Jurist Staatsteun

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer GDGNVLG20220511_12a
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De stikstof- en klimaatcrisis vragen om versterking van de natuur in Nederland en nieuw perspectief voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Voor deze transitieopgaven ontwikkelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag een nieuwe integrale en gebiedsgerichte aanpak. Jij borgt als jurist de juridische kwaliteit van onze plannen door op basis van het staatsteunrecht te adviseren over wat wel en niet is toegestaan.

In deze functie behandel je individuele steundossiers (van groot tot klein), maak je steunanalyses en beoordeel je beschikkingen voor subsidieverleningen. Ook het opstellen van kennisgevingen en meldingen aan de Europese Commissie is onderdeel van jouw veelzijdige takenpakket.

Je adviseert collega-juristen van de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken en medewerkers van beleidsdirecties binnen het directoraat-generaal Natuur en Visserij in oprichting over de hele breedte van de beleidsterreinen van het ministerie. Daarbij geef je duidelijk aan wat de juridische randvoorwaarden zijn en wat wel of niet mogelijk is. Bovendien wissel je voor de gebiedsgerichte aanpak als dat nodig is kennis uit met de staatsteundeskundigen van provincies en waterschappen. Zo draag je concreet bij aan de juiste vormgeving van gebiedsspecifieke instrumenten.

Daarnaast coördineer je werkzaamheden op het gebied van staatsteun. Een belangrijk onderdeel hiervan is de kennisdeling over staatsteun binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zo stem je regelmatig af met andere juristen binnen LNV over organisatie- en werkprocessen, ontwikkel je cursussen voor beleidsmedewerkers en beleidsondersteuners, en zorg je ervoor dat toegankelijke leidraden en modellen beschikbaar zijn.

Ook neem je soms deel aan (inter)departementale overleggen over actuele ontwikkelingen op staatsteungebied en begeleid je eventueel nationale en Europese procedures hierover. Verder bereid je gecoördineerde rapportages over staatsteun voor en verzamel je informatie, gebiedsgerichte beleidswensen en steunpraktijken voor interdepartementale strategische beleidsvorming.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het doel van het directoraat-generaal Natuur en Visserij in oprichting is een sterke en veerkrachtige natuur en een duurzame en economisch rendabele visserijsector. Onze ongeveer 160 collega’s werken verdeeld over de beleidsdomeinen natuur, visserij, het programmateam Klimaatopgave, de beheerautoriteit Waddenzee en het team Aansturing en Financiën.

Team Aansturing Financiën
Jouw thuisbasis is team Aansturing en Financiën dat onder het directoraat-generaal Natuur en Visserij in oprichting valt. Samen met zes collega’s voeren we (directoraat-generaal-brede) taken uit op het gebied van procescoördinatie. Denk daarbij aan de coördinatie van managementafspraken, de begrotingscyclus en staatsteun, en de aansturing van de uitvoeringsorganisaties. Daarmee hebben we een belangrijke verbindende rol tussen de verschillende stafdirecties van het ministerie en de verantwoordelijkheden zoals die binnen het directoraat-generaal Natuur & Visserij in oprichting zijn belegd.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

In de geschiedenis toonde Nederland telkens zijn kracht door de inrichting van het land aan te passen aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied en hangt af van de bodemgesteldheid en de waterkwaliteit ter plekke en van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Daarmee verbinden we landelijke doelen met het perspectief van de regio, waar alle opgaven samenkomen. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises.

Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave in de fysieke leefomgeving. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken, als je met plezier werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is, ook organisatorisch, en als je je wilt inzetten om dit samen met de provincies daadwerkelijk te organiseren. Daarbij zet je verschillende kwaliteiten in. Je kunt zowel luisteren als meepraten, empathisch zijn én vasthoudend, verbinden én doorbraken realiseren

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Aart Kalshoven, waarnemend MT lid DG Natuur & Visserij in oprichting

06-48131336

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Sr.) Beleidmedewerker(s) Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sr. Beleidsjuridisch Medewerker Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Groen onderwijs en Kennisdeling, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon