Hoofd Bedrijfsvoering en Human Resources bij de FIOD

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 4 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BABD 589-22
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat doe je als hoofd Bedrijfsvoering & Human Resources bij de FIOD?

Je bent als hoofd medeverantwoordelijk voor een (gecoördineerde) implementatie van de missie, visie en strategie van de FIOD in zijn algemeenheid en de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen op het gebied van Bedrijfsvoering en Human Resources in het bijzonder. Complexiteit en internationalisering van criminaliteit neemt toe. Dit stelt ook steeds zwaardere eisen aan de besturing (bedrijfsvoering) en medewerkers (HR) van de FIOD.

Je geeft leiding aan een afdeling bestaande uit 43 FTE, inclusief de teamleider voor het team Bedrijfsvoering (BV) en de teamleider voor het team Human Resources (HR).

De afgelopen twee jaren zijn er jaarlijks ruim 200 nieuwe medewerkers ingestroomd bij de FIOD en de verwachting voor de komende jaren is dat dit zo zal blijven. Momenteel werken bij de FIOD zo’n 1750 Fte’s. De FIOD wil een inclusieve organisatie zijn waarin zowel nieuwe als de huidige medewerkers zich thuis voelen. Daar hoort bij dat er vanuit HR en de organisatie aandacht is voor bijvoorbeeld ontwikkeling en werkdruk van alle medewerkers.

Binnen de FIOD staat het primaire proces van Intelligence en Opsporing centraal. Rondom het primaire proces van de FIOD bevindt zich het “Frame”, bestaande uit de strategische, kader stellende en faciliterende processen, die stevigheid, houvast en richting bieden aan het primaire proces. Deze processen zijn onderverdeeld in vier portefeuilles met elk een eigen functie binnen het ‘Frame’. Een van deze portefeuilles is de portefeuille BV&HR. In juli 2021 is de FIOD gestart met een reorganisatie van de staf onder de naam FRAME. Deze reorganisatie is in mei 2022 afgerond. Met de implementatie is een start gemaakt waarbij van het afdelingshoofd wordt verwacht dat hier een vervolg aan wordt gegeven.

Op dit moment is de administratie van (bedrijfsmatige) processen binnen de FIOD nog versnipperd. De ambitie is om op termijn een Centrale Administratie voor de FIOD bij de afdeling BV&HR te plaatsen. Jij gaat ‘Centrale Administratie’ als vervolgopdracht verder vormgeven vanuit de implementatie van FRAME.

Je treedt op als gemandateerd vervanger van de directeur B&HR in overleggen met stakeholders.
Dit betekent voor jou dat je onder andere zelfstandig en met volledig mandaat vanuit de FIOD in samenwerking met (keten)partners scenario’s uitwerkt die betrekking hebben op de (potentiële) financiële claims voor de FIOD. Dit houdt in dat het afdelingshoofd met volledig mandaat aan overleggen met stakeholders kan deelnemen zoals bijvoorbeeld het Ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Je coördineert zelfstandig en met volledig mandaat vanuit de FIOD onderzoeken door toezichthouders zoals de Algemene Rekenkamer (ARK) en Audit Dienst Rijk (ADR) en treedt op als gesprekspartner van de ARK en ADR.

Je analyseert ontwikkelingen en signaleert innovaties en verbetermogelijkheden en weet deze te vertalen naar (nieuwe) bedrijfsvoering en HR-producten en processen en draagt zorg voor de implementatie hiervan.

FIOD-breed ben je verantwoordelijk voor het proces en de totstandkoming van het jaarcontract, het overleg met CD C&F, het Ministerie van Financiën en externe partners voor wat betreft de begrotingsvoorbereiding en budgetbrieven, voor het realiseren van het ICS en het inkoop- en contractmanagement.

In deze functie rapporteer je aan de directeur Bedrijfsvoering en HR over de kwaliteit van het werk, producten, diensten en plannen/rapportages van de afdeling en over de bijdragen aan het strategisch beleid van de FIOD in brede zin. De directeur Bedrijfsvoering en HR is tevens plaatsvervangend Algemeen Directeur binnen de FIOD.

Hoe zien de directie eruit?

Het directieteam van de FIOD bestaat naast de algemeen directeur uit 5 directeuren die elk naast een eigen portefeuille ook een of twee regio’s aansturen waarin het primaire proces is ondergebracht. Twee directeuren zijn verantwoordelijk voor het primaire proces: de directeur intelligence en internationale samenwerking en de directeur opsporing.
Dit betekent dat er binnen de centrale staf en centrale uitvoering in totaal 4 afdelingen zijn:
- Afdeling Bureau Directieondersteuning, Communicatie en Directiesecretariaat (BC&D), onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur. De portefeuille BC&D richt zich op de vraag: WAAROM doen we het werk
- Afdeling Bedrijfsvoering & Human Resources (BV&HR). De portefeuille BV & HR richt zich op de vraag: met WIE en met WAT doen we ons werk.
- Kennis, Vaktechniek en Veiligheid (KV&V). De portefeuille KV&V richt zich op de vraag: HOE doen we ons werk.
- Afdeling Informatievoorziening, Data en Innovatie (ID&I). De portefeuille ID&I richt zich op de vraag: WAARMEE doen we ons werk.

Deze vier afdelingen hebben ieder een eigen (algemeen) directeur en afdelingshoofd.

Samen met de andere afdelingshoofden ben je lid van het managementteam van de centrale staf en centrale uitvoering en, indien gewenst, vervang je de andere afdelingshoofden bij hun afwezigheid.

Hoe doe je dit?

· Je vertaalt maatschappelijke, nationale en internationale, ontwikkelingen naar de FIOD.
· Je onderkent politiek-bestuurlijke en ambtelijke risico’s en acteert hier proactief op.
· Je bevordert de samenwerking tussen de afdelingen en met het primaire proces.
· Je fungeert als sparringpartner voor het directieteam FIOD, o.a. door het gevraagd en ongevraagd geven van (integrale) adviezen op basis van nieuwe ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden welke de portefeuille BV&HR raken.
· Je fungeert als ‘filter’ voor de portefeuillehouder in het directieteam FIOD en treedt op als volledig gemandateerde vervanger van de portefeuillehouder in overleggen met stakeholders binnen en buiten het ministerie van Financiën op directieniveau.

Wie ben je en wat neem je mee?

· Je bent een ervaren leidinggevende, bij voorkeur heb je ook ervaring met leidinggeven aan een organisatie in verandering en met indirect leidinggeven (leidinggeven aan teamleiders);
· Je hebt kennis van bedrijfsvoering processen, risicomanagement en HR, bij voorkeur in een opsporingsorganisatie of een vergelijkbare uitvoerende directie (zoals in het toezicht);
· Je bent in staat om onder hoge druk te werken en zorgt ervoor dat enerzijds de vele going concern producten tijdig en kwalitatief worden opgeleverd en dat je daarnaast een bijdrage levert aan de (implementatie van de) organisatieontwikkeling;
· Je brengt scherpte aan in de vele dossiers die spelen op gebied van bedrijfsvoering en HR, weet deze op de juiste manier te prioriteren en levert toegevoegde waarde aan de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen;
· Je bent samenwerkingsgericht en je beschikt over natuurlijk gezag. Dit combineer je met een open en nieuwsgierige houding en durven vertrouwen op de organisatie. Je zet mensen in hun kracht en hebt oog voor hun ontwikkeling;
· Je bent in staat om proactief in te spelen op maatschappelijke, internationale en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen;
· Je bouwt bruggen en realiseert draagvlak, verkent en onderzoekt waar samenwerking en samenhang mogelijk is en faciliteert deze, weet een netwerk te bouwen en te onderhouden en in te zetten voor brede organisatiedoelen;
· Je beschikt over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau dat bij voorkeur blijkt uit een afgeronde studie, bijvoorbeeld bestuurs- of bedrijfskunde, economie, (fiscaal) recht.

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.810 Max. €8.163 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij de FIOD en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:
· onze Visie op publiek leiderschap;
· de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
· het profiel van een ABD'er.

Een AIVD-B screening maakt deel uit van de procedure. Een selectie-assessment en het opvragen van referenties kunnen eveneens onderdeel zijn van de procedure.

Wat bieden we?
· Bijdragen aan het financieel veilig houden en veiliger maken van Nederland, daar waar dat nodig is.
· Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is acht procent vakantiegeld.
· De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.
Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 589-22 naar e-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie
Over de vacature:
Marjo Bloemen – ten Berge, plv. Algemeen Directeur FIOD en directeur BV en HR
Telefoonnummer secretariaat: 06 - 46 97 42 64.

Over de sollicitatieprocedure:
Henny Bekhof, MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 - 11055773
E-mailadres: henny.bekhof@minbzk.nl

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)

De FIOD is de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën en valt als directie binnen het Directoraat-Generaal Belastingdienst.
Met alle medewerkers leveren we een stevige bijdrage aan de bestrijding van financiële en fiscale criminaliteit in Nederland in een internationale context. Dat is waar de FIOD voor staat: werken met effect en impact. Met focus op thema’s als witwassen en ondermijning, fiscale fraude (onder meer bij e-commerce), corruptie, cybercrime, faillissementsfraude, accijnsfraude, terrorismefinanciering, sanctiewetgeving.
De FIOD is een bijzondere opsporingsdienst net als de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Als grootste van deze vier bijzondere opsporingsdiensten faciliteert de FIOD een deel van de bijzondere opsporingsinzet voor alle bijzondere opsporingsdiensten. Met dit alles draagt de FIOD bij aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.
De FIOD opereert in een complexe, internationale omgeving met veel stakeholders en (ook publiek-private) samenwerkingsverbanden. De FIOD is een bijzonder onderdeel van het DG Belastingdienst en werkt naast DG BD ook voor het DG Douane, Toeslagen en een aantal andere Ministeries. De FIOD heeft veel en vergaande samenwerkingsovereenkomsten met andere BOD-en zoals de landelijke eenheid politie, de Rijksrecherche maar ook Kmar en de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit.
De FIOD is daarmee een organisatie met veel ‘buitenkant’ in de zin van contact met andere (inter)nationale organisaties, andere Ministeries en diensten.
Complexiteit en internationalisering van criminaliteit neemt toe. Dit stelt, in combinatie met een groei van het aantal FTE’s (momenteel zo’n 1750 FTE’s), steeds zwaardere eisen aan de besturing en medewerkers van de FIOD.


Bekijk de corporate film van de FIOD.

Het ministerie van Financiën

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.


Lees meer over het ministerie van Financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjo Bloemen – ten Berge, plv. Algemeen Directeur FIOD en directeur BV en HR

06 - 46 97 42 64

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Henny Bekhof, MD-consultant Bureau ABD

06 - 11055773

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regiodirecteur midden- en kleinbedrijf Breda/Middelburg

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Full-Stack Software Developer (senior)

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Auditmanager IT

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon