• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Opslag / vervoer / logistiek
 • Solliciteer voor 20 juni 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGKE_20240605_11, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Ben jij geinteresseerd in de rol van energieopslag in het energiesysteem van de toekomst? Kunnen batterijen helpen bij het omgaan met ons volle stroomnet? Welke vormen van opslag heeft het energiesysteem van de toekomst nodig en welke innovatie is hiervoor nodig? Wil jij de Routekaart Energieopslag doorontwikkelen en beleid voorstellen om de uitrol van energieopslag te versnellen? Op dit belangrijke en politiek urgente dossier draag je bij aan het bevorderen van de energietransitie richting een klimaatneutrale samenleving. Ook ben je nauw betrokken bij de rol die energieopslag kan spelen bij de netcongestieproblematiek (volle stroomnetten), wat bedrijven en burgers in steeds meer regio's en sectoren raakt en belemmeringen oplevert voor het tempo van de energietransitie.

Een jaar geleden is de Routekaart Energieopslag gepubliceerd waarin de rol van elektriciteits-, warmte- en moleculenopslag wordt geschetst in het energiesysteem van de toekomst. De acties uit de routekaart voor de succesvolle uitrol van energieopslag in Nederland lopen volop, hier ga jij aan bijdragen. Energieopslag speelt al geruime tijd een cruciale rol in ons energiesysteem, denk bijvoorbeeld aan het vullen van de Nederlandse gasopslagen waarmee de levering van gas in de winter is verzekerd. Afgelopen jaren is er met name veel aandacht voor de uitrol van batterijen, zowel kleinschalig als grootschalig, maar ook de ontwikkelingen voor waterstof- en warmteopslag gaan snel. Energieopslag is geen doel op zich, maar kan meerdere doelen dienen, waaronder het balanceren van vraag en aanbod, het bedienen van de warmtepiekvraag, het ondersteunen van elektriciteits-, gas- en warmtenetten, het verlichten van netcongestie en het bieden van strategische voorraden.

Voor het ministerie van EZK ligt een groot deel van de acties uit de Routekaart Energieopslag bij de directie Energiemarkt, onder meer bij het cluster Netbeheer. Cluster energie-innovatie van de directie Strategie Energiesysteem is nauw betrokken bij de innovatieve ontwikkelingen rondom energieopslag. Je komt in beide clusters te werken en krijgt de ontwikkelingen mee van twee directies die elkaar goed aanvullen voor de korte en lange termijn beleidsblik.

Cluster Netbeheer is druk met het effect van de energietransitie op de elektriciteitsnetten in Nederland, waaronder het verminderen van netcongestie, het efficienter gebruiken van de netten, wet- en regelgeving voor de energietransitie en financiering van de netbeheerders waaronder de nettarieven die op de energierekening landen. Opslag speelt hierbij een belangrijke rol.

Innovatie is cruciaal om de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen en over te gaan op een klimaatneutrale energievoorziening. Het cluster energie-innovatie maakt met nieuwe oplossingen en toepassingen de energietransitie mogelijk. Wij beheren een aantal grote innovatieregelingen (de MOOI, DEI+ en HER) en prioriteren en monitoren de benodigde innovatie-inzet van verschillende organisaties.

Benieuwd naar jouw rol en de clusters waarin je komt te werken?
Als (junior) beleidsmedewerker energieopslag, netcongestie en innovatie draag je bij aan de coördinatie en uitvoering van de acties uit de Routekaart Energieopslag. Je adviseert over de rol van de Rijksoverheid bij het faciliteren van energieopslag via o.a. wet- en regelgeving en subsidies. Je focust je met name op elektriciteitsopslag. Afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken in opdracht van EZK uitgevoerd naar de rol van batterijen bij het verminderen of oplossen van netcongestie, zowel aan de invoedings- als afnamekant. Je bouwt hier op verder en adviseert over de rol van batterijen in het energiesysteem. Warmteopslag en moleculenopslag zijn belegd bij andere clusters en jouw rol ligt hier bij het volgen en sturen van innovatieve ontwikkelingen. Je gaat aan de slag met de mogelijkheden van huidige opslagtechnologieën, maar hebt ook een strategische blik op energieopslag in de toekomst. Je bent eerste aanspreekpunt voor branchevereniging Energy Storage NL en werkt in nauwe samenwerking met netbeheerders, ACM, RVO, andere overheden en marktpartijen. Je werkt ook aan voorbereidingen voor de Minister voor (bestuurlijke) overleggen met stakeholders en debatten in de Tweede Kamer. Je schrijft daarnaast mee aan Kamerbrieven en voortgangsrapportages voor o.a. het Landelijke Actieprogramma Netcongestie (LAN).
De clusters werken nauw samen met andere delen van het Directoraat-Generaal Klimaat en Energie (DGKE) en hebben verbindingen met bredere thema's binnen het ministerie, zoals wind op zee, verduurzaming van de industrie en waterstofambities.
Je komt te werken in twee cluster (netbeheer en innovatie) met een goede sfeer en een echt team-gevoel. Je krijgt veel ruimte om je eigen werkzaamheden vorm te geven en tegelijk sta je er nooit alleen voor, je werkt altijd in een duo met andere collega's met wie je kan sparren. De meeste collega's zijn tussen de 25 en 45 jaar en iedereen is enthousiast over de energietransitie en wil hier aan bijdragen. Je werkt met een mix van korte termijn acties en meer lange termijn projecten en acties en je werkt samen met collega's van het ministerie, andere overheden en met bedrijven en andere organisaties. Dit zorgt voor heel afwisselend werk en veel variatie.

Wie zoeken wij?
We zoeken collega's met een brede kijk op het energiesysteem en de maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie. Het is essentieel dat je complexe dossiers kunt begrijpen en de vertaalslag kunt maken van technische inhoud naar politieke realiteit. Je houdt van afwisseling in je werkzaamheden en in de thema's waar je aan werkt en je kan snel schakelen tussen verschillende omgevingen. Je kan goed omgaan met stakeholders met verschillende belangen en de input uit de praktijk vertalen naar acties en ook naar bijvoorbeed Kamerbrieven of antwoorden op kamervragen. Enige werkervaring is sterk gewenst. Je hebt interesse in de technische aspecten van de energietransitie, ervaring hiermee is wenselijk maar niet noodzakelijk, een leergierige houding is wel noodzakelijk. Analytisch denkvermogen, kritisch denken en overtuigingskracht zijn belangrijke eigenschappen, en je gedijt in een dynamische en politieke omgeving, met een flexibele en stressbestendige instelling.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze lange termijn energievoorziening eruit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen en medeoverheden? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.

Het DG bestaat uit vijf directies plus een cluster Algemene Zaken. Het staat in nauwe verbinding met het programma-DG Groningen & Ondergrond en het DG Bedrijfsleven & Innovatie van EZK. Bij al deze taken werkt het DG bovendien samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Directie Energiemarkt
De directie Energiemarkt werkt samen met de andere energiedirecties binnen het DG Klimaat en Energie aan de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. De directie richt zich daarbij in het bijzonder op de ordening van de verschillende energiemarkten, zowel de bestaande (elektriciteit, gas, warmte) als de toekomstige (waterstof). De opgave daarbij is om de opschaling van bronnen en infrastructuur zo effectief mogelijk te stimuleren en de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening te borgen bij een toenemende flexibiliteit en volatiliteit in het systeem. De voornaamste instrumenten van de directie zijn het beleid en regulering van de verschillende energiemarkten, subsidie- en normeringsinstrumentarium en internationale en Europese samenwerking..
Meer specifiek houdt de directie zich bezig met:

 • Beleid en wetgeving gericht op de ordening en regulering van de markten voor elektriciteit, warmte, gas, olie, en waterstof
 • Beleid en wetgeving gericht op beheer en uitbreiding van de energie infrastructuur (netbeheer).
 • Ontwikkelen van het energiebesparingsbeleid en (interdepartementaal) sturen op het behalen van de nationale energiebesparingsdoelen
 • Opschaling en ontwikkeling van -de waterstofketen: productie, opslag, infrastructuur en importcapaciteit.
 • Opschaling en ontwikkeling van duurzame warmtevoorziening (collectief en individueel) en de inzet van groen gas in de gebouwde omgeving
 • Het beleid rondom de energierekening, waaronder het prijsplafond voor consumenten;
 • De inbreng in en onderhandelingen over het energiebeleid in internationaal verband, bilateraal, in de Europese Unie en in het Pentalaterale Forum.
 • Het borgen van het security-beleid voor de energiesector, waaronder crisisbeheersing, cybersecurity en economische veiligheid.

Er werken ongeveer 130 mensen op de directie, verdeeld over 10 clusters. Het MT van de directie bestaat uit de directeur en 5 MT leden (waaronder de plaatsvervangend directeur). Er wordt veel aandacht aan de interne organisatie besteed: het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers en een professionele doeltreffende bedrijfsvoering.

Directie Strategie Energiesysteem
Binnen het Directoraat Klimaat en Energie is de directie Strategie Energiesysteem verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie op het energiesysteem in 2050, het uitzetten van ontwikkelpaden daarnaartoe en de vertaling naar systeemkeuzes in het heden (o.a via afwegingskaders voor en integrale programmering van investeringen in infrastructuur). De directie stelt het Nationale Plan Energiesysteem op en is opdrachtgever voor (bijbehorende) verkenningen en onderzoek. De directie zorgt voor de monitoring en evaluatie van de ontwikkeling van het energiesysteem en ontwikkelt en benut de daarvoor benodigde kennis, informatie en data.

Om te kunnen sturen op de systeemkeuzes voert de directie een aantal financiële instrumenten en regelingen uit. Zo is de directie verantwoordelijk voor de bestedingsplannen voor de energie-infrastructuur en vroege fase opschaling. Ook toetst ze de te realiseren infrastructuurprojecten aan het MIEK-afwegingskader. De directie geeft vorm en uitvoering aan de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), om de energietransitie breed en effectief te ondersteunen.

De directie stuurt op de ruimtelijke kant van het energiebeleid. Dit betreft onder andere het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) en de inzet voor de Omgevingswet en de instrumenten daaronder, zoals de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daaronder vallen ook onderwerpen op het gebied van energie en samenleving, zoals de Regionale Energie Strategieën (RES), draagvlak, participatie en communicatie. Ook zorg voor de ontwikkeling en coördinatie van het (ruimtelijk) beleid op het gebied van zon op land, wind op land en rond fysieke veiligheidsrisico’s in de energietransitie.

De clusters Netbeheer en Energie-innovatie bestaan uit een groep enthousiaste collega's, die samen hechte teams vormen. We werken samen aan het halen van de doelen en deadlines én hebben ieder onze eigen accenten of projecten. Daarbij vinden we het belangrijk om elkaar te ondersteunen op inhoud én actief bij te dragen aan een goede werksfeer.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Het directoraat-generaal (DG) Klimaat en Energie richt zich op de klimaat- en energietransitie en problematiek rond de gaswinning in Groningen. In- en externe samenwerking is daarbij van groot belang.
Het DG bestaat naast een ondersteunend cluster Algemene Zaken uit vier directies:

 • directie Elektriciteit
 • directie Warmte en Ondergrond
 • directie Groningen
 • directie Klimaat

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Yvette Lammers

06-11376866

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior technisch projectadviseur locatieonderzoek kerncentrales

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Small Modular Reactors

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Sleutelprojecten & Innovatie Economische Agenda Groningen

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon