Data steward Virtual Human Platform

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 3 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BDR-081
 • Plaatsingsdatum 2 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het RIVM is op zoek naar een enthousiaste data steward!

Als data steward kom je te werken binnen de IV organisatie, op het CIO office. Samen met de andere twee collega datastewards ben je verantwoordelijk voor het vormgeven van het data stewardship bij RIVM, waaronder het verhogen van de kwaliteit en standaardisering van research datamanagement en het ondersteunen van onderzoekers bij het opstellen van datamanagementplannen en het FAIR maken van onderzoeksdata.

Wat ga je doen?
Naast je algemene taken als data steward draag je ook bij aan het NWA-ORC project Virtual Human Platform for Safety Assessment (VHP4Safety). Het doel van het project is het bouwen van een platform voor een proefdiervrije, betrouwbare, humaan relevante veiligheidsbeoordeling. De data steward zal in een consortium met meer dan 35 partners, zowel nationaal als internationaal, samenwerken aan het bouwen van de data infrastructuur en workflow voor VHP4Safety. In VHP4Safety worden verschillende databronnen geïntegreerd, zoals data uit de toxicologie, kliniek, epidemiologie, blootstelling, etc. De data steward heeft de taak om hiervoor samen met andere experts verschillende toepassingen te verkennen en voor VHP4Safety te integreren en daarbij kennis te verbinden met o.a. andere RIVM initiatieven. De data steward zal binnen dit project een dataloket opzetten om onderzoekers in het VHP4Safety consortium te ondersteunen.

Daarnaast heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Als strategisch adviseur van het management adviseer je op het gebied van het datamanagement beleid;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor opzetten en onderwijzen van het datamanagement onderdeel in de RIVM leerlijn research datamanagement;
 • Je ondersteunt bij het beschikbaar stellen van data, rekening houdend met randvoorwaarden zoals privacy en beveiliging. En zorgt dat de juiste (bevoegde) personen toegang hebben tot de data;
 • Je faciliteert de bouw van de data infrastructuur en workflow van het NWA-ORC project VHP4Safety en organiseert hiervoor een helpdesk functie;
 • Je vervult een poortwachtersrol bij publiceren van data als Open Data en een controlerende rol bij het vastleggen van metadata;
  Indien nodig escaleer je issues naar het management / de Chief Data Officer,
 • Je bouwt een netwerk van, en waar opportuun werk je samen met, data stewards bij andere kennisinstellingen en academische centra;
 • Als data steward Virtual Human Platform krijg je mogelijkheid om de RIVM onderzoekers en datamanagers te ondersteunen op het gebied van data stewardship en mee te werken aan het NWA-ORC VHP4Safety project voor proefdiervrije veiligheidsbeoordelingen binnen een enthousiast en collegiaal team.

(English version)

RIVM is looking for an enthusiastic data steward!

As a data steward you will work within the IV organization, at the CIO office. Together with the other two colleague data stewards you are responsible for shaping the data stewardship at RIVM, including increasing the quality and standardization of research data management and supporting researchers in drawing up data management plans and making research data FAIR.

What are you going to do?
In addition to your general duties as data steward, you also contribute to the NWA-ORC project Virtual Human Platform for Safety Assessment (VHP4Safety). The aim of the project is to build a platform for an animal-free, reliable, humanly relevant safety assessment. The data steward will work in a consortium with more than 35 partners, both national and international, to build the data infrastructure and workflow for VHP4Safety. Various data sources are integrated in VHP4Safety, such as data from toxicology, clinic, epidemiology, exposure, etc. Together with other experts, the data steward has the task of exploring various solutions and integrating them for VHP4Safety. Within this project, the data steward will set up a data platform to support researchers in the VHP4Safety consortium.

You also have the following duties and responsibilities:

 • Act as a strategic advisor to the Direction/ Management of the institute, advising in the field of data management policy.
 • You are jointly responsible for setting up and teaching the RIVM data management curriculum.
 • You support the efforts in making data available (internal or external), taking into account preconditions such as privacy and security. You ensure that only authorized persons have access to the data.
 • You facilitate the construction of the data infrastructure and workflow of the NWA-ORC project VHP4Safety and you will organize a helpdesk.
 • You have a gatekeeper role in publishing data as Open Data and a controlling role in recording metadata.
 • You will escalate issues to the Management / Chief Data Officer, if necessary.
 • Build a network of, and where opportune collaborating with, data stewards at other knowledge institutions and academic centers.

As a data steward Virtual Human Platform you will have the opportunity to support RIVM researchers and data managers in the field of data stewardship and to participate in the NWA-ORC VHP4Safety project for animal-free safety assessments along with an enthusiastic and collegial team.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur gepromoveerd
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als data steward of in een soortgelijke functie ruime ervaring opgedaan met datamanagement, de data life cycle benadering, privacy vraagstukken en het FAIR maken van data
 • Je hebt affiniteit met publieke gezondheidszorg
 • Je hebt kennis van meta- en masterdata en instrumenten voor gegevensmanagement
 • Een pre is wanneer je ervaring hebt met het verzorgen van trainingen op het gebied van RDM
 • Je denkt en handelt strategisch maar als het moet sta je met je voeten in de klei
 • Uitstekende taalbeheersing van het Engels
 • Je krijgt energie van samenwerken in multidisciplinaire teams, zowel binnen als buiten het RIVM

Competenties:

 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Creativiteit
 • Verbinder
 • Communicatieve vaardigheden

(English version)

Job requirements:

 • You have completed a university education, preferably a PhD.
 • You have at least 3 years of experience as a data steward or in a similar position, gained extensive experience with data management, the data life cycle approach, privacy issues and making data FAIR.
 • You have affinity with Public Health.
 • You have knowledge of meta and master data and data management tools.
 • Experience in providing training in the field of RDM is a plus.
 • You think and act strategically, but when necessary, you have a ‘hands on’ approach.
 • Excellent proficiency in English.
 • You get energy from working in multidisciplinary teams, both within and outside RIVM.

Competences:

 • Persuasiveness
 • Networking
 • Planning and organization
 • Situational Awareness
 • Creativity
 • Able to connect people
 • Communication skills

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

(English version)

In addition to the salary you will receive an Individual Choice Budget (IKB). The IKB consists of money (16.37% of your gross annual salary) and time. You can use the IKB to make the choices that suit you and compile some of your terms and conditions of employment yourself. For example you can choose to have part of your monthly income paid out whenever you wish. You can also convert this budget into leave and vice versa, or spend it on tax-friendly purposes. The central government is keen to promote personal growth and career development and offers plenty of opportunities to do so. The fringe benefits include various study facilities, company fitness, full reimbursement of your public transport commuting expenses and partially paid parental leave.

Bijzonderheden

Deze baan heeft een tijdelijk karakter. Bij het RIVM en de IV organisatie investeren we echter graag in goede mensen en hun ontwikkeling. Indien na dit jaar is gebleken dat er een match is tussen jou en onze organisatie, gaan we samen bekijken welke vervolgmogelijkheden wij als optie hebben. Aangezien de ontwikkelingen bij ons altijd snel gaan, is een vervolg dus geen garantie maar wel een mogelijkheid.

 • Je kunt je sollicititatie richting aan Mw. Dr. I.M.A. Joung
 • Deze baan heeft een tijdelijk karakter
 • De gesprekken zullen plaats vinden op maandag 16 augusus 2021,

(English version)

This job is temporary. At RIVM and the IV organization however, we like to invest in good peoples and their development. If after the first year it appears ther is a match between you and our organization, we will look together which follow-up options there are available. Since developments are always going fast within our organization, a follow-up is not a guarantee, but a likely possibility.

 • You can adress you application to Mw. Dr. I.M.A. Joung
 • The vacancy is temporary for 1 year
 • The interviews will be held on monday the 16th of August 2021.

"Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld"

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het CIO-office valt nu nog onder het Bureau Directieraad maar zal in de loop van dit jaar worden geïntegreerd bij de IV organisatie.

Het CIO-office ontwikkelt voor het RIVM informatiebeleid in de ruimste zin van het woord. Wij organiseren de strategische regie tussen vraag en aanbod van informatiediensten. De chief information officer (CIO) heeft de dagelijkse leiding over de teams Informatiemanagement, Data Stewardship, Enterprise-Architectuur, Functioneel Beheer, Portfolio en Informatiebeveiliging. Deze teams werken in een dynamisch speelveld samen aan de strategische beleidskaders en de regie.

(English version)

The CIO office is now part of the Bureau Dicrectory Board but will be integrated in the IV organization in the coming year.

The CIO office is part of the IV organization. We develop innovative information policy in the broadest sense for the RIVM. We organize the strategic management between supply and demand of information services. The chief information officer (CIO) is in charge of the day-to-day management of the Information Management, Data Stewardship, Enterprise Architecture, Functional Management, Portfolio and Information Security teams. These teams work together in a dynamic playing field on the strategic policy frameworks and management.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

(English version)

As the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), we are a professional, reliable and independent advisor to the government, professionals and private citizens. Our goal is a healthy population in a sustainable, safe and healthy living environment. We monitor health, diseases, the quality of nature and the living environment. To this end, we conduct research and gather knowledge for accessible information and usable advice. RIVM provides good birth screening, combats infectious diseases and plays a central role in the National Immunisation Programme and population screening. We investigate what is needed for good care, a healthy lifestyle, safe products and a safe and healthy living environment. We also contribute to preventing, combating and managing incidents and crises.

All our advice, reports, fact sheets and publications are produced by our 2100 or so staff from our head office in Bilthoven and - as from 2023 - from a beautiful new building at the Utrecht Science Park . Our work is guided by the issues of today and tomorrow – from our position at the heart of society. We are proud of our organisation, which offers a warm welcome to everyone. As a governmental knowledge institute we want to be a reflection of society. In addition to talent, experience and motivation, aspects of identity such as age, orientation, cultural background or disability also make our organisation richer, more innovative and more fun. With such diverse backgrounds, perspectives and insights, we are all working to achieve even better results!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martijn van Rooijen, Informatie Data Stewardship

06-50181988

Anne Kienhuis, Informatie VHP4Safety

06-11302023

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Terrence Stolp

Frank Alders

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

PhD position, Neurodegeneration in the Virtual Human

RIVM
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

PhD-student in vitro viral infection and immunity models

RIVM
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Digital forensic researcher invasive hardware and access methods

Ministry of Justice and Security, Netherlands Forensic Institute
 • Stand­plaats Den Haag-Ypenburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon