Directeur Centrale Functies Klantinteractie & Services

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 9 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BABD 375-22
 • Plaatsingsdatum 14 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

KI&S heeft als doelstelling de beste dienstverlener van de overheid te worden. Er voor zorgen dat niet alleen wij bij KI&S de stem van burgers, bedrijven en intermediairs luid en duidelijk horen, maar dat die stem ook hoorbaar is binnen de hele Belastingdienst. Vanuit een heldere visie en koers ontwikkelen naar meer openheid, klantgericht denken en een andere manier van samenwerken.

Als directeur Centrale Functies geef jij samen met het managementteam KI&S vorm aan deze veranderopgave. Als lid van het MT laat je samenbindend leiderschap zien en lever je een inhoudelijke bijdrage in de volle breedte van sturing en beheersing. Bedrijfsvoering en het primaire proces hebben elkaar nodig om de doelen te bereiken.
Daarnaast werkt KI&S samen met de concerndirecties en de andere primaire procesdirecties van de Belastingdienst en Toeslagen om onder andere de signalen van burgers, bedrijven en intermediairs ook in die directies te laten landen.

Vanuit het managementteam van de directie KI&S:
• Ben je samen met de andere MT-leden verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en realiseren van de strategische doelstellingen van KI&S. Vanuit jouw rol als directeur Centrale Functies creëer je (rand)voorwaarden en geef je sturing aan het opstellen en realiseren van (meerjaren)strategische doelstellingen, plannen en begroting. Dit doe je op basis van gedegen management informatie en verantwoordingen. Risico’s weeg je af en je stuurt op besluitvorming. Daarbij ben je een belangrijke gesprekpartner richting de concerndirecties van de Belastingdienst.
• Stuur je transparant op resultaten en op onderlinge verbondenheid tussen Centrale Functies en de andere directies van KI&S en andere onderdelen van de Belastingdienst. Als doel heb je daarbij voor ogen dat adviezen integraal zijn, dat de besluitvorming navolgbaar is en dat het belang voor burgers en bedrijven centraal staat.
• Werk je aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering processen en de kaders van verscherpt toezicht. Daarbij stuur je op verbinding tussen de verschillende expertisegebieden binnen Centrale Functies en stem je af binnen KI&S als ook met andere relevante stakeholders (primair proces directies, concerndirecties, shared service organisaties).
• Geef je leiding en richting aan vier afdelingshoofden die de vier afdelingen binnen Centrale Functies aansturen. De afdelingen werken samen aan de ondersteuning van de lijndirecties van KI&S en de keten Interactie. - In de keten Interactie werken alle dienstonderdelen van de Belastingdienst samen aan het beheer en de vernieuwing van het interactie-palet van de Belastingdienst.- Je stimuleert de samenwerking met de lijndirecties zodat de medewerkers van KI&S nog beter ondersteund worden in het bereiken van hun doelstellingen. Je werkt samen met de andere directeuren aan vraagstukken op het gebied van KI&S.
• Belangrijk is dat je de ontwikkelingen in de samenleving en binnen de Belastingdienst volgt en goed anticipeert op de steeds veranderende omgeving, zodat de bedrijfsvoering van KI&S tijdig inspeelt en is ingericht op veranderingen. Het is cruciaal om daarbij overzicht te houden, richting te geven en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
• Door voorbeeldgedrag draag je de cultuur van een transparante, veilige en inclusieve organisatie uit, waarin talenten tot hun recht komen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie KI&S
KI&S is de klantenservice van de Belastingdienst. KI&S is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan en de massale interactie met burgers en bedrijven en voor het beheren en vernieuwen van de interactie-kanalen. Dit gebeurt via de kanalen website, social media, portals, Belasting Telefoon (telefonie) en berichten (brieven en digitale berichten).

Centrale Functies
De Centrale Functies zorgen ervoor dat de randvoorwaarden zijn ingevuld om de dagelijkse operatie van de KI&S zo probleemloos mogelijk te laten verlopen op het gebied van financiën, privacy, gegevens en beveiliging, personeel en communicatie. Ook ondersteunen de Centrale Functies de keten Interactie. Bij de Centrale Functies werken circa 80 medewerkers verdeeld over vier afdelingen:
- Het Bureau Directeursondersteuning (BDO) dat hoogwaardige bestuurlijke ondersteuning aan het managementteam van KI&S levert. Bijvoorbeeld door het uitwerken van beleidskeuzes naar organisatorische en operationele uitvoering en door het opstellen van begrotingen, jaarplannen en jaarcontracten. Bovendien is het BDO gesprekspartner voor de shared serviceorganisaties en de corporate diensten van de belastingdienst, zoals de Centrale Directie Control en Financiën, Centrale Directie Organisatie en Personeel, de Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening en de Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie.
- Het Bureau Advies & Ondersteuning (BAO) dat het MT van K&S adviseert en ondersteunt op het gebied van bijvoorbeeld (informatie)beveiliging, Administratieve organisatie/Interne Controle (AO/IC), AVG, Business Continuity Management, en risicomanagement. Ook ondersteunen zij de directeuren en afdelingshoofden in hun verantwoordelijkheid voor planning en control.
- Het Bureau Project- en Programmamanagement dat het MT en de keten Interactie project- en programmamanagers levert voor de complexe KI&S brede projecten en programma’s én het MT KI&S ondersteunt in het bieden van portfoliomanagement van deze projecten en programma’s.
- Het Bureau Ketenondersteuning (BKO) dat als ondersteunende staf verantwoordelijk is voor de keten Interactie en de jaarplancyclus van de keten Interactie. In de keten Interactie werken alle dienstonderdelen van de Belastingdienst samen aan het beheer en de vernieuwing van het interactie-palet van de Belastingdienst. Het ketenbureau bereidt de besluitvorming voor en draagt zorg voor het programma- en portfoliomanagement.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland.
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.


Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.
Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.
De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).
Lees meer over het ministerie van Financiën.


Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.


Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.


Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst.

Het ministerie van Financiën

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Esther de Leeuw, Algemeen Directeur Klaninteractie- & Services

06 - 21 30 26 75

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jaap Remeeus, MD-consultant Bureau ABD

06 - 50 17 44 37

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager Eigenaarsondersteuning, Bedrijfsvoering en Financiën (EBF)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT lid Digitale Economie tevens plaatsvervangend Directeur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG DG Economie en Digitalisering (DGED)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Inwinnen en Beschikbaar stellen Gegevens

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, directie centrale administratieve pr
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon