Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinerend beleidsmedewerker veiligheid chemieclusters en vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 28 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-240
 • Plaatsingsdatum 12 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving realiseren, die door alle inwoners van Nederland ook zo wordt ervaren. Dat is de opgave van de directie Omgevingsbeleid en Milieurisico’s in Den Haag. Als coördinerend beleidsmedewerker ontwikkel jij vernieuwende manieren van milieu- en veiligheidsbeleid. Een maatschappelijke taak die een grote impact heeft op hoe we nu en in de toekomst omgaan met gevaarlijke stoffen.

Risico’s van gevaarlijke stoffen beheersen, maar beter nog voorkomen: dat is onze maatschappelijke opdracht. Bedrijven zijn als eerste aan zet om die risico’s te voorkomen om zo de veiligheid te verbeteren. De overheid stelt daarbij kaders met het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook stimuleert de overheid (risicovolle) bedrijven om de productie, het vervoer en het gebruik van gevaarlijke stoffen zodanig aan te passen dat de veiligheid permanent verbetert.

Jij bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid dat ervoor zorgt dat de productie, het vervoer en het gebruik van gevaarlijke stoffen veiliger wordt. Om dit te bereiken stimuleer je veranderingen en innovaties bij individuele bedrijven en de grote chemieclusters in Nederland, gericht op het verbeteren van de veiligheid van deze bedrijven en clusters. Jij neemt het voortouw om, samen met anderen, ervoor te zorgen dat de economische belangen van de chemieclusters ook in de toekomst niet ten koste gaan van de veiligheid van de leefomgeving. Bijvoorbeeld in een situatie waarin er door de energietransitie ander gebruik en andere stromen van gevaarlijke stoffen ontstaan.

In je werk krijg je te maken met een veelheid aan aspecten die van belang zijn voor de veiligheid van de leefomgeving: de productie van chemische stoffen, het vervoer daarvan via buisleidingen, weg, water en spoor en het gebruik van die stoffen bij industriële processen. Jij zorgt er ook voor dat Safe-by-Design een integraal onderdeel wordt van het innovatiebeleid van de chemieclusters. Wil je meer weten over Safe-by-Design? Check dan onze website www.safe-by-design-nl.nl. Daarnaast draag je bij aan de implementatie van de beleidsvernieuwing Omgevingsveiligheid (www.omgevingsveiligheid.nl).

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 werken we met aandachtsgebieden rond risicobronnen. Deze vernieuwing vraagt veel verandering van gemeenten, provincies en bedrijven waar het gaat om hun werkwijze en samenwerking met omgevingsdiensten en burgers. Intensieve samenwerking met onze stakeholders is dan ook een belangrijk deel van je functie.

Verder is het van belang dat je als coördinerend beleidsmedewerker de essentie uit de verschillende beleidsvraagstukken distilleert en daaruit een strategische koers ontwikkelt. Enerzijds pak jij een regisserende rol door norm- en kaderstellend beleid te maken voor omgevingsveiligheid en milieurisico’s. Anderzijds stimuleer je actief externe partijen, zoals bedrijven en onderzoeksinstellingen, om bij te dragen aan het beheersen − maar nog beter het voorkomen − van risico’s bij het gebruik van chemische stoffen.

Jouw rol is dus het coördineren van processen en activiteiten om tot de gewenste resultaten te komen. Hou je van inhoudelijke uitdagingen en ben je door je persoonlijkheid, houding en optreden een stevige en betrouwbare pijler voor anderen? Dan voel jij je bij ons helemaal op je plek!

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en kunt jouw ervaring met technologische en bestuurlijke vraagstukken toepassen.
 • Je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en maakt je nieuwe inhoud snel eigen.
 • Je kunt een koers bepalen en de daarbij behorende strategische lijnen uitzetten, zowel inhoudelijk als op organisatorisch vlak.
 • Je durft nieuwe paden te onderzoeken en geniet van pionieren.
 • Je neemt graag initiatief, hebt een proactieve werkhouding en gaat altijd voor resultaten.
 • Je voelt politiek-bestuurlijke belangen goed aan.
 • Je vindt samenwerken belangrijk en kunt goed een netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je weet mensen mee te krijgen en aan te zetten tot actie.
 • Je durft besluiten te nemen en bent je daarbij zeer bewust van de omgeving waarin je werkt.
 • Je bent besluitvaardig en overtuigend.
 • Je koppelt jouw analytisch vermogen aan creativiteit en flexibiliteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als directie willen we midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze medewerkers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij het aannemen van nieuw talent naar diversiteit in denkwijzen en werken er aan om een werkgever te zijn waarbij íedereen zicht thuis voelt.
 • Voor rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico's. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de directie Internationaal.

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s
De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie wordt gekenmerkt door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid. Hierbij moeten we manoeuvreren tussen sterk uiteenlopende belangen. De directie werkt in dynamische teams (taakvelden) aan een veelheid van actuele beleidsonderwerpen. Denk aan Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Bestrijdingsmiddelen en Veiligheid Chemische Stoffen, Veiligheid Biotechnologie, Veilig Vervoer (van gevaarlijke stoffen), Strategie en Safe-by-Design, Vuurwerk, Asbest, Veiligheid Energietransitie, Nucleaire Veiligheid & Stralingsbescherming, en Crisiscoördinatie. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en het goed benutten van de aanwezige kennis en capaciteit. Daarnaast is er een ondersteunend team. De leden van het managementteam sturen ieder een aantal teams aan. De directie telt momenteel zo’n 85 medewerkers.

Alle medewerkers van de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's worden gestimuleerd van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen en om zichzelf te ontwikkelen. Daarom worden er ook trainingen en cursussen aangeboden. Nieuwe medewerkers worden gekoppeld aan een buddy met ervaring in het werkterrein. In de huidige situatie, waar we door de coronacrisis veel thuiswerken, geven we speciale aandacht aan het inwerken en thuis laten voelen van nieuwe collega’s.

Taakveld ‘veiligheid bedrijven’ en ‘veilig vervoer gevaarlijke stoffen’
Jij gaat aan de slag binnen de twee taakvelden ‘veiligheid bedrijven’ en ‘veilig vervoer gevaarlijke stoffen’. Dit doe je omdat de onderwerpen waar jij mee aan de slag gaat op het raakvlak van beide teams liggen.

Het taakveld ‘veiligheid bedrijven’ zet zich in voor een veilige leefomgeving rond bedrijven. Het gaat daarbij om het voorkomen en beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie en gebruik van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Het taakveld ‘veilig vervoer gevaarlijke stoffen’ zet zich in voor een veilige leefomgeving langs de transportassen. Het gaat daarbij om het voorkomen en beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, vervoer en gebruik van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Deze taakvelden, en de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's als geheel, richten zich op een verschuiving van de focus van het beheersen van risico’s naar het voorkomen ervan.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. I.N. Absil

06 - 46 63 61 83

De heer dr. D.W.G. Jung

06 - 27 02 06 64

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06 - 11 58 51 58

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(senior) Beleidsmedewerker Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur verontreinigingsheffing Rijkswateren

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanager data & analytics

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon