Directiesecretaris Managementteam

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 augustus Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer DGA20220725_12
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom jij als directiesecretaris (senior beleidsadviseur) het managementteam van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) met raad en daad bijstaan? In deze functie ga je aan de slag met veel uiteenlopende onderwerpen en werk je met veel mensen en directies binnen LNV samen.

De directie PAV is een dynamische omgeving met ruim 90 medewerkers en een interessant en complex werkveld. We werken aan duurzame en gezonde plantaardige teelten en ketens met aandacht voor voedsel- en plantgezondheid, markttoegang plantaardige producten en nieuwe veredelingstechnieken. We zijn ook verantwoordelijk voor teelten in een goede milieukwaliteit en dragen dat uit in het bodem-, gewasbeschermings- en mestbeleid. Daarnaast zorgen we voor veilig en duurzaam voedsel op ieders bord.

We zoeken iemand, die adviseur is van en voor het managementteam, die het interessant vindt om zich te verdiepen in veel verschillende vraagstukken tegelijk, makkelijk kan schakelen op inhoud en proces, overzicht kan houden over de planning, de financiën en alle bedrijfsvoeringsprocessen. Een directiesecretaris die snel denkt en schakelt, pragmatisch en verbindend is, en initiatief neemt, samen met anderen. Bij ons krijg je de ruimte te laten zien wat je kan en je verder te ontwikkelen.

Je maakt planningen en houdt deze bij, je maakt voorbereidingen en verslagen van MT-bijeenkomsten, draagt zorg voor annotaties voor vergaderingen en biedt organisatorische ondersteuning waar nodig. Je helpt bij de implementatie van het nieuwe documentbeheersysteem en houdt zicht op de juiste archivering van informatie. Verder monitor je de managementafspraken, beheert de formatie en bezetting en het capaciteitsplan. Je zorgt voor de jaarlijks terugkerende processen vanuit de financiële planning en control cyclus (zoals ontwerpbegroting, suppletoire begrotingen en het jaarverslag). Daarnaast bewaak en monitor je het bestedingsplan en de budgetuitputting. Je adviseert en doet voorstellen voor alternatieve effectieve inzet van beleidsmiddelen, je wijst op financiële risico’s en doet voorstellen om die te verkleinen. Dit doe je samen met de directie Financieel Economische Zaken en de financieel portefeuillehouder in het MT.

Je coördineert (functioneel) een groep van beleidsondersteuners. Je zorgt voor een positieve werkomgeving en je bent samen met het MT verantwoordelijk voor de verdeling van het werk wanneer er geprioriteerd moet worden. Hiermee draag je er aan bij dat bijvoorbeeld het afhandelen van verzoeken om openbaarmaking (WOO), subsidieaanvragen en financiële opdrachten op een effectieve en efficiënte wijze worden gedaan.

Als directiesecretaris leg je inhoudelijke dwarsverbanden, je adviseert, brengt inhoudelijke informatie begrijpelijk over, bewaakt de opvolging van afspraken en toezeggingen. Je stelt conceptnota’s, knelpuntenanalyses en discussiestukken ter voorbereiding op discussie en /of besluitvorming op voor het management. Je voert daartoe overleg met betrokkenen en stemt stukken inhoudelijk af. Essentieel hiervoor is het bouwen, onderhouden en benutten van uiteenlopende netwerken binnen het departement. Je zorgt ervoor dat relevante thema’s binnen de directie in de besluitvorming komen en bewaakt de voortgang van de agenda. Je vervult een belangrijke rol voor het managementteam en voor de directeur: je ondersteunt en ontzorgt de directeur, voert voor en namens de directeur taken en werkzaamheden uit en je bent een sparringpartner. De ondersteuning bestaat uit financiële en praktische werkzaamheden. Je werkt in opdracht van directeur ook specifieke thema’s uit en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In overleg met de directeur wordt je flexibel ingezet binnen de directie, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met je eigen wensen en mogelijkheden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) houdt zich bezig met de terreinen voedselkwaliteit en voedselveiligheid, mest en milieu, gewasbescherming en plantgezondheid en plantaardige agroketens. PAV is verantwoordelijk voor het zorgdragen voor totstandkoming en realisatie van Europees en nationaal beleid op deze terreinen (inclusief handhaving). Daarbij draagt PAV zorg voor integratie van de thema's rondom de plantaardige ketens voor uitgangsmateriaal, productiegewassen en sierteelt om te komen tot integraal duurzame en economisch robuuste ketens in evenwicht met de omgeving en passend binnen de context van kringlooplandbouw.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Esther Veldhuis, directeur PAV

070-3798952

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Begrotingscoördinator FEZ LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur Kaderstelling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Accountmanager Wageningen Research / Directiesecretaris SK&I

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon