Bestuurslid bij de Centrale Commissie Dierproeven

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur termijn van 5 jaar met mogelijkheid tot eenmalige verlenging met 5 jaar
 • Uren per week 4
 • Maand­salaris €7.257 - €9.685
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 21 oktober
 • Vacaturenummer LNV_CCD_20211123_17
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bent u diegene die als lid van de commissie helpt om morele afwegingen te maken, kritisch het gesprek voert over dierproefgebruik, en in staat is de portefeuille Ethiek te vertegenwoordigen?

Voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in de commissie, nodigen wij met nadruk vrouwen uit te reageren. In het licht van de bestaande werkrelatie bij instellingen van de zittende leden en met het oog op het, voor de besluitvorming noodzakelijk, behalen van quorum, kunnen kandidaten geen arbeidsrelatie hebben met (of de laatste 5 jaar hebben gehad) Wageningen University & Research en de Universiteit van Utrecht en het UMC. In het kader van mogelijke belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, staat deze functie niet open voor medewerkers van het Ministerie van LNV.

De CCD bestaat uit leden met kennis van zaken op het gebied van dierproeven en proefdieren. De commissie is zodanig samengesteld dat zij beschikt over een gewenste combinatie van ervaring en expertise op een breed terrein. De commissie bestaat thans uit 7 leden en vergadert driewekelijks (op vrijdagmiddag) op een centrale locatie in Nederland of digitaal.

Commissielid met het profiel Ethiek
In verband met continuïteit werft de CCD alvast voor een opvolger met de portefeuille Ethiek.
Deze expertise is van belang voor het bewaken van het ethisch discours bij de behandeling van projectaanvragen, voor het bevragen van de belangen van alle betrokken partijen waarvan de belangen in het geding zijn dan wel gediend worden en voor het structureren van de afweging van die belangen.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD)
De CCD is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van het ministerie van LNV dat als enige instantie in Nederland besluiten kan nemen om vergunningen voor dierproeven te verlenen. De taken en bevoegdheden van de CCD zijn vastgelegd in de Wet op de dierproeven (Wod). De wettelijke taak van de CCD is om bij te dragen aan verantwoord proefdiergebruik in Nederland door op transparante wijze zorg te dragen voor projecten die maatschappelijk, ethisch en wetenschappelijk van kwalitatief hoog niveau staan.

Missie van de CCD
De CCD staat voor een onafhankelijke, transparante en zorgvuldige beoordeling van aanvragen voor projectvergunningen voor het uitvoeren van dierproeven, waarbij de intrinsieke waarde en het welzijn van proefdieren centraal staan.

Visie van de CCD
Dieren hebben een intrinsieke waarde. De CCD staat daarom voor een verantwoorde omgang met proefdieren in Nederland. Ze maakt daartoe een morele afweging over de inzet van dieren voor onderzoek en onderwijs en beoordeelt de kwaliteit van aanvragen voor een projectvergunning, waarbij zij er zorg voor draagt om:

 • •enkel projecten te vergunnen waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn (nee, tenzij-principe) en waarvan het belang het gebruik van proefdieren rechtvaardigt. Daarbij wordt tevens zorg gedragen dat het aantal dieren en het ongerief tot een noodzakelijk minimum beperkt is (toepassing 3V’s: vervanging, vermindering, verfijning);
 • dilemma's op het gebied van gebruik van dieren voor onderzoek en onderwijs te signaleren en agenderen;
 • een goede gesprekspartner te zijn voor de ketenpartners en bij te dragen aan een goede samenwerking binnen het stelsel.

De taken van de CCD zijn onder meer:

 • beoordelen van aanvragen voor projectvergunningen, mede op basis van een advies van een erkende Dierenexperimentencommissie (DEC);
 • verlenen van projectvergunningen voor dierproeven. Waar nodig wijzigen en intrekken van verleende vergunningen;
 • beoordelen van wijzigingen van vergunde projecten;
 • publiceren van niet-technische samenvattingen (NTS of publiekssamenvattingen) van projecten waarvoor een vergunning is verleend;
 • verlenen van erkenning aan de DEC’s;
 • opstellen van richtlijnen voor de werkwijze van de DEC’s;
 • afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures;
 • behandelen van verzoeken in het kader van de Wet Open Overheid.

De CCD hanteert de kernwaarden: transparant, onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, kritisch en verantwoordelijk. De leden doen hun werk op onafhankelijke en onpartijdige wijze.

De CCD verricht haar taken zonder vooringenomenheid. De leden zijn op persoonlijke titel benoemd, maar kunnen vanwege de benodigde deskundigheid een directe binding hebben met het werkveld. Leden van de CCD oefenen (conform artikel 13 van de Kaderwet zbo’s) geen nevenfuncties uit die met het oog op een goede vervulling van de functie of handhaving van zijn onafhankelijkheid ongewenst zijn. Daarnaast behartigen de leden, in overeenstemming met de integriteitsregels, geen belangen van welke partij dan ook.

De commissie zelf bestaat uit 7 leden. Zij worden ondersteund door een bureau dat wordt geleid door de secretaris van de CCD en waar 12 medewerkers werken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ferry Braunstahl, algemeen secretaris van de CCD

06-29012469

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Lid Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (adviesorgaan)
 • Stand­plaats Den Haag / Utrecht
 • Uren per week 4
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Lid voor de raad van toezicht

Stichting Sociaal Team Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 0
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Cyber Security Specialist

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon