Financieel Coördinator Retributies

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Agrarisch
 • Reageren voor 23 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210413_13
 • Plaatsingsdatum 26 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

80 miljoen euro per jaar gaat er om binnen de Directie Keuren, verdeeld over verplichte keuringen, importcontroles en exportcertificaten. Het huidige retributie stelsel wordt momenteel herzien en we zijn op zoek naar een Financieel Coördinator Retributies om de bestaande werkwijze te coördineren en de Directie Keuren in het toekomstige traject te vertegenwoordigen op het departement. Een retributie is een gedwongen betaling aan de overheid voor een verleende dienst.

Heb jij kennis van financiële processen, ben je gericht op samenwerken, heb je een politiek bestuurlijke antenne en affiniteit met het veterinaire werkterrein? Dan is deze vacature bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) iets voor jou!

Als Financieel Coördinator Retributies kom je te werken binnen de Directie Keuren, Divisie Ontwerp en Dienstverlening, op de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning, cluster programmering (team levend vee). Dit cluster is in oprichting en samen zorgen jullie ervoor dat de jaarplancyclus van alle toezichtactiviteiten door de Directie Keuren goed verlopen. Dit betekent dat we werken aan procesvernieuwing en dat we ondersteunende tools ontwikkelen ten behoeve van de sturing en verantwoording. Hierbij hebben we oog voor rollen en verantwoordelijkheden en zorgen we dat we in verbinding zijn met alle relevante stakeholders.

Wat ga je doen?
De missie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren. De directie Keuren voert op verzoek keuringen uit en inspecteert of bedrijven zich aan de wettelijke bepalingen houden. Als Financieel Coördinator Retributies lever jij hier je bijdrage aan.

Als Financieel Coördinator Retributies ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie en het eigenaarschap van de retributieketen voor de Directie Keuren. Dit geldt voor de domeinen die vanuit de directie Keuren worden behartigd: Vleesketen en voedselveiligheid, inclusief het National Plan Residuen, Dierenwelzijn, Levende dieren en Diergezondheid, Export en Import.

Om een optimale dienstverlening te realiseren, werk je nauw samen met de collega’s uit het cluster programmering die verantwoordelijk zijn voor de planning van en de verantwoording over de uren van de verschillende opdrachtgevers én de zogenoemde retribueerbare uren. Samen met deze collega’s ben je mede verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de planningstool voor de directie Keuren. Je levert in het bijzonder een bijdrage aan planning en programmering van de werkzaamheden die in rekening gebracht worden bij bedrijven: de zogenoemde retribueerbare werkzaamheden.

Je bent hierbij de spin in het web er zorgt voor afstemming en coördinatie met alle betrokken, zowel intern als extern. Intern doe je samen met de (inhoudelijke) Coördinerend Specialistisch Inspecteurs van de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning en de afdelingshoofden van de uitvoerende afdelingen voorstellen voor de doorwerking van retribueerbare werkzaamheden in de planning. Aan de afdeling Control lever je de juiste input, zodat zij dit kunnen doorrekenen naar tarieven. Ook zorg je voor integratie van de retribueerbare werkzaamheden in de jaarplanning voor Keuren via het cluster programmering waar we zorg dragen voor het inregelen van de werkzaamheden en het monitoren en verantwoorden van de realisatie van de werkzaamheden en geplande inkomsten. Extern participeer je in de afstemmingsgesprekken met de Ministeries van LNV en VWS. Ook draag je bij aan de jaarlijkse consultatiegesprekken met de sector en behandel je vragen over tariefopbouw gedurende het jaar.

Tot slot, in 2020 is er onderzoek gedaan door KPMG naar de doelmatigheid, het kostprijsmodel en de retributietarieven van de NVWA. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt het retributiestelsel herzien. Dit loopt via een programma met verschillende werkgroepen geleid door het ministerie van LNV. Als Financieel Coördinator Retributies ben je actief betrokken bij dit proces en zal je de directie Keuren vertegenwoordigen en zitting nemen in verschillende werkgroepen. Voor dit traject rapporteer je rechtstreeks aan het Afdelingshoofd van de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning en het Divisiehoofd Veterinaire Keuring en Import.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Keuren

De directie Keuren is verantwoordelijk voor het uitvoeren van en toezien op keuringen voor, tijdens en na het slachten van dieren, het houden van toezicht, het afgeven van export-certificaten, het afhandelen van verdenkingen en uitbraken van aangifteplichtige dierziekten en het doen van importcontroles.

De directie Keuren bestaat uit twee divisies: de divisie Veterinair & Import, die zich richt op de uitvoering van bovenstaande taken en de divisie Ontwerp & Dienstverlening, die zich richt op de ontwikkeling, de planning en het bewaken van kwaliteit en uniformiteit ten behoeve van de uitvoering van deze taken.

Afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O)

De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O) bestaat uit 4 teams: team Slachthuizen, team Levend Vee, team Import en Export en het team Inventiebureau Dier.

Binnen de afdeling O&O houden we ons bezig met het ontwerpen, inrichten en evalueren van keuringswerkzaamheden en toezicht bij verschillende doelgroepen. Hierbij wordt projectmatig gewerkt volgens de handhavingsregiecyclus (plan-do-check-act). Ten behoeve van het toezicht op naleving, keuringswerkzaamheden en uniformiteit van werken, worden onderzoeken uitgevoerd (naleefmeting, evaluatie, marktverkenning), worden nieuwe werkwijzen ontwikkelt, wordt het werk voor de uitvoering voorbereid en worden evaluaties uitgevoerd. Dit vraagt medewerkers die zich blijvend ontwikkelen, analytisch en reflectief zijn en flexibel inzetbaar zijn. De afdeling borgt zo de kwaliteit en consistentie van de keuringswerkzaamheden en het toezicht. We dragen zo ook bij aan kennismanagement en advisering binnen en buiten de NVWA.

De afdeling O&O is verantwoordelijk voor de regiefunctie van de domeinen Vleesketen en voedselveiligheid, Dierenwelzijn (deels), Diergezondheid (deels), Export en Import. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke beleidskant als ook de financiële- en capaciteitskaders. Dit laatste vindt plaats binnen het cluster programmering, waar deze functie onder valt.

De domeinen Vleesketen, Voedselveiligheid en Dierenwelzijn richten zich voornamelijk op EU-erkende bedrijven waar het eerste stadium van de productie, verwerking en distributie van vlees plaatsvindt, zoals slachthuizen, wildbewerkingsinrichtingen, uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen die vers vlees opslaan. Er worden zowel levende, als geslachte keuringen uitgevoerd, er wordt toezicht gehouden op de voedselveiligheid, het dierenwelzijn en diergezondheid en er worden zo nodig interventies uitgevoerd. Ook worden incidenten op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en/of diergezondheid en verdenkingen en uitbraken van aangifteplichtige dierziekten afgehandeld.

Daarnaast vindt (export)certificering van diverse veterinaire producten en levende dieren voor verkeer binnen de EU en export naar derde landen plaats. De scope van deze doelgroepen varieert van primaire bedrijven en verzamelcentra tot slachthuizen en verwerkingsbedrijven.

Tot slot vinden importcontroles van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong op buitengrens inspectieposten (BIP) en keurpunten plaats, van niet-veterinaire goederen op aangewezen plaatsen van binnenkomst (APB) of op andere plaatsen in het kader van nationale controleplannen. Ook vindt importcontrole plaats van inslag, opslag en uitslag van niet EU-waardige veterinaire producten bij veterinair vrije entrepots en scheepsleveranciers en toezicht op passagiersbagage.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M.I. (Wendy) Verdonk, afdelingshoofd Ontwikkelen en Ondersteuning

06-15035973

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business analist Keuren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend inspecteur/medewerker toezicht cluster Fytosanitair

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Toezichthoudend Dierenarts team Documentcontrole

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon