Inlichtingenverwerker

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.499 - €3.540
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 5 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 311-0038
 • Plaatsingsdatum 14 november 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Functionaris is belast met het structureren, verwerken en doorzoeken van informatiestromen, het verrijken van informatie verkregen uit (bijzondere) inlichtingenmiddelen ten behoeve van inlichtingen(deel)producten, het registreren en ontsluiten conform de richtlijnen van de Wiv en de Archiefwet 1995 van informatie- en datastromen en het leveren van algemene ondersteuning aan het all source (contra-)inlichtingenteam ten behoeve van de uitvoering van de onderzoeksopdracht(en).

1. Structureert, verwerkt en doorzoekt informatiestromen door:

 • het verzamelen, archiveren, verwerken en interpreteren van informatie;
 • het filteren, doorzoeken, verwerken en initieel interpreteren van inkomende datastromen uit bijzondere bevoegdheden;
 • het filteren van relevante documenten uit de datastromen en het overzetten van deze documenten van het ene systeem naar het andere;
 • het zelfstandig en/of in samenspraak met de analisten en bewerkers verzamelen van additionele informatie aan de hand van het teamverzamelplan dat is afgeleid van de onderzoeksopdracht;
 • het conform de vigerende richtlijnen overzichtelijk archiveren en presenteren van de informatie in de daartoe aangewezen opslaglocaties van de onderzoeksopdracht.

2. Verrijkt informatie verkregen uit (bijzondere) inlichtingenmiddelen ten behoeve van inlichtingen(deel)producten door:

 • het registreren van de data en het leggen van verbanden met andere gegevens;
 • het uitvoeren van zoekslagen in het eigen systeem;
 • het interpreteren en verwerken van informatie door het opzetten en bijhouden van overzichten, tabellen, structuren, bestanden etc. in beschikbare databases;
 • het zorgdragen voor een uniforme opmaak aan hand van [de door Unit IT opgemaakte sjablonen voor inlichtingenproducten.

3. Registreert en ontsluit conform de richtlijnen van de Wiv en de Archiefwet 1995 informatie- en datastromen door:

 • Het verwerken van informatie verkregen uit (bijzondere) inlichtingenmiddelen;
 • Het op de juiste manier opslaan van ingekomen data door het toepassen van de juiste naamconventie met het oog op verdere ontsluiting;
 • Het optreden als datamanager ten behoeve van een of meerdere onderzoeksopdrachten door middel van het in samenspraak met de sr inlichtingenverwerker inrichten en bijhouden van het deel van de digitale werkomgeving dat aan een onderzoeksopdracht is toebedeeld.

4. Levert algemene ondersteuning aan het all source (contra-)inlichtingenteam ten behoeve van de uitvoering van de onderzoeksopdracht(en) door:

 • Het adviseren en instrueren van analisten/bewerkers en hen bij te staan op het gebied van data- en informatieverwerking;
 • Het adviseren van de bewerkers inzake naslag van reeds in het eigen systeem beschikbare inlichtingen;
 • Het in samenspraak met de sr inlichtingenverwerker en de onderzoeksgroep naslaan en ordenen van de reeds beschikbare inlichtingen;
 • Het inbrengen van eigen (militaire) expertise en achtergrond ten behoeve van de onderzoeksopdracht(en);
 • Het verlenen van praktische ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van bilaterale besprekingen en teamvergaderingen.

Vereist:

 • MBO-opleiding of MBO- werk- en denkniveau;
 • Kennis van de Engelse taal, conform STANAG 6001, SPL 2232.

Gewenst:

 • MBO-opleiding op gebied van informatiemanagement;
 • Kennis van een andere (niet-) westerse taal.
 • Functionaris heeft ervaring met informatiemanagement en affiniteit met IT-vraagstukken.

Competenties: 

 • samenwerken 
 • communiceren 
 • initiatief 
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Salaris­omschrijving

  Salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.499 Max. €3.540 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een dertiende maand van 8,33%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wees terughoudend met het bekendmaken dat u voor de MIVD wilt werken. Dit levert mogelijk risico’s voor u op.
Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD dient u de Nederlandse nationaliteit te hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook aan uw eventuele partner en andere mensen in uw omgeving worden bepaalde eisen gesteld.
De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.
De functie leent zich niet voor thuiswerken i.v.m. het gerubriceerde karakter van de informatieverwerking.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Inlichtingen draagt zorg voor de realisatie van all source (contra-) inlichtingenproducten ter invulling van de vastgestelde onderzoeksopdrachten ten behoeve van politieke en militaire besluitvorming. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie en inzet van de verwervende en verwerkende capaciteiten van de MIVD in productieteams, ten behoeve van het uitvoeren van de Geïntegreerde Aanwijzing (GA), zoals deze door behoeftestellers van het Ministerie van Defensie, Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de NCTV jaarlijks wordt vastgesteld. De onderzoeksopdrachten die voortvloeien uit de GA I&V staan hierbij centraal. Daarnaast is Afdeling Inlichtingen verantwoordelijk voor het verhogen van de weerbaarheid van de Defensie-industrie en daarmee Defensie.

Inlichtingenteams bestaan uit één of meerdere multidisciplinaire teams, voorzien in de inlichtingenbehoefte van opdrachtgevers/behoeftestellers (binnen en buiten Defensie). Zij vervaardigen, binnen de wettelijke taakstelling (a.- en e. -taken Wiv) van de MIVD, gevraagd en ongevraagd relevante inlichtingenproducten en leveren (operationele) ondersteuning op het gebied van inlichtingen aan opdrachtgevers/behoeftestellers.

De contra-inlichtingenteams leveren een bijdrage aan de bescherming van defensiebelangen tegen interne en externe bedreigingen op het gebied van terrorisme, religieus extremisme, spionage, politiek extremisme, antimilitarisme en cyber op korte en langere termijn, door het tijdig onderkennen en identificeren van dreigingen tegen Defensie en Defensie gerelateerde organisaties en het op basis hiervan (laten) treffen van maatregelen ter bescherming van de te behartigen belangen

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), onderdeel van het Ministerie van Defensie, is gericht op het tijdig leveren van een actueel, betrouwbaar, onpartijdig, voorspellend en exclusief product (strategisch, tactisch en operationeel) op het gebied van inlichtingen, contra-inlichtingen en veiligheid. De MIVD doet dit primair voor de ondersteuning van de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van Defensie, maar ook andere afnemers worden bediend. De dienst ondersteunt 24/7 in nationaal en internationaal verband bij militaire operaties.

De MIVD bestaat, naast een directie, uit stafafdelingen, operationele afdelingen en ondersteunende afdelingen. Je komt te werken bij de Unit IT. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is voor de MIVD van vitaal belang. De Unit IT is de leverancier van eigentijdse informatiesystemen ter ondersteuning van de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de MIVD. Kernwaarden zijn daarbij klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig). In de praktijk is er sprake van multidisciplinaire IT-teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. De unit omvat tevens de disciplines business analyse, architectuur en projectmanagement. Ook worden nationaal en internationaal relaties onderhouden op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van militaire operaties.

Werken bij de MIVD is interessant, soms spannend maar bovenal werk dat er toe doet! Je komt in aanraking met nieuwe technologische ontwikkelingen en krijgt opdrachten die het beste in jou naar boven halen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Recruitment

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Recruitment

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Linguïst Russisch

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Juridisch adviseur bestuursrecht

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Informatiemanagement MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon