Ervaren onderzoeker emissies van luchtverontreinigende stoffen

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 2 september
 • Vacaturenummer PBL 22-285
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Goede luchtkwaliteit heeft een positieve impact op de volksgezondheid, de natuur en de leefomgeving. In Nederland wordt dan ook geprobeerd om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen terug te dringen. Dat geldt niet alleen voor stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) en koolstofdioxide, maar ook voor andere luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof, vluchtige organische stoffen en zwaveloxiden. Het PBL doet samen met andere kennisinstituten onderzoek naar de luchtkwaliteit en monitort daarvoor onder andere de effecten van het lucht- en klimaatbeleid. Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een ervaren wetenschappelijk onderzoeker die mee wil werken aan de complexe vraagstukken rond luchtverontreiniging en zich met name wil verdiepen in de zogenaamde stationaire bronnen in de industrie, energiesector en de gebouwde omgeving.

Wat ga je doen?
Je gaat aan de slag bij de sector Klimaat, Lucht en Energie (KLE). Je werkt in een enthousiast en groeiend team dat binnen het PBL samenwerkt met de sector Water, Landbouw en Voedsel (WLV), en daarbuiten met het RIVM, TNO, de WUR en adviesbureaus. Je neemt als onderzoeker deel aan projecten, maar soms ook als projectleider. De focus van jouw onderzoek ligt op het kwantitatief analyseren van de effecten van het klimaat-, stikstof- en luchtbeleid op de emissies van luchtverontreinigende stoffen.

Je richt je daarbij op de uitstoot uit stationaire bronnen, de effecten daarvan op stikstof en natuur, en de kosten van beleidsmaatregelen. Je doet onderzoek naar de werking van beleid (ex post en ex ante) en vertaalt dat in uitspraken over historische en te verwachten effecten op uitstoot. Je buigt je bijvoorbeeld over de emissie-effecten van de regelgeving voor industriële installaties en processen, die is vastgelegd in het Besluit activiteiten Leefomgeving en aansluit op de Europese Richtlijn Industriële Emissies. Ook het analyseren van de neveneffecten van klimaatmaatregelen voor de stikstof- en fijnstofuitstoot behoort tot je werkterrein. Ten slotte help je mee om gegevens te verzamelen en analyseren voor de Klimaat- en Energieverkenning en de Monitor en Evaluatie van de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering. Daarvoor vraag je bijvoorbeeld gegevens op over het stikstofbeleid bij het Rijk en provincies, en houd je interviews met stakeholders in de industrie, energiesector en gebouwde omgeving.

Naast je inhoudelijke onderzoekswerk lever je bijdragen aan de inrichting van de monitoring-, rapportage- en evaluatiesystematiek en het onderliggend modelinstrumentarium. Ten slotte leg je en onderhoud je contacten met interne en externe stakeholders, zoals management, beleidsmakers van departementen of decentrale overheden, belangenorganisaties, onderzoeksbureaus en andere planbureaus.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Klimaat, Lucht en Energie (KLE) analyseert de mogelijkheden om klimaatverandering en luchtverontreiniging tegen te gaan en de uitdagingen die dat voor het energiesysteem biedt. Het gaat daarbij om hardnekkige problemen die de maatschappij op ieder schaalniveau – regionaal, nationaal, Europees en mondiaal – raken. De sector draagt bij aan de onderbouwing van de politieke en maatschappelijke besluitvorming over beperking van klimaatverandering, bestrijding van de luchtverontreiniging en het realiseren van een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De sector voert evaluaties en toekomstverkenningen uit van beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen, duidt de technologische, economische en bestuurlijke achtergronden van die ontwikkelingen en beoordeelt oplossingsrichtingen die worden aangedragen. Rekenmodellen en een systeembenadering spelen hierbij een belangrijke rol.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Kijk daarvoor op onze website.

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martine Uyterlinde

06-42326993

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Tongeren

06-11499768

Marrije op den Brouw

06-31035660

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker duurzame energie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Onderzoekers landbouw en voedsel (diverse aandachtsgebieden)

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderzoeker hernieuwbare elektriciteit op land

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon