Ecologisch adviseur/ecoloog

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 26 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20220802_11
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Windmolens op zee. Een nieuw viaduct. Onderhoud aan het spoor. Of de uitbreiding van een militair vliegveld. Het zijn projecten van nationaal belang. Maar zonder natuurvergunning kunnen ze niet worden uitgevoerd. Kan zo’n vergunning worden verleend? Dat beoordeel jij als ecologisch adviseur/ecoloog in Den Haag. Jouw doel? Het borgen van de belangen van de natuur.

Jij beoordeelt de ecologische onderbouwing van vergunningaanvragen. Deze worden ingediend door publieke en private organisaties als Rijkswaterstaat, TenneT, de Nederlandse Gasunie, Schiphol en provincies. Je werkt in nauwe samenwerking met de vergunningverleners uit je team, die de aanvragen toetsen aan de Wet natuurbescherming. Jij focust op de natuur en ecologische waarden van het gebied. Kan het betreffende project worden uitgevoerd zonder dat de Natura 2000-waarden https://www.natura2000.nl/ negatief worden beïnvloed? Met die centrale vraag in je achterhoofd beoordeel je tussen de 75 en 100 vergunningaanvragen per jaar.

Flora, fauna, wateren: als ecoloog ben je breed georiënteerd. Die kennis zet je in bij de ecologische toetsing van de vele documenten die bij een vergunningaanvraag komen kijken. Het zijn vaak dikke pakken papier: natuurtoetsen en adviezen van ecologische adviesbureaus die de aanvrager heeft ingeschakeld. Jij gaat hier zeer kritisch doorheen. Geeft het adviesbureau aan dat er tijdens de looptijd van het project geen broedvogels in het gebied zijn? Dan neem jij dat niet zomaar aan. Jij bent de expert. Mis je toch specialistische kennis? Dan weet je de juiste deskundigen en informatie via databases te vinden. Vervolgens formuleer je helder waar de eventuele ecologische knelpunten precies zitten en of een project wel of niet vergunbaar is.

Op basis van jouw oordeel komen jij en de vergunningverlener tot een pakket aan maatregelen die de initiatiefnemer van het project moet nemen om natuurschade te voorkomen. Of op z’n minst zoveel mogelijk te beperken. Je bent je ervan bewust dat enige natuurschade soms onvermijdelijk is. Het gaat vaak om voor het land cruciale projecten, zoals gaswinning in de Waddenzee, het opspuiten van duinen of de aanleg van een nieuwe snelweg. Soms het komt het voor dat de minister, ondanks dat jij anders hebt geadviseerd, toch een vergunning verleent. Dankzij jouw veerkracht en positieve instelling weet je hier goed mee om te gaan.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt in het cluster Natuurvergunningen van het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DG NVLG) dat streeft naar en sterke veerkrachtige natuur die verweven is met economie. Ook willen we optimaal bijdragen aan duurzaam maatschappelijk welzijn en duurzame en concurrerende visserijketens, en stimuleren we de vitalisering van de (plattelands)regio’s in Nederland. Samen met de rijks- en regiopartners versterken we de brede welvaart van de Nederlandse regio’s.

Cluster Natuurvergunningen
Het cluster Natuurvergunningen is verantwoordelijk voor de besluiten die onder de verantwoordelijkheid van de bewindspersoon genomen worden in het kader van de Natura 2000-gebiedsbescherming. Het gaat hierbij voornamelijk om vergunningbesluiten voor activiteiten van nationaal belang. Zoals aanleg en onderhoud van hoofdinfrastructuur, waterkeringen in beheer bij het Rijk, militaire terreinen en bepaalde visserij-activiteiten. Ons twaalfkoppige cluster bestaat uit een mix van vergunningverleners en ecologen. Wij werken nauw samen en in een informele en open sfeer. We zien elkaar regelmatig op kantoor in Den Haag, maar omdat we allemaal in een andere hoek van Nederland wonen, werken we ook vaak vanuit huis.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gea Gankema

06-5269688

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker vergunningverlening natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Natuurmonitoring

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 7 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon