Chief Food Safety Officer

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €6.298 - €8.599
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 10 juni Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220502_16
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voedselveiligheid heeft prioriteit binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de Chief Food Safety Officer (CFSO). Als CFSO ben je eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke tactische sturing en programmering van het toezicht en de incident- en crisisbeheersing op het gebied van voedselveiligheid en diervoederveiligheid. Hierin functioneer je in de rol van crisismanager.

De NVWA staat onder leiding van de Inspecteur-Generaal (IG) en is onderverdeeld in vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie. Als CFSO kom je te werken binnen de directie Handhaven op de divisie Regie & Expertise (R&E). Deze divisie is verantwoordelijk voor incident- en crisisbeheersing binnen de NVWA en heeft als kerntaak het vertalen van strategische toezicht doelen van de NVWA tot uniform, effectief en risicogericht toezicht.

Wat ga je doen?
Als CFSO heb je richting de departementen, stakeholders, de autoriteiten in andere lidstaten en de Europese Commissie een NVWA brede en verbindende rol. Je bent een belangrijke partner voor het bepalen van de strategische sturing. Daarbij streef je ook op als het gezicht naar buiten richting stakeholders en bijvoorbeeld in het geval van media optredens. Je bent in staat om zaken te realiseren in een complexe organisatie. Indien nodig heb je rechtstreeks contact met de IG.

In de interactie met stakeholders: bedrijven, branche- en sectororganisaties, geef je invulling aan het publiek ondernemerschap van de NVWA. Je bent eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke tactische sturing en de tactische programmering van het toezicht en de incident en crisisbeheersing op het gebied van voedselveiligheid en diervoederveiligheid. Je zet hiervoor medewerkers in uit verschillende teams. Je doet dit in afstemming met de betrokken leidinggevenden omdat je zelf geen lijnverantwoordelijkheid draagt. Op de domeinen die voedselveiligheid bestrijken werk je samen met 5 coördinerend specialistisch inspecteurs en ongeveer 30 medewerkers. Als CFSO zit je de publiekbelang tafel voedselveiligheid voor waarin een lange termijn visie wordt ontwikkeld voor het vergroten van de maatschappelijk impact en de gewenste vernieuwing van ons toezicht.

In de rol van crisismanager zorg je voor afstemming van zaken met betrekking tot de NVWA-crisisorganisatie en –crisiswerkzaamheden op het gebied van voedselveiligheid. Je bent voorzitter van het NVWA-crisisstafoverleg en informeert tijdig de IG NVWA en de directieraad over de stand van zaken en besluiten. Je formuleert te nemen maatregelen met in achtneming van het maatregelenbeleid en in overleg met de afdeling Politiek Bestuurlijke Zaken en de divisie Juridische Zaken. In samenspraak met de functionarissen van LNV/DR (Directie Regio) en van VWS/PG (directie Publieke Gezondheid) draag je zorg voor de afstemming met de lokale en regionale bestuurders.

Als CFSO ben je het NVWA-aanspreekpunt in het toezichtveld. Deze herkenbare en zichtbare positie binnen de NVWA is ook voor de internationale rol en contacten van belang. Jouw rol van CFSO is directie-, divisie- en afdeling-overstijgend, zowel in de inhoudelijke sturing en advisering bij de reguliere programmering als in de inhoudelijke regierol bij incidenten en crises op het gebied van Voedselveiligheid. Je maakt deel uit van het managementteam R&E.

Samengevat de verantwoordelijkheden van een CFSO:

 • Advisering van de IG en de directies en namens de NVWA het beleid van VWS en LNV bij incidenten en crises op het gebied van voedselveiligheid en diervoederveiligheid.
 • Het vergroten van de maatschappelijke impact van en het doorvoeren van de vernieuwing in het toezicht via de publiek belang tafel.
 • Samenwerking met de CSI’s en het lijnmanagement van directie Keuren m.b.t. voedselveiligheidsvraagstukken
 • In nauw contact met de afdeling Beleid, Planvorming en Instrumentontwikkeling (BPI), ben je deelverantwoordelijk voor de strategie en het meerjarenplan op het gebied van voedselveiligheid en diervoederveiligheid
 • Het coördineren van meldingen op het raakvlak van toezicht en opsporing; hiertoe heb je contacten met de inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) en de overige divisies van de NVWA
 • Onderhouden van contacten met Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRo), over uitgevoerde en uit te voeren risicobeoordelingen.
 • Coördineren van de meldingen via RASFF, het AAC-systeem en het Food Fraud Netwerk en bespreek je in onderling contact met de functionarissen (CSI’s, Coördinerend specialistisch inspecteurs) vanuit de verschillende directies en divisies welke aanpak passend is en ben je betrokken bij de meldingssystemen hoe met de signalen om te gaan.
 • Onderhouden van contacten met de opdrachtgevers (LNV/VWS) (taken worden namens de directeur Handhaven verricht in het kader van het Staatstoezicht) en met de sector.

In internationaal verband:

 • Regiehouder/aanspreekpunt voor de handhavingsautoriteiten van andere lidstaten zodra er meldingen zijn waarvoor uitwisseling van informatie, naast de informatie vanuit de meldingssystemen RASFF/AAC en het Food Fraud Netwerk relevant zijn.
 • Primaire contactpersoon van de NVWA met de andere handhavingsautoriteiten in de EU op het gebied van algemene levensmiddelenwetgeving, voedselveiligheid en diervoederveiligheid voor de uitwisseling van signalen van mogelijke voedselveiligheidsincidenten en de beheersing van een voedselveiligheidsincident/-crisis.
 • Fungeert als liaison tijdens incidenten met andere lidstaten, wat wil zeggen dat jij zorgt voor een goede informatie-uitwisseling met de andere handhavende autoriteiten tijdens het incident (naast de informatie in de formele netwerken), een en ander moet in volledige synergie met elkaar gedaan worden.
 • Aanspreekpunt voor gerelateerde internationale bezoeken van andere handhavende autoriteiten en de Europese Commissie DG Santé, dir. F (Health and Food Audits and Analysis (HFAA).

Meer over de functiegroep Strategisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Regie & expertise (R&E) is een van de vijf divisies binnen de directie Handhaven. R&E heeft een omvang van ca 300 fte, verdeeld over drie afdelingen: Regie, Expertise en Incident- en Crisisbeheersing. De samenwerking tussen deze afdelingen en de andere directies is intensief en is gericht op het optimaal laten functioneren van de NVWA.

De kerntaak van de divisie R&E is het vertalen van strategische toezichtsdoelen van de NVWA tot uniform, effectief en risicogericht toezicht. Deze strategische doelen bepaal je samen met de directie Strategie. Om deze handhavingsdoelen te bereiken wordt op planmatige wijze gekeken welke instrumenten effectiefst ingezet kunnen worden, in een keten of specifiek domein, teneinde de naleving te verhogen. Die plannen worden onder meer uitgevoerd door de inspecteurs en laboratoriummedewerkers. R&E voert de regie over de uitvoering van het toezicht en de handhaving door het opstellen van een tactische programmering.

Naast deze kerntaak is R&E verantwoordelijk voor incident- en crisisbeheersing binnen de NVWA, voor het actueel houden en uitbouwen van de kennispositie en het beheren van processen en informatiestromen.

Tevens is R&E de gesprekspartner voor de divisie Strategie als het gaat om inhoudelijke bijdragen aan de strategische programmering van de NVWA, politiek-bestuurlijke stukken, discussies en advisering.
De samenwerking en afstemming met de divisies Keuren en Strategie zijn derhalve cruciaal in de uitvoering van de kerntaken R&E.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Drs. N.G. Maij, divisiehoofd Regie en Expertise

06-25024265

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur National Plant Protection Organisation

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur – Relatiemanager Fytosanitair

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Relatiebeheerder

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon