Compliance Officer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 7 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/JZ/2022/595
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Juridische Zaken een vacature voor Compliance Officer (FGR: Coördinerend Specialistisch Adviseur S14). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen Nederlander worden. In het dynamische werkveld van de IND volgens ontwikkelingen elkaar snel op. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee, die vragen om juridische juiste keuzes, die tegelijkertijd om recht te doen aan wat de samenleving van ons vraagt. Dit vraagt om een koers die richting geeft aan ons handelen, geënt op onze betrouwbaarheid, mensgerichtheid, professionaliteit en rechtvaardigheid. De Compliance Officer geeft vorm en inhoud aan deze ideeën, opdat rechtmatig ook rechtvaardig is, en we als IND betrouwbaar kunnen handelen met oog voor de menselijke maa

Om het vreemdelingenbeleid optimaal uit te voeren moet de IND handelen in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en maatschappelijk gedragen integriteitsnormen zoals de menselijke maat of dienstbaarheid - en de organisatiewaarden van de IND: mensgericht, betrouwbaar, professionaliteit en rechtvaardigheid. Kortom, de IND moet compliant zijn. Compliance is niet slechts een kwestie van het volgen van regels, toepassen van methodieken of het inrichten van structuren. Compliance is vooral een kwestie van cultuur en gedrag.

Binnen de IND heeft compliance tot doel het vermogen te vergroten om te handelen overeenkomstig zowel relevante wet- en regelgeving als interne normen inzake de kwaliteit en integere bedrijfsvoering. Dit om de betrouwbaarheid en responsiviteit van de IND te vergroten, indien nodig tegenwicht te kunnen bieden, mogelijke compliance risico’s te beheersen en reputatieschade te voorkomen. Hiermee ontstaat eenheid van uitvoering, met behoud van ruimte voor vakmanschap in de uitvoering van de taken.

Om er op toe te zien dat binnen de organisatie breed wordt gewerkt aan compliance, zoekt de IND een Compliance Officer, die compliance functie nader vorm geeft. Het is een nieuwe functie die ingericht moet worden, onder meer door de resultaten van het programma compliance te implementeren, uit te bouwen en door te ontwikkelen in nauwe samenwerking met het lijnmanagement en de werkvloer. Het aangaan van nieuwe relaties, zowel naar de andere tweedelijns functionarissen, hoger management als de werkvloer zal cruciaal zijn om de compliance functie vorm te geven. Ook het verdiepen van de betekenis van compliance voor de uiteenlopende functies binnen de organisatie is een belangrijk onderdeel het werk in het eerste jaar. De Officer zal worden ondersteund door een compliance adviseur en geeft daar functioneel leiding aan. De functie is momenteel belegd binnen de directie Juridische Zaken.

Als Compliance Officer zie je toe er op het inbedden van compliance en organisatorische integriteit binnen de beslisdirecties en stafunits. Als onderdeel van compliance zie je toe op het handelen in overeenkomst met de interne normen inzake kwaliteit. Je houdt je bezig met het in uitvoeren van risicoanalyses en –voorspellingen, en je gaat met collega’s van Risk management op zoek naar passende beheersmaatregelen. Je zorgt daarnaast voor correcte vastlegging en een goede inschatting van de impact van deze risico’s. Vervolgens ga je met directies van het primaire proces in gesprek om tot een compliance agenda te komen die je voorlegt aan het MT-IND. De eerste lijn blijft primair verantwoordelijk voor het beheersen van compliance risico’s, maar jij helpt het primair proces door de implementatie ervan te coördineren.

De functie compliance office wordt nieuw ingericht binnen de IND. Dit betekent dat je in behoorlijke mate zelf de ruimte kan pakken om invulling aan de functie te geven en te pionieren. Het eerste jaar zal dan ook in het teken staan van kwartier maken.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • fungeren als vraagbaak op het gebied van compliance wet- en regelgeving binnen de brede scope van compliance en geeft de IND daarmee een landingsplek voor compliance vraagstukken
 • opstellen van beleidslijnen, procedures en/of instructies op het gebied van mission-critical wet- en regelgeving op.
 • inrichten van de controlstructuur; bij stelselwetten er op toezien dat steeds de juiste afdelingen en functionarissen zijn aangesloten. Privacy/AVG maakt eveneens onderdeel uit van de scope van compliance.
 • monitoren op naleving en de verbetering van beheersmaatregelen en het periodiek rapporteren hierover door het lijnmanagement. Kortom, je kijkt of er gekeken wordt door de lijn.

De Compliance functie helpt het lijnmanagement door vanuit haar tweedelijns rol strategisch te adviseren over de toepassing van externe en interne normen en de organisatorische inbedding daarvan. Zo kan de compliance officer adviseren over concrete ingewikkelde ethische kwesties, en anderzijds ook over het beter inrichten van een werkproces. De Compliance Officer houdt ook toezicht op de naleving, gaat het gesprek aan als daar wat blijft liggen en rapporteert zo nodig hierover en zorgt voor aandacht binnen alle lagen van de organisatie voor voortdurende compliance en integer handelen. Concrete activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van trainingen, voorlichtingen en overige voorlichtingsactiviteiten zoals e-learnings en doelgroepsessies. De Compliance Officer zoekt de verbinding met de organisatie, creëert bewustzijn en stelt onze collega’s in staat hun verantwoordelijkheid in te vullen op het gebied van wet- en regelgeving en integer handelen.

Wat de functie zo leuk maakt is dat je binnen de kaders zelf nog nader vorm kunt geven aan de functie wat natuurlijk extra interessant is voor een bouwer met kennis en verbindend vermogen!

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken heeft een belangrijke rol bij het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit in al het handelen van de IND en het waarborgen dat daarvoor de passende condities aanwezig zijn. Zowel bij de uitvoering van het toelatingsbeleid als in de activiteiten binnen de eigen bedrijfsprocessen levert JZ juridische expertise. We doen dat op zaaksniveau door het bepleiten van en adviseren in individuele zaken. Zaaksoverstijgend doen we dit door advisering en kaderstelling. Daarnaast signaleren en monitoren we de (juridische) kansen & risico’s (legal management en compliance).

De juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA, DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in procedures bij de internationale gerechtshoven, vormt een groot deel van onze werkzaamheden. Onze kennis en expertise van het vreemdelingenrecht zetten we ook proactief in, zodat besluiten in één keer goed genomen kunnen worden en de vreemdeling snel duidelijkheid krijgt op zijn aanvraag. We signaleren trends en potentiële verbeteringen. Samen met onze partners zetten we die in voor een effectief (keten)proces en beleid, met oog voor de mens achter de zaak.
De directie JZ heeft daarnaast bedrijfsjuridische expertise in huis. De werkzaamheden van deze adviseurs richten zich op het borgen van de juridische kwaliteit van het handelen van de IND binnen de eigen bedrijfsprocessen. Dit doen we onder andere bij aanbestedingen, privacyvraagstukken en gegevensverkeer.

Als directie JZ staan we voor samenwerking en verbinding met onze ketenpartners en stakeholders, en gaan we voor een hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk een moreel fitte organisatie te zijn met betrokken en gedreven professionals, waarbinnen een open en veilig werkklimaat bestaat en waar voldoende ruimte geboden wordt voor een eigen geluid.

De directie Juridische Zaken bestaat uit 16 generieke teams, 3 ondersteuningsteams, 1 desk juridische ondersteuning en 4 specialistische teams. De directie en het management worden ondersteund door een staf.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!
De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Stulen, plaatsvervangend directeur Juridische Zaken

06-15873038

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anjena Chandoesing, Adviseur Werving en Selectie

06-50094189

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Operationeel) Manager

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procesvertegenwoordiger (permanente werving)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Bosch, Den Haag en Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon