• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: DGA20240503_11, Plaatsingsdatum: 4 mei 2024

In het domein van landbouw, voedsel en natuur (het groene domein) staan we de komende jaren voor grote opgaven. Denk aan de verduurzaming van de landbouw, de vergroting van de biodiversiteit, de klimaat- en stikstofopgaven en de opgaven in het landelijk gebied. Hiervoor zijn stevige doelen gesteld. Om deze doelen te realiseren zijn kennis en innovatie nodig. Dat betekent dat we moeten investeren in de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties. Daarnaast moeten we ook investeren in kennisoverdracht en kennisvalorisatie. We moeten zorgen dat de kennis en innovaties in het groene domein een plek krijgen. Onderwijs en educatie zijn daar belangrijk voor.

Wil jij onderdeel hiervan uitmaken door jouw financiële talenten in te zetten voor een adequaat financieel beheer van Kennis & Innovatie dossiers? Dan is dit jouw kans om een verschil te maken als Financieel adviseur kennis- en innovatie bij de directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I)!

De programmering van de kennis- en innovatieopgaven vraagt zowel om een goed financieel beheer van het totale bestedingsplan van de directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) als om het correct en rechtmatig afhandelen van de aangegane verplichtingen (opdrachten, subsidies). Hiervoor heeft de directie een financieel cluster (4 personen). Zij houden het bestedingsplan van de directie bij en zorgen voor de financiële afwikkeling van alle subsidies en opdrachten die vanuit de directie verstrekt worden.
Als financieel adviseur ben je onderdeel van dit cluster Financiën. We hebben twee vacatures:

Vacature 1: Financieel adviseur onderwijs
Jij bent het eerste financiële aanspreekpunt voor de collega’s in het cluster Onderwijs en je beheert en ontwikkelt het onderwijs- en educatie-begrotingsinstrument. Het komende jaar denk je in dit kader actief mee over de vormgeving van de financiële relaties tussen LNV en de groene onderwijsinstellingen in de periode vanaf 2025 (de nieuwe fase van het samenwerkingsverband Groenpact).
Je ondersteunt met je financiële kennis ook de collega’s bij de directie SK&I die betrokken zijn bij het Europese investeringsprogramma Horizon Europe. Daarnaast ben je financieel adviseur subsidieverlening voor de High Containment Unit (HCU), de nationale laboratorium- en dierfaciliteit van Wageningen Research (WR) voor onderzoek en diagnostiek naar besmettelijke dierziekten en zoönosen. Hiernaast krijg je mogelijk nog andere financiële dossiers. Deze worden in overleg met jou bepaald.

Vacature 2: Financieel adviseur digitalisering
Jij bent het eerste financiële aanspreekpunt voor de collega's van het LNV Actieprogramma Digitalisering, en je zorgt voor het financiële overzicht voor de brede portefeuille aan projecten die onder dit programma vallen. Daarnaast denk je over de volle breedte van bestaande financieringsinstrumenten mee binnen de werkzaamheden van LNV Actieprogramma Digitalisering, om het proces rondom opdrachten en subsidies verder te stroomlijnen. Hiernaast krijg je mogelijk nog andere financiële dossiers. Deze worden in overleg met jou bepaald.

Beide vacatures maken deel uit van het team Kennissysteem van de directie SK&I. Het cluster Financiën valt hieronder. Door de aard van het pakket werk je intensief samen met de collega’s van SK&I, de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) van LNV en de EZK/LNV directie Financiële Diensten en Administratie (FDA). Daarnaast werk je veel samen met de staatssteuncoördinatoren en met Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) en eveneens met controllers van externe partijen.

Taken en verantwoordelijkheden (voor beide functies):

 • Zorgdragen voor opdracht- en subsidieverleningen, beschikkingen vaststellen en een correcte financiële boekhouding. Hierbij controleer je in samenwerking met de afdeling staatsteun of een subsidie staatssteunproof is.
 • Adviseren en daar waar nodig ondersteunen van beleidsmedewerkers in relatie tot opbouw en routing opdrachten en subsidiedossiers.
 • Het financieel beheer van een aantal specifieke instrumenten van SK&I. Welke dat zijn bepalen we in goed overleg.

Voor vacature financieel adviseur onderwijs (aanvullend):

 • Financieel adviseur voor cluster Onderwijs.
 • Beheer onderwijs- en educatie begrotingsinstrument.
 • Financieel adviseur subsidieverlening voor de High Containment Unit (HCU).
 • Financieel adviseur Horizon Europe en LEAR - Legal Entity Appointed Representative Horizon Europe.

Voor vacature financieel adviseur digitalisering:

 • Financieel adviseur voor het team Digitalisering.
 • Financieel adviseur het secretariaat en het programmateam van Actieprogramma Digitalisering.
 • Beheer versnellingsmiddelen Actieprogramma Digitalisering.
 • Financieel adviseur voor specifieke projecten binnen het Actieprogramma Digitalisering.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) is dé partner binnen de overheid voor kennis, innovatie en strategie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling en kennisverspreiding zijn hiervoor onmisbaar. SK&I staat voor de borging van de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven. SK&I werkt aan het gehele groene domein en werkt daarom samen met alle directoraten-generaal (DG’s): DG Agro, DG Natuur en Visserij, DG Landelijk Gebied en Stikstof en DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied.

Het team Kennissysteem ontwikkelt en beheert samen met ongeveer vijftien collega’s de kennis- en innovatie-instrumenten en adviseren binnen en buiten de directie over de toepassing ervan. We organiseren de programmering, financiering en subsidie- of opdrachtverlening van onderzoek en innovatie via bijvoorbeeld Wageningen Research, het RIVM en ZonMw.

Het cluster Onderwijs draagt met allerlei instrumenten bij aan de ontwikkeling van human capital en de doorwerking van kennis in de (beroeps)praktijk. Dat doen ze samen met de groene onderwijsinstellingen, het groene bedrijfsleven (incl. de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen) en met de andere beleidsdirecties van LNV.

Het team Digitalisering richt zich op het inzetten van digitale technologie ten behoeve van de verduurzamingsopgaven in landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Onderdeel daarvan is samenwerking met publieke en private partijen zoals uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven, coöperaties en brancheorganisaties; zowel nationaal als internationaal. Kortom, werk over de volle breedte van de LNV-beleidsdomeinen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur en beschermen deze. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DG Agro
Binnen het Ministerie van LNV werkt het Directoraat-generaal Agro aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden en stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerty Horeman, Coördinerend beleidsmedewerker

06-5423 2287

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Iris Eveleens, Adviseur arbeidscommunicatie & recruitment

06-1146 9487

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker kennis en innovatie voor de transitie in het landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Directeur Strategie, Kennis en Innovatie (SKI)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker mestbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon