• Den Helder
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 373122, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

1. Verzamelt en analyseert informatie binnen meerdere samenhangende aandachtsgebieden, door:

 • Het strategisch adviseren van PC-CZSK/C-ZSK en het doen van voorstellen over strategische beleidskeuzes op het gebied van milieu, duurzaamheid en wet- en regelgeving hieromtrent;
 • het doen van (literatuur- en veld-)onderzoek en het op basis daarvan opstellen van (achtergrond)studies en het afstemmen hiervan met de coördinerend stafadviseur;
 • het volgen van maatschappelijke, bestuurskundige, economische, technische, wetenschappelijke en/of andere relevante ontwikkelingen zijn aandachtsgebieden betreffende;
 • het rapporteren van bevindingen en het hierbij formuleren van voorstellen voor de wijze waarop de gestelde doelstellingen gerealiseerd, gecontroleerd en geëvalueerd kunnen worden en het afstemmen hiervan met de coördinerend stafadviseur;
 • het leiden van of namens de CZSK participeren in (inter)departementale project- en werkgroepen;

2. Adviseert aangaande milieu- duurzaamheids- en natuuraspecten in de CZSK bedrijfsvoering en vigerende vergunningen door:

 • Het, op basis van analyse van ontwikkelingen in- en extern Defensie, aangeven van mogelijke consequenties en oplossingsrichtingen t.a.v. de bedrijfsvoering, interne regelgeving en vergunningen;
 • Het, op basis van bedrijfsrapportages in het kader van het Milieu Aspecten Register (MAR) en het Milieu meldingen, opstellen van corrigerende en preventieve maatregelen;
 • Het, op basis van handhavingsbezoeken door het Bevoegde Gezag (o.a. Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van SZW) aangeven van de wijze van uitvoering van eventueel opgelegde maatregelen;
 • Het, op basis van ingediende infra behoeften, aanleveren van milieu-, duurzaamheids- en natuur input t.a.v. aanpassingen aan gebouwen en terreinen;
 • Het ontwikkelen en realiseren van adviesproducten.

3. Stuurt de milieu uitvoeringsorganisatie functioneel aan door:

 • Het op basis van vigerend milieubeleid, ontwikkelingen en vigerende vergunningen opstellen van interne regelgeving, uitvoerbare richtlijnen, procedures en voorschriften;
 • Het monitoren van de uitvoering hiervan;
 • Het opstellen van het milieuhoofdstuk van het bedrijfsplan;
 • Het coördineren en faciliteren van de milieu uitvoeringsorganisatie;
 • Het optreden als voorzitter van het milieuplatform.

4. Stelt het vergunningenbeheersysteem op en beheert deze, door:

 • Het mede zorgdragen voor inbedding van het milieumanagementsysteem in de bedrijfsvoering;
 • Het voorstellen van aanpassingen van het milieumanagementsysteem aan de hand van wijzigingen in wet- en regelgeving en het zorgdragen voor continue verbeteringen van het systeem;
 • Het formuleren van criteria en richtlijnen voor het beheer van vergunningen;
 • Het uitvoeren van het functionele beheer van het CZSK-deel van registraties van milieugegevens
 • Het opstellen van het Milieujaarverslag en het aanleveren van input bestemd voor het Defensie Milieujaarverslag;
 • Het afleggen van verantwoording aan de Directie over de resultaten van het managementsysteem en de daaruit voortvloeiende kengetallen (mede ter voorbereiding van de verantwoording van de directie aan de BS).

5. Vertegenwoordigt het CZSK in vaste Defensiewerkverbanden door:

 • Het participeren in het Omgevingsoverleg inclusief de daarbij behorende multidisciplinaire werkgroepen;
 • Het participeren in het IL&T overleg. In dit overleg vindt afstemming plaats tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen over nieuwe en aanpassingen aan bestaande milieu- en aanverwante vergunningen;
 • Het participeren met verschillende stakeholders om de voortgang te bespreken t.a.v. bodemsanering- bouw- en milieuprogramma's.

6. Geeft leiding aan de sectie milieu binnen het SBV&M.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Veiligheid, Kwaliteit en Leefomgeving (VKL) van de Directie Integrale Bedrijfsvoering & Besturing van het Commandant Zeestrijdkrachten (CZSK).

De afdeling VKL heeft tot doel het organiseren en inrichten van de CZSK-organisatie voor veiligheid en leefomgeving. Afdeling VKL organiseert en regelt de bedrijfsvoering van het CZSK zodanig in dat deze voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving t.a.v. veiligheid (Arbowet) en milieu (milieuwet- en regelgeving). Daarnaast is afdeling VKL verantwoordelijk voor het strategisch Vastgoedplan CZSK en beheert zij de portefeuille Vastgoed- en Ruimtelijke Ordening voor CZSK. Naast het beheer en certificering van het VMMS verzorgt de afdeling ook trendanalyses op het gebied van veiligheid en milieu aan de hand van risico-inventarisaties en voorvallen. Bovendien organiseert en faciliteert Afdeling VKL de CZSK-interne integrale auditing ten aanzien van de diverse compliance gebieden.

Afdeling VKL functioneert daarbij tevens als directe adviseur in voornoemde taakgebieden van C-ZSK, PC-ZSK, (tevens in zijn rol als Objectvergunninghouder CZSK), de Admiraliteitsraad en in algemenere van de diverse decentrale objectvergunninghouders en hoofden van eenheden in hun verantwoordelijkheid als (decentraal) werkgever.

Het Hoofd Sectie Milieu, in het jargon van de Milieusector ook wel Milieucoördinator genoemd, verricht zijn taken binnen het Bureau Leefomgeving van Afd. VKL.

Functionaris stelt kaders vast, adviseert en ondersteunt de met uitvoering belaste commandanten (decentrale werkgevers) op het gebied van (Operationele) Milieuzorg en is daarom belast met het analyseren en vertalen van Milieu Wet- en Regelgeving (W&R) en Defensiebeleid naar CZSK-bedrijfsvoering. Ook is functionaris adviseur aangaande milieu- duurzaamheids- en natuuraspecten in de CZSK-bedrijfsvoering en vigerende vergunningen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ (TD) E.O. Pul, Hoofd Bureau Fysieke Leefomgev

06 12092281

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coordinator duurzaamheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Kwaliteitsbewaker WOH industrie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Lead auditor

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon