• Den Haag
 • Universitair Master
 • 36 uur
 • schaal 17
  €7.586 - €10.125 (bruto)
 • Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 10 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51339, Plaatsingsdatum: 3 mei 2024

Opgave

Ben jij een ervaren en inspirerende leider met passie voor strategieontwikkeling binnen het domein van Landbouw, Voedsel en Natuur? En wil je via kennis en innovatie bijdragen aan de lange termijn opgaven in dit domein? Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zoekt een getalenteerde directeur die het voortouw neemt in het versterken van ons strategisch vermogen. 
 

De directeur Strategie, Kennis en Innovatie (SKI) moet affiniteit hebben met complexe strategische vraagstukken met een groot maatschappelijk en soms ook economisch belang. Om weer binnen de draagkracht van de aarde te komen, is het nodig om te werken aan een blijvend herstel van de biodiversiteit, een vitale natuur, een duurzaam voedselsysteem en een vitaal landelijk gebied. De directie SKI geeft invulling aan de strategische rol, waaronder het opstellen van de LNV brede strategische agenda, rekening houdend met lange termijn ontwikkelingen. 
Om deze lange termijn opgave te realiseren heeft LNV een strategische kennis- en innovatieagenda ‘Landbouw, Water, Voedsel’ (KIA LWV) uit te voeren met de inzet van kennis- en innovatieprogramma’s. Publiek-private samenwerkingen zijn hiervoor noodzakelijk. Je geeft vorm en inhoud aan het missie gedreven kennis- en innovatiebeleid van LNV, samen met andere betrokken departementen, de Topsectoren Agro&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en kennisinstellingen.

De directie beheert en coördineert onderzoek en is budgetverantwoordelijk voor onderzoek uitgevoerd door onder andere Wageningen Research (WR) en het RIVM. Behalve kennisontwikkeling is het ook belangrijk dat deze kennis daadwerkelijk kan worden toegepast onder andere op het boerenerf. Om dit te stimuleren levert LNV een bijdrage aan bijvoorbeeld fieldlabs en (sociaaleconomische) adviesvouchers voor boeren. Samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen breng je het Groenpact tot uitvoer; een gezamenlijke agenda die zich richt op het vernieuwen van het onderwijs, het benutten van het onderwijs voor de innovaties in het LNV-domein en het aansluiten op de arbeidsmarkt van de toekomst. Via groen onderwijs, het Groen Kennisnet, proeftuinen en educatieprogramma’s wordt kennis verspreid om een duurzame transitie van het landelijk gebied te realiseren. Daarnaast zorgt SKI voor meer impact door internationale samenwerking op K&I- en onderwijsgebied. 
 

Tenslotte wordt van de directeur verwacht dat je in samenspraak met de medewerkers van de directie aandacht hebt voor organisatieontwikkeling. 
 

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Strategie, Kennis en Innovatie (SKI, ca. 90 fte) is hét gezagvolle aanspreekpunt en dé partner binnen het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als het gaat om strategie, kennis en innovatie ten behoeve van de transitieopgaven. Wij werken in alles wat we doen samen met de beleids- en stafdirecties. Kennisontwikkeling en kennisverspreiding zijn hiervoor onmisbaar. SKI staat voor de borging van de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven. De directie werkt aan het gehele groene domein en werkt daarom samen met alle directoraten-generaal (DG’s): DG Agro, DG Natuur en Visserij, DG Landelijk Gebied en Stikstof en DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied. De directie SKI bestaat uit 8 teams, verschillend in grootte van 5-15 medewerkers en 2 programma’s: team Strategie, team Internationaal & Onderwijs, team Kennissysteem, team Klimaat & Duurzame Veehouderij, team Kringlooplandbouw, team Voedsel, team Natuur inclusieve Samenleving, Digiteam en de programma’s Innovatie op het Boerenerf en Transitie Landelijk Gebied.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming. De Minister van LNV heeft de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ en het daaropvolgende realisatieplan uitgebracht. Voor meer informatie kijk op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan-Kees Goet, Secretaris-Generaal LNV

0703798713

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marens Evers, MD-Consultant DGABD (3 t/m 7 mei en vanaf 27 mei)

0611301726

Pieter Mooijman, MD-Consultant DGABD (van 13 t/m 27 mei)

0629636063

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Twee regiodirecteuren Midden- en Kleinbedrijf

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Hoorn of Hoofddorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Juridische Zaken Energie & Consumenten

De Autoriteit Consument & Markt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Juridische Zaken Mededinging & Digitale economie

De Autoriteit Consument & Markt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon