Ketenmanager Inkomensheffing bij Belastingdienst/directie Particulieren

Het ministerie van Financiën.

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 4 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGBD20220621
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse aangiftecampagne inkomensheffing en jouw bijdrage leveren aan het organiseren van de keten inkomensheffing bij de Belastingdienst, dan nodigen we je van harte uit om kennis te nemen van deze interessante vacature.

Functiebeschrijving/Je opgave

Als ketenmanager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de keten over de directies en onderdelen heen.
Je opereert onafhankelijk van directies en onderdelen en vertegenwoordigt de hele keten voor continuïteit, vernieuwing en verbetering van de processen die ketenbreed spelen. De ketenpartners fungeren via de keten als opdrachtgever voor de ICT voortbrenging (onderhoud en beheer, jaaraanpassingen en wetgeving en vernieuwing) ten behoeve van die keten. Als ketenmanager ben je een belangrijke schakel in dat proces en zorg je voor afstemming over de hele breedte.
Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse aangiftecampagne voor de Inkomstenbelasting, hét boegbeeld van de keten Inkomensheffing. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen, monitoren en onderhouden van de ketenvisie en het ketenjaarplan, de domeinarchitectuur, het ketenportfolio, het risicolog en de managementinformatie op ketenniveau om gezamenlijk met de businesspartners de afgesproken ketendoelstellingen te realiseren. Je bevordert de samenwerking tussen ketenpartijen en je bent in staat om op een prettige, uitnodigende en ook duidelijke wijze besluitvorming te organiseren rond soms complexe vraagstukken en schroomt niet om met de uitvoeringsdirecties af te spreken welke inbreng nodig is om een vraagstuk verder te brengen zodat het afgesproken resultaat wordt gerealiseerd.

Dit doe je met kennis van de vaktechniek, de processen en de bijbehorende informatievoorziening, en met inzicht in structuur, werking en besturing van de keten. Randvoorwaarden voor het goed laten werken van de ketensturing zijn een effectieve samenwerking, onderling vertrouwen en dialoog tussen ketenpartijen. Je legt verantwoording af aan de ketenvoorzitter. Je wordt ondersteund door het ketenbureau. Je geeft leiding aan de circa 10 medewerkers die daar deel van uitmaken. Je bent in staat om in voorkomende situaties sturing te geven op zowel inhoud als het te volgen proces.

Je bent rechtstreeks aanspreekpunt voor en onderhoudt waar nodig intensieve contacten met ketenpartners (directeuren en andere vertegenwoordigers) van de verschillende directies binnen de Belastingdienst en waar nodig daarbuiten, zoals het DG Fiscale Zaken. Dit doe je door het ketenbestuur en andere overlegmomenten te organiseren. Je werkt nauw samen met de ketenmanagers van diverse andere ketens. Als lid van het concern portfolioboard adviseer je het directieteam Belastingdienst (Portfolioraad) in keten overstijgende vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en ICT-voortbrenging.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Belastingdienst en ketens
Directies binnen de Belastingdienst werken samen in ketens om taken en doelstellingen te realiseren die verder reiken dan die van de eigen directie. Er zijn binnen de Belastingdienst dertien ketens, waarvan de keten Inkomensheffing er één is. Om het eigenaarschap van de ketens te versterken is de verantwoordelijkheid van iedere keten belegd bij een algemeen directeur van een uitvoeringsdirectie (ketenvoorzitter), die daarbij wordt bijgestaan door een fulltime ketenmanager.

Een keten is een samenwerkingsverband tussen onderdelen van de Belastingdienst (uitvoeringsdirecties, concerndirecties, corporate diensten en/of shared service organisaties (SSO’s)) die naast hun eigen doelstellingen, één of meer gemeenschappelijk gekozen of door de politiek opgelegde doelstellingen nastreven. Deze ketenpartners zijn zelfstandig, maar zijn ook afhankelijk van elkaar waar het gaat om het bereiken van die gemeenschappelijke doelstellingen. Ketensturing is aanvullend op lijnsturing en beoogt een optimale samenwerking gericht op de gezamenlijke belastingdienstdoelen van de verschillende lijndirecties.

De verantwoordelijkheid voor de (drie) ketens Inkomensheffing en Bezwaar, Beroep en Klachten en de keten Schenk- & Erfbelasting is belegd bij de algemeen directeur Particulieren.

Directie Particulieren
De directie Particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van twaalf miljoen belastingplichtigen, buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden; ambassades, consulaten en internationale organisaties, hun werknemers en hun gezinsleden, en gepensioneerden. Kenmerkend voor de doelgroep particulieren is de omvang van de populatie. Het kwalitatief goed en het effectief en efficiënt behandelen van deze grote groep is imagobepalend voor de Belastingdienst. Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming met andere directies, waaronder Klantinteracties en Services en Centraal Administratieve Processen, van de Belastingdienst essentieel.

Bij het dragen van die verantwoordelijkheid zijn de inkomensheffing niet-winst en de schenk- en erfbelasting de belangrijkste middelen in relatie tot burgers, waarbij deskundige en persoonlijke ondersteuning waar nodig kenmerkend zijn in de dienstverlening. In relatie tot de in het buitenland gevestigde belastingplichtige ondernemingen is de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven en de vertaling daarvan naar de fiscale behandeling een stevige uitdaging voor de directie Particulieren. Dit/die wordt uitgevoerd in samenhang met de andere directies van de Belastingdienst. Ook is de directie Particulieren verantwoordelijk voor de aansturing van Belastingdienst Caribisch Nederland.

Het is de missie van de directie Particulieren om het burgers en bedrijven makkelijker te maken om correct aangifte te doen. We vullen steeds meer gegevens vooraf in. We beantwoorden vragen en we helpen dienstverleners die burgers ondersteunen bij hun aangifte. We controleren aangiften op fouten en dragen vanuit onze wettelijke taak en maatschappelijke rol bij aan de bestrijding van en het voorkomen van fraude.
De directie Particulieren kent een algemeen directeur en twee directeuren.
De directie werkt op acht locaties in Nederland. Het toezicht op de Inkomensheffing, de bezwaar- en beroep behandeling en de ondersteuning burgers in de vorm van relatiebeheer, klachtbehandeling en interactie met belastingplichtigen is landelijk geconcentreerd en wordt uitgevoerd op vier locaties: Amsterdam, Den Haag, Arnhem en Eindhoven. De dienstverlening door middel van balies en steunpunten wordt uitgevoerd op 21 locaties in Nederland. Deze locaties en units worden aangestuurd door afdelingshoofden.
Vanuit de locatie Utrecht vindt de aansturing plaats en wordt de directie en het managementteam ondersteund door een bureau directie - en bedrijfsvoering ondersteuning.
De directie, afdelingshoofden en ketenmanagers vormen samen het managementteam (MT) Particulieren. Bij de directie Particulieren werken zo’n 2400 medewerkers.

Het ministerie van Financiën.

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland.

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.
De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).
Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Liane Vlaskamp, algemeen directeur Particulieren

06-4621 4724

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ineke Kramer, MD adviseur

06- 29639239

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Onderlinge Overlegprocedures bij directie Grote ondernemingen

Het ministerie van Financiën.
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch vakgroepcoördinator Omzetbelasting

Het ministerie van Financiën.
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Instroom

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht\hybride
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon