Hoofd bedrijfsvoering / Lid Korpsleiding

Ministerie van BZK, Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)

 • Stand­plaats Bonaire, Kralendijk
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 40
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 20 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RCN/2021/27
 • Plaatsingsdatum 1 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor (de verdere ontwikkeling en inrichting van) het proces bedrijfsvoering, alsmede beleidsontwikkeling, uitvoering en beheer op alle gebieden van de bedrijfsvoering binnen het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Daarnaast draag je bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. Je geeft dagelijks leiding aan de afdeling die hiermee is belast (ongeveer 14 FTE). Als lid van de korpsleiding en van het korpsmanagementteam van het KPCN lever je vanuit de bedrijfsvoering een belangrijke bijdrage aan de tactische en strategische sturing van het korps als geheel. In aansluiting op de ambitie van het KPCN om een voorbeeldkorps te zijn op het terrein van de ordehandhaving, de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit en innovatieve manieren van werken, zoeken wij een hoofd Bedrijfsvoering dat met gezag en met inhoudelijke expertise hieraan kan bijdragen.

Als hoofd Bedrijfsvoering:

 • Sta je voor een professionele bedrijfsvoering binnen het korps;
 • Geef je leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering, voer je personeelsgesprekken en zie je toe op adequate uitvoering van de personele zorg;
 • Draag je zorg voor de stroomlijning van de werkprocessen binnen het werkveld bedrijfsvoering;
 • Ben je verantwoordelijk voor de realisatie van gestelde doelen, stel je prioriteiten en stuur je waar nodig bij;
 • Neem je, als lid van de korpsleiding en van het korpsmanagementteam, deel aan de bespreking van en besluitvorming over beleids- en procesvoorstellen, vaststelling van kaders, prestatieafspraken en mandaatverlening aan verantwoordelijken;
 • Ben je gericht op samenwerking, zowel binnen het korps als met (keten)partners daarbuiten, waaronder met (vertegenwoordigers van) de korpsbeheerder, de hoofden bedrijfsvoering van de politiekorpsen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Nederlandse politie en de SSO Caribisch Nederland;
 • Geef je gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen aan de korpschef en het hoofd Operatiën;
 • Heb je een goed netwerk binnen de Nederlandse politie en kennis van politieprocessen.

Taken afdeling Bedrijfsvoering

 • Levert bijdragen aan de ontwikkeling van de meerjarige strategie van het korps, plannen en visie op het gehele werkgebied van de politie en omgeving;
 • Doet voorstellen met betrekking tot inhuur/uitbesteding en in- en externe samenwerkingsverbanden;
 • Adviseert over de inrichting van het korps en de openstelling van vacatures;
 • Draagt zorg voor het korpsjaarplan, het jaarverslag, het opstellen van een meerjarenplan, de PenC-cyclus en de begroting;
 • Stelt memo’s of beleidsnotities op over korpsgerelateerde onderwerpen ten behoeve van de korpsbeheerder;
 • Ziet toe op de (kwaliteit van de) dienstverlening door de SSO Caribisch Nederland.

De komende jaren zal in het bijzonder je inzet gevraagd worden voor:

 • De implementatie van het nieuwe OenF-rapport KPCN;
 • De implementatie van de arbeidsvoorwaarden overeenkomst 2021-2023, waaronder invoering ADV en OVW;
 • Het verstevigen van de samenwerking met de Nederlandse politie op het terrein van het beheer;
 • Het verstevigen van de samenwerking met de andere politiekorpsen in het Caribisch gebied en het Recherche Samenwerkingsteam van de Nederlandse Politie;
 • Het actief oriënteren op, aanschaffen van en faciliteren van vernieuwende middelen voor de politie van de toekomst.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Sinds de inwerkingtreding van het gewijzigde Statuut voor het Koninkrijk op 10 oktober 2010 zijn de drie voormalige eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba openbare lichamen op grond van de Nederlandse Grondwet. Op grond van de Rijkswet Politie is de minister van Justitie en Veiligheid van Nederland de korpsbeheerder van het politiekorps voor deze drie eilanden, het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Het KPCN heeft tot taak de orde, veiligheid en leefbaarheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te bewaken, te handhaven en te bevorderen.

Het KPCN staat onder leiding van de korpschef en diens korpsleiding. Het hoofd Bedrijfsvoering is één van de leden van de korpsleiding en geeft hiërarchisch leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering. Het hoofd Bedrijfsvoering rapporteert aan de korpschef. Het betreft een strategische functie in een weliswaar kleine maar complexe en dynamische omgeving die een grote mate van betrokkenheid vraagt.

Ministerie van BZK, Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn openbare lichamen binnen het Koninkrijk die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse rijksoverheid. Als openbare lichamen krijgen de eilanden een status die in grote lijnen overeenkomt met die van gemeenten. Om te voorkomen dat het Rijk versnipperd aanwezig is op de eilanden en er allerlei verschillende, kwetsbare organisaties ontstaan, is besloten een aantal gezamenlijke taken onder te brengen in een centrale organisatie: Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).  RCN voert namens de rijksoverheid taken uit die voortvloeien uit het werkgeverschap, financiën en control, en facilitaire taken zoals als ICT en huisvesting. Daarnaast voert RCN  nog een aantal specifieke taken uit en speelt het een belangrijke rol in de integratie van de diverse departementale activiteiten. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jose Rosales, Korpschef

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jose Rosales, Korpschef

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Procescoördinator Problem Change

Ministerie van BZK, Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)
 • Stand­plaats Bonaire, Kralendijk
 • Uren per week 39-40
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Vakmanschap Kazernes

Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch beheerder 3e lijn - netscaler beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon