Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Chief Science Officer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.131 - €8.372
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 juni Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS200106 (MEVA)
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veel maatschappelijke uitdagingen op het terrein van zorg en gezondheid zijn meer dan ooit domein-overstijgend en vragen om ‘lerende praktijken’. Dat vraagt ook om een andere manier waarop kennis wordt ontwikkeld en verspreid. Kennisontwikkeling zal veel nadrukkelijker moeten gebeuren vanuit een integrale blik op maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt om strategische kennisprogrammering, en samenhangende kennisagenda’s die samen met het veld en andere betrokken departementen worden ontwikkeld. Het vraagt bovendien goede regie op de uitvoering van deze kennisagenda’s. Om kennis goed te benutten en te laten doorwerken moet de kennisontwikkeling optimaal aansluiten bij de behoefte van praktijk en beleid. Dat vraagt ook goede samenwerkingsrelaties met het veld.

Het afgelopen jaar heeft het Ministerie daarom de kennisfunctie herijkt, waarbij besloten is een Chief Science Officer (CSO) aan te stellen om dit in goede banen te leiden. De kennisfunctie blijft decentraal belegd, waarbij beleidsdirecties verantwoordelijk zijn voor de kennisontwikkeling in hun domein. Maar de faciliterende en coördinerende rol vanuit MEVA is versterkt. Onder aanvoering van de CSO zijn kennisplatforms op het gebied van de JZOJP en preventie opgericht, die de dialoog tussen veld, beleid en kennis faciliteren om zo te komen tot kennisagenda’s met impact. Ook is het opdrachtgeverschap binnen VWS versterkt, waardoor onderzoek dat vanuit het Ministerie wordt geïnitieerd ook daadwerkelijk levert wat wordt verwacht. En op de samenwerking met andere departementen wordt meer strategisch ingezet. Zo zijn bijvoorbeeld in het kader van het topsectoren beleid lange termijn missies ontwikkeld, die nu ook een belangrijke rol spelen binnen de beleidsagendering van VWS. 

Taken

 1. Bijdragen aan versterking van de departementale kennisinfrastructuur binnen VWS door overzicht te verbeteren over beschikbare kennis en expertise, kennisinstituten en bijbehorende onderzoeksprogrammering.
 2. Het stimuleren van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap binnen VWS, door VWS-ers op diverse manieren te ondersteunen in hun rol als opdrachtgever.
 3. Bevorderen van de ontwikkeling van Kennisplatforms (met leden uit beleid, kennis en praktijk) en daaraan gekoppelde dynamische kennisagenda’s waarmee de focus en samenhang bij de door het departement gefinancierde kennisontwikkeling wordt vergroot. Hiertoe wordt actief contact onderhouden met belanghebbenden in het onderzoeksveld (o.a. RIVM, ZonMw, NWO, SCP, GR, RVS, NFU, Topsectoren/TNO, Rathenau, etc).
 4. Bevorderen van ‘leren met de praktijk’ en verkennen van nieuwe vormen waarop kennis ontwikkeld, ontsloten en toegepast wordt.
 5. Samenwerken met andere departementen en inspelen op (inter)departementale ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie, zoals de Nationale Wetenschapsagenda en het Topsectorenbeleid. Hierbij participeert de CSO in relevante overleggen.
 6. Adviseren over internationale kennisontwikkeling en internationale kennisdossiers (OECD, WHO, EU).

Functie-eisen

Wat vraagt dit van je?

 • Je bent gezaghebbend in de wereld van wetenschap: je bent gepromoveerd en bij voorkeur hoogleraar.
 • Kennis en ervaring op het gebied van de organiseerbaarheid van de zorg en ruime ervaring in beleidsgericht onderzoek.
 • Kennis over de verhouding tussen kennisinstellingen en het departement.
 • Een goede bestuurlijke en politieke sensitiviteit, en ruime ervaring met het samenbrengen van partijen rond maatschappelijke thema’s en met het opereren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Ervaring met kennisprogrammering: het identificeren van kennisbehoeften bij beleidsopgaven, het bij elkaar brengen van capaciteit en middelen van kennisinstellingen en de vertaling hiervan naar een kennisagenda.

Wat breng je mee?

 • Je bent een uitstekende verbinder en netwerker: je weet experts uit beleid, onderzoek en praktijk uit uiteenlopende kennis- en expertisevelden met elkaar te verbinden, te enthousiasmeren en in beweging te krijgen.
 • Je hebt een uitgebreid netwerk in het nationale en internationale kennisveld, en weet dat netwerk aan te spreken en effectief in te zetten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.131 Max. €8.372 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 168-20 naar e-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl
 • Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Meer over de functiegroep Topwetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De verantwoordelijkheid van de directie MEVA is ervoor te zorgen dat zorg nu en in de toekomst voldoende kan worden geleverd. Daarbij gaat het specifiek om de arbeidsmarkt (is er voldoende en gekwalificeerd personeel) en om de financiering (is de zorg straks nog collectief betaalbaar). Ook geven we de samenhang weer tussen deze thema’s en de ontwikkelingen in de toegankelijkheid en kwaliteit in de zorg.

Hierbij staan vier vragen centraal:

 1. Hoe financieren we de zorg, en hoe zorgen we ervoor dat deze straks nog collectief betaalbaar is?
 2. Hoe zorgen we voor een arbeidsmarkt met voldoende, tevreden en goed uitgeruste professionals in de zorg?
 3. Hoe zorgen we door middel van kwaliteitseisen aan zorgprofessionals voor een goede patiëntveiligheid?
 4. Hoe zorgen we voor een passende kostendekkende financiering van medische vervolgopleidingen, een goed opleidingsklimaat en integratie van voor de zorg relevante maatschappelijke ontwikkelingen in opleidingen?

Daartoe beschikt MEVA over specifieke en tegelijkertijd zorgbrede informatie, kennis- en beleidsinstrumenten (opleiden, ramen, financiering, strategie, informatie over arbeidsmarktvraagstukken, etc.)

MEVA kent een open en flexibele cultuur. Medewerkers zoeken elkaar vaak op, ook over de afdelingsgrenzen heen, werken samen aan projecten en gaan onderlinge discussies niet uit de weg. Ook de mogelijkheid van het tijdelijk bijspringen als er personele krapte is bij een van de afdelingen blijft bestaan. Het managementteam biedt een goede gelegenheid om naar de inzet van capaciteit te kijken. De kunst is dus niet om de grenzen tussen de afdelingen zo strak mogelijk af te bakenen maar juist om een samenwerkende afdelingsoverstijgende werkwijze te stimuleren.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nicole Kroon, directeur MEVA

06-52527027

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Yolande Couwenberg, MD consultant Bureau ABD

06-50738475

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid met uitzicht op plaatsvervangend directeur MEVA

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT lid i-Advies en Toetsing bij VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur en portfoliomanager CIO-office

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon