Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Directeur Volksgezondheid & Zorg

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.821 - €9.128
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 13 april Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer BABD 53-20
 • Plaatsingsdatum 28 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Positie
Als directeur V&Z en lid van de directie van RIVM zet u zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. U staat voor deze missie, en voor het bijdragen aan de daaruit voortkomende maatschappelijke opgaven, en de vertaling daarvan naar opdrachten voor het RIVM. U bent en vertegenwoordigt de ‘trusted advisor’ op basis van wetenschappelijke kennis, die het RIVM is en wil zijn.

U bent als lid van de DR, en met de andere DR-leden collegiaal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het RIVM, onder eindverantwoordelijkheid van de DG. Als lid van de DR neemt u als portefeuillehouder ook verantwoordelijkheid voor RIVM-brede programma’s of prioriteiten, waaronder het RIVM2025 strategisch thema ‘midden in de samenleving’.
Daarnaast bent u integraal eindverantwoordelijk voor het domein V&Z en de accountmanager voor een cluster van opdrachtgevers voor het gehele RIVM. In die rollen bent u budgetverantwoordelijk en treedt u op als gedelegeerd opdrachtnemer namens de DG. U bent als directeur daarmee zowel aanspreekbaar op het geheel van DR-besluiten als op uw eigen portefeuille.

Verder bent u bekend met en in het domein van V&Z, en hebt binnen dat domein gezag, zowel binnen het RIVM, bij onze opdrachtgevers, als in ‘het veld’. U bent het boegbeeld voor het domein V&Z. U staat voor het belang van kennis voor uitvoering en beleid, en hebt ervaring met wetenschappelijk onderzoek en de vertaling hiervan naar (beleids)advies en handelingsperspectief. U beschikt over een goed netwerk in Den Haag en het ministerie van VWS, kent en onderkent het belang van lokale en regionale partners in volksgezondheid en zorg, alsmede van internationale samenwerking. U bent een mensen-mens, en draagt bij aan collegialiteit en samenwerking binnen de Directie, uw domein, en het RIVM als geheel. U bent ook het boegbeeld voor het RIVM op het terrein van V&Z naar buiten toe. U heeft een goede politieke en maatschappelijke sensitiviteit, en ervaring met (management van) crisissituaties.

De opgave
De volksgezondheid en zorg in Nederland zijn goed, maar staan ook voor grote uitdagingen. Demografische, epidemiologische en arbeidsmarktontwikkelingen, en de omvangrijke transities waar Nederland voor staat, hebben grote invloed op de volksgezondheid en zorg. Het RIVM is hierbij het deskundige kennisinstituut en de betrouwbare adviseur. U draagt de komende jaren bij aan het onderhouden en waar mogelijk verder versterken van de (internationale) reputatie en inhoudelijke ontwikkeling van het RIVM als deskundig en betrouwbaar kennisinstituut en adviseur van Rijksoverheid en mede-overheden. De maatschappelijke opgaven en vraagstukken waar het RIVM voor staat en over adviseert zijn steeds vaker complex en interdisciplinair van aard. Mede daarom is het bestendigen en verder bevorderen van de goede verstandhouding en samenwerking binnen het RIVM belangrijk, zowel binnen het domein V&Z als domein-overstijgend, om mede daardoor de wendbaarheid van onze organisatie te versterken. U bevordert en onderhoudt, samen met het MT van het domein V&Z, de verbinding met beleid, relevante stakeholders, zusterinstituten en andere kennisinstellingen, van lokaal tot internationaal. De verbinding met lokale en regionale overheden behoeft met name extra aandacht. U geeft mede leiding aan het verder versterken van de vertaling van maatschappelijke opgaven naar opdrachten van departementen en mede-overheden, en voor het onderhouden en waar nodig versterken van de kennisbasis hiervoor binnen het RIVM. Het RIVM wil de komende jaren verbeteren in ‘resultaatgericht werken’, en daar vragen wij u leidend aan bij te dragen, binnen uw domein en RIVM-breed. U draagt bij aan de ontwikkeling van de leidinggevenden en leiderschap binnen uw domein.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van u?

 • Ruime ervaring met leidinggeven aan professionals op topniveau (en een afgewogen gevoel voor inhoud, proces en organisatie).
 • Gedegen kennis van en een strategische visie (inclusief de essentiële rol van wetenschappelijk onderzoek en kennis daarin) op de bestuurlijk/politieke en maatschappelijke context waarbinnen het RIVM zich in zijn algemeenheid en het domein V&Z in het bijzonder opereren.
 • Ervaring in het leidinggeven aan wetenschappelijk werk vanuit maatschappelijke opgaven en maatschappelijke kennisvragen.
 • Sporen verdiend op het brede terrein van volksgezondheid en zorg, nationaal en internationaal, waardoor u als gezaghebbende autoriteit maar ook als verbinder kunt optreden naar het veld, bestuur, politiek en de samenleving.
 • Beschikking hebbend over een nationaal én internationaal netwerk.
 • Kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringsprocessen en begrotingscyclus.
 • Ervaring in het leidinggeven in een politiek-bestuurlijke context.
 • Ervaring met aansturen van complexe organisaties en organisatieveranderingen.
 • Ervaring met het managen van crisissituaties.

Persoonlijke typering

De kandidaat

 • denkt en handelt vanuit de grotere context;
 • is kundig, besluitvaardig, onderhandelingsvaardig, waar nodig stevig en kan doorpakken;
 • heeft een mensgerichte benadering en aansturing;
 • staat dicht bij de betrokkenen (medewerkers en (andere) stakeholders), is een verbinder binnen de organisatie en met externe partijen;
 • is organisatiesensitief, analytisch en resultaatgericht.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er bent u manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 17
 • Maand­salaris Min €6.821 Max. €9.128 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.
Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 53-20 naar: wervingenselectieBABD@minbzk.nl.

Een assessment, evenals een AIVD-onderzoek, categorie B, kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als directeur Volksgezondheid & Zorg (V&Z) geeft u leiding aan het domein V&Z, bestaande uit vier centra met in totaal ongeveer 360 medewerkers. De centra worden aangestuurd door een Centrumhoofd. Deze centra zijn weer onderverdeeld in een aantal afdelingen. De centra van het domein V&Z zijn: Gezondheid & Maatschappij (G&M), Gezondheidsbescherming (GZB), Voeding, Preventie & Zorg (VPZ) en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). Deze centra hebben een sterke inhoudelijke samenhang en werken nauw samen binnen het domein, maar ook met de centra van de andere domeinen. Het werk binnen V&Z omvat zowel epidemiologisch, maatschappij- en gedragswetenschappelijk, als laboratorium-onderzoek.
V&Z werkt intensief samen met deskundigen en organisaties die zich regionaal, nationaal en internationaal met volksgezondheid en zorg bezig houden. Er wordt gewerkt voor diverse publieke opdrachtgevers, de grootste opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
“Nederland gezond en wel”, dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen. VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals het CAK, de NZa, het CIZ en het Zorginstituut Nederland.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
"De zorg voor morgen, begint vandaag". Het RIVM zet zich als Trusted Advisor van overheid en samenleving in voor wat mensen in Nederland het belangrijkste in hun leven vinden: een goede gezondheid en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Wij zijn een agentschap dat op basis van wetenschappelijke kennis, vanuit haar kernwaarden deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk, overheid en samenleving adviseert. We hebben daarnaast belangrijke uitvoerings- en regietaken in bijvoorbeeld het Rijksvaccinatieprogramma, de griepvaccinatie, de bevolkingsonderzoeken en de Milieu Ongevallen Dienst. We werken nauw samen met regionale, nationale en internationale partners, en ons werk is wekelijks in het nieuws. De wetenschappelijke onafhankelijkheid van ons onderzoek is geborgd in de Wet op het RIVM en een Commissie van Toezicht ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit van de producten van het RIVM.
Met de titel ‘RIVM2025’ zijn we dit jaar begonnen met het uitvoeren van vier strategische prioriteiten: ‘voorbereid op de vragen van vandaag en morgen’, ‘midden in de samenleving’, ‘lokaal tot internationaal’, en ‘mensen maken het RIVM’. Het RIVM bereidt zich intensief voor op verhuizing naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park, in 2021.
Het RIVM is een Rijkskennisinstelling en een agentschap van VWS. Naast VWS en andere opdracht-gevende departementen, zoals I&W, EZK, LNV, SZW, J&V en Defensie, voert het RIVM ook opdrachten uit voor de WHO, de EU en andere lokale, regionale, nationale en internationale (publieke) organisaties.
Het RIVM telt ongeveer 1800 werknemers en is georganiseerd in drie inhoudelijke domeinen (Volksgezondheid & Zorg, Infectieziektebestrijding & Vaccinologie, en Milieu & Veiligheid) met dertien centra, de bedrijfsvoering met vijf stafeenheden, de IV (informatievoorziening) organisatie, en de uitvoeringsdienst Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s met drie regiokantoren.
De Directeur-generaal (DG) vormt tezamen met de drie domeindirecteuren, de directeur Bedrijfsvoering/CFO en de secretaris de Directieraad (DR) van het RIVM. Het RIVM heeft een jaarlijks budget van ca. 350 miljoen euro.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Brug, Directeur-generaal RIVM

030-2742555

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Yolande Couwenberg, MD-consultant BABD/VWS

06-50738475

Mariska Dee, MD-consultant BABD/VWS

06-46627587

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Marien en Internationaal Waterbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur Human Resources Management en Facilitair Management

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Afdeling Voeding & Gezondheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon