veel leert over stikstof.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) leidt het proces om in samenwerking met maatschappelijke partijen, medeoverheden en meerdere departementen tot oplossingen voor het stikstofprobleem te komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waar jij voor werkt, is bij dat proces betrokken vanuit zijn taken voor de woningbouw, het bouwbeleid, de ruimtelijke inrichting met het bijbehorende omgevingsstelsel en de bestuurlijke inrichting van Nederland. Namens BZK ben je onderdeel van het interdisciplinair programmateam Stikstof. Je vertaalt de BZK-inzet naar concrete acties en daarvoor betrek je de betrokken lijnonderdelen uit het departement goed bij. Waar nodig zet je onderzoek uit en begeleid je het onderzoeksproces. Strategische doelen geef je vorm, zodat ze binnen het departement goed opgepakt worden. In het team heeft ieder zijn eigen rol en aandachtsgebied, maar onderling ondersteunen en vervangen teamleden elkaar wanneer dat nodig is.

De stikstofproblematiek kun je, net als bodemdaling, klimaatadaptatie, droogte, biodiversiteit en landgebruik door de landbouw, niet los zien van de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied. In de Nationale Omgevingsvisie is daarom een Nationaal Programma Landelijk gebied aangekondigd. Dat richt zich op het ontwikkelen van een strategie voor – vaak conflicterende – ruimtelijke claims die uit deze vraagstukken voortkomen. Het programma is een coproductie met het ministerie van LNV en bevindt zich in de verkennende fase.

Jij verbindt het stikstofvraagstuk met dit programma. Je verkent een mogelijke vereenvoudiging van toestemmingsverlening en het mede uitwerken van de versterking van de uitvoeringkracht. Dit laatste uit oogpunt van uitvoering van huidige en mogelijke aanvullende gebiedsgerichte stikstofmaatregelen. Daarbij behartig je de BZK-belangen binnen interdepartementale en interbestuurlijke overleggen en bouw je aan samenwerking.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De roep om meer rijksregie op de inrichting van Nederland neemt toe. De nieuwe directie Ruimte en Leefomgeving heeft een brede verantwoordelijkheid voor nationale programma’s en specifieke beleidsdossiers op het gebied van de fysieke leefomgeving. De ruimte is schaars en de claims op de ruimte zijn groot (woningbouwopgave, klimaatadaptatie, energietransitie). Dit is een gebied dat constant in beweging is en waar richting wordt gegeven hoe we Nederland met elkaar willen inrichten, waar vele belangen elkaar raken. Voor de komende jaren is de inrichting van die verantwoordelijkheid en het vormgeven van de inrichting van Nederland een belangrijke opgave voor de directie. ‘Wat doen we waar?’ is een belangrijke vraag voor de directie, net als de vraag ‘hoe doen we het samen?’. Met de Omgevingswet hebben we het juridisch instrumentarium in huis. De GEO-basisregistraties en het Digitaal Stelsel Omgevingswet helpen bij datagedreven beleidsvorming.

Uitgangspunt is een viertal basisprincipes: de organisatie is flexibel en wendbaar, we werken resultaat- en opgavegericht en we werken gebiedsgericht. En tot slot werken we samen in teams, zowel intern, interdepartementaal en interbestuurlijk.

De directie heeft een aantal bijzondere kenmerken. De uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is net gestart en de implementatie van de Omgevingswet (ADS) loopt nog een jaar door, waardoor naast de directeur twee programmadirecteuren functioneren. De directie heeft 117 fte aan vaste medewerkers.

Team Stikstof

Als beleidsmedewerker werk je in twee teams, team Stikstof en team Landelijk gebied.
Team Stikstof is een coördinatie- en expertiseteam binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat in aansluiting op het directoraat-generaal Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de belangen woningbouw, rijksvastgoed, ruimtelijke ordening en verduurzaming inbrengt in het proces om uit de stikstofimpasse te komen, economische ontwikkeling weer mogelijk te maken op een juridisch houdbare manier een toekomstbestendige oplossing te vinden. Stakeholders van BZK worden betrokken. Inzet van kennis over het planologisch beleid, gebiedsgerichte aanpak en het huidig en toekomstig WRO/Omgevingswetstelsel is hierbij nodig. Het team bestaat uit vier collega’s. De beleidsontwikkeling rond stikstof krijgt onder andere vervolg in het programma Landelijk gebied.

Team Landelijk gebied

Het team Landelijk gebied geeft uitwerking aan het Nationaal programma Landelijk gebied en het NOVI-programma Ons Landschap. Er is behoefte aan beleidskader en handelingsperspectief voor de ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied. Conflicterende ruimteclaims (waaronder toekomstige ruimte natuur en landbouw) vragen om richtinggevende uitspraken. Ten aanzien van instrumentarium wordt naast het meer inzetten van landinrichting verkend wat de mogelijkheden zijn van een grondfonds en een nationale of regionale grondbank. Het team bestaat uit vijf collega’s.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie. 

Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
Het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen zorgt voor een sterke en levendige democratie, een slagvaardig bestuur en voor duurzaam wonen en leven in heel Nederland. Leven in Nederland begint met afspraken waarop je kunt vertrouwen. Met democratische spelregels, die iedereen een gelijke stem geven. Die regelen wie welke besluiten neemt en hoe je macht controleert. Hoe zorg je vervolgens dat plannen zoveel mogelijk mensen – en hun omgeving – ten goede komen? Wat krijgt voorrang als belangen botsen? Wat is gezonde stedelijke groei? En wat is een redelijke huurprijs?

Uiteindelijk bespreken we deze vragen vooral in onze eigen wijk, dorp of regio. Daar voelt iedereen zich wel of niet gehoord, ervaren we de energietransitie in huis, beslissen we over windmolens en willen we invloed kunnen hebben op bouwplannen en de toekomst van onze gemeente of regio. Daarbij is het onze taak om altijd over de grenzen van ministeries, gemeenten en provincies heen te kijken: we zijn verantwoordelijk voor een goed samenspel tussen alle onderwerpen, partijen en verantwoordelijkheden. We werken aan ruimte in wet- en regelgeving en maken experimenten mogelijk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yvonne van der Laan

06-51264294

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur stikstof

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Landelijk vaktechnisch coördinator private schulden  

Toeslagen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker invasieve exoten en zoönosen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon