Enterprise Architect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 15 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DGSenB/210196
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De afdeling Ketenregie draagt graag bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om resultaten te kunnen halen is het nodig om samen te werken met zowel beleid als ketenorganisaties, informatie uit te wisselen en acties te coördineren. Op die manier kunnen de ketendoelen en daarmee maatschappelijk resultaat worden gehaald. De afdeling Ketenregie heeft hierin de rol van ketenregisseur. De betrokken partners zijn het Openbaar Ministerie, de Politie, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Stichting Halt, de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en –reclassering, de Justitiële Informatiedienst, het bestuursdepartement JenV, VNG/gemeenten, zorgpartners en de Rechtspraak. Deze organisaties zijn afhankelijk van elkaar. Dat houdt in dat we faciliteren en verbinden, maar ook dat we namens de minister voor Rechtsbescherming toezien dat de juiste keuzes worden gemaakt met betrekking tot de beoogde doelen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze collega om ons team te versterken. We zoeken een Enterprise Architect die zich bezig gaat houden met onderstaande werkzaamheden:

 • Als Enterprise Architect draag je bij aan de verbetering van de informatievoorziening met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving in de strafrechtketen en jeugdbeschermingketen door te participeren in diverse projecten en programma’s;
 • Je beoordeelt architectuurbeschrijvingen, architectuurkaders en —richtlijnen, projectportfolio’s en verbeterplannen. Daar waar nodig, stel je architectuurbeschrijvingen op. Je neemt daarbij ook de relatie tot andere domeinen zoals het zorg- en lokale domein. En draag je bij aan de doorontwikkeling van de architectuurbeschrijvingen.
 • Je laat de elementen van de informatievoorziening en de samenhang zien.
 • Je werkt goed samen met business analisten, informatiemanagers en ketenprojectleiders zowel binnen de afdeling Ketenregie, binnen de beleidsdirecties als in de keten(s).
 • Je werkt in een netwerk van organisaties, deskundigen en bestuurders. Je bent gericht op de relatie, het onderhouden en verder uitbouwen van het netwerk van betrokken partijen. Je kan goed omgaan met uiteenlopende visies en belangen en weet draagvlak te creëren.
 • Je bent in staat om het belang van en de inrichting van de architectuur ook binnen het departement en de bestuurlijke gremia op een goede manier over het voetlicht te brengen.
 • Je draagt daarnaast bij aan de bredere JenV architectuurontwikkeling door deelname aan bv. het Architectuurforum JenV en de Architectuurraad Strafrechtketen.

Functie-eisen

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt aantoonbare ervaring als enterprise architect. Bij voorkeur beschik je over relevante en actuele certificering als Enterprise Architect (zoals Togaf).
 • Je hebt aantoonbare meerjarige ervaring op het gebied van procesvraagstukken en (keten)informatisering.
 • Je hebt kennis van projectmanagementstandaarden en referentiearchitecturen (NORA, referentiearchitecturen Strafrechtsketen en Jeugdketen), en kan deze in de praktijk toepassen. Kennis van Common Ground of Architectuur Zorg is een pré.
 • Je hebt ervaring in complexe organisaties en omgevingen. Je behaalt je doelen door flexibel mee te bewegen met de juiste partijen en belangen en bent in staat verschillende doelgroepen (operationeel, tactisch, strategisch) mee te krijgen. Je hebt kennis van bestaande technologieën, maar hebt ook oog voor nieuwe die in ontwikkeling zijn en die mogelijk kunnen bijdragen aan versterken van keteninformatisering. Je staat met beide benen in de wereld (van mogelijkheden) en kan daar een mening over vormen.

Competenties:
De gevraagde competenties bij deze functie zijn:

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Waarom dit een mooie kans is? Recht raakt mensen; bij het ministerie van Justitie en Veiligheid werk je iedere dag aan grote maatschappelijke opgaven. Ook biedt het ministerie van Justitie en Veiligheid als grote organisatie veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Per 1 september 2021 gaat de afdeling over van de directie Sanctietoepassing en Jeugd naar een andere directie binnen het DG Straffen en Beschermen. Medewerkers van het DG Straffen en Beschermen zijn flexibel inzetbaar. De vacature is nu gericht op inzet bij Ketenregie, maar dat kan over de tijd veranderen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

DGSenB heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatieonderdeel, dat zich niet alleen richt op beleidsontwikkeling en ondersteuning van bewindspersonen maar ook op de doorwerking en uitvoerbaarheid van nieuw beleid naar verschillende ketens. Samenwerking met en binnen de diverse ketens en netwerken is hierbij steeds centraler komen te staan. Vanuit de visie dat maatschappelijke resultaten alleen behaald kunnen worden als wordt samengewerkt, informatie wordt uitgewisseld en acties worden gecoördineerd.
Regievoering is noodzakelijk en heeft een structureel karakter. De afdeling Ketenregie voert regie op het de interactie tussen beleid en uitvoering (ketenpartners, zoals de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, het CJIB, de Reclasseringsorganisaties, de Politie, gemeenten, Veilig Thuis, Dienst Justitiële Inrichtingen en Jeugdzorg Nederland). Dat doet Ketenregie vanuit een centrale positie; tussen beleidsafdelingen, wetgeving en ketenpartners.
Hierbij worden onderstaande kernwaarden gehanteerd:

 • We werken op basis van feiten en hebben de ambitie om de katalysator te worden voor data gedreven werken in de keten. De feiten analyseren en interpreteren we in gezamenlijkheid met de ketenpartners. Op basis van het gezamenlijk verkregen inzicht, komen we tot verbetervoorstellen.
 • We werken volgens een programmatische en/ of projectmatige aanpak.
 • We zijn gericht op de relatie: draagvlak, verbinden, samenwerken, onderhouden en uitbouwen van netwerk.
 • We werken van buiten naar binnen en van binnen naar buiten: met ketenpartners, beleid en wetgeving.
 • We zijn gedreven om continu te verbeteren.

Binnen Ketenregie werken circa 15 -20 medewerkers met kennis van verschillende expertisegebieden. Zo organiseren wij diverse ketenoverleggen, kunnen wij ketenprestaties analyseren en interpreteren, beleid omzetten naar ketenwerkprocessen en keteninformatisering, ketenprojecten leiden en adviseren over gegevensuitwisseling binnen de vigerende privacywetgeving.
Eén van de opgaven van de afdeling Ketenregie is het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), waar kennis en expertise wordt ingezet om de tenuitvoeringlegging van strafrechtelijke beslissingen te verbeteren. Samen met ketenpartners wordt gewerkt aan het herinrichten van de informatiestromen binnen de USB-keten. De wet USB is per 1-1-2020 ingevoerd, maar er ligt de komende jaren nog een grote veranderopgave op het gebied van procesoptimalisatie en digitalisering. Dit jaar wordt ook benut om het programma te laten indalen in de reguliere lijnorganisatie, omdat implementatie binnen de tenuitvoerleggingsketen een structureel karakter heeft. Ketenregie vervult hierin de rol van opdrachtgever en regisseur.
Een andere opgave ent zich op het verkorten en verbeteren van de jeugdbeschermingsketen, waar vanuit Ketenregie o.a. wordt ingezet op het verbeteren van keteninformatisering. Zo werken we aan een uniforme werkwijze, meer inzicht en een betere informatiepositie van de professional in de jeugdbeschermingsketen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)

Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor. DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal. Daarmee draagt DGSenB met haar partners bij aan een veilig en leefbaar Nederland: door middel van genoegdoening en re-integratie.
Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open en transparante wijze.

DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis. DGSenB bestaat uit drie directies: Sanctietoepassing en Jeugd, Beschermen, Aanpakken en Voorkomen en Coördinatie Financiën, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wouter Dronkers

06-53188592

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Controller directie Ketenregie Toeslagen

Directoraat-generaal Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise Architect

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

System Architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon