Landelijk Vaktechnisch Coördinator Vennootschapsbelasting

 • Utrecht, De Knoop
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBD/CDVT-2406, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Jurgen Hofstra, Landelijk Vaktechnisch Coördinator VPB over deze rol:
“Als landelijk vaktechnisch coördinator vennootschapsbelasting kom je in aanraking met vrijwel alle aspecten van de heffing van die belasting. Routineus werk wordt het nooit.”

Kun jij hoofd- van bijzaken onderscheiden en snel komen tot de kern van de zaak? Overzie jij de voor de organisatie relevante ontwikkelingen? Wil jij jezelf altijd blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk? Zit dienstverlening in jouw bloed en ben je tegelijkertijd ook probleem- en conflict-oplossend? En beschik jij niet alleen over uitstekende kennis van de vennootschapsbelasting, maar ook van de- en dividendbelasting, bronbelasting en de minimumbelasting? Ben jij onze nieuwe Landelijk Vaktechnisch Coördinator VPB bij de Corporate Dienst Vaktechniek?

De functie van Landelijk Vaktechnisch Coördinator VPB maakt onderdeel uit van de vaktechnische topstructuur. Als Landelijk Vaktechnisch Coördinator houd jij je bezig met complexe, zeer specialistische, vaak politiek en/of publicitair gevoelige onderwerpen op beleidsvormend en strategisch gebied. Daarvoor werk je samen met andere onderdelen van de Belastingdienst en afdelingen binnen het Ministerie van Financiën.

Inhoudelijk ben je vooral bezig met vraagstukken op het terrein van de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de daarbij behorende relevante rechtsgebieden. Je legt waar nodig verbanden met andere belastingmiddelen en processen. Je adviseert in complexe casuïstiek en over gesignaleerde verbeterpunten, waarbij je rekening houdt met conflicterende belangen en zorgt voor aansluiting op en afstemming met bestuurlijke, politieke en strategische doelstellingen. Ook geef je advies over voorgenomen wet- en regelgeving; hierbij houd je rekening met politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Signalen uit de praktijk kunnen je aanleiding geven om wet- of regelgeving te initiëren.

Je houdt aansluiting bij de kennisgroepen op het terrein van de vennootschapsbelasting. Deze kennisgroepen zijn onderdeel van het fiscale netwerk, waarbinnen jij verantwoordelijk bent voor de landelijke coördinatie van de vaktechniek. Je stuurt via de fiscale infrastructuur de vaktechnisch coördinatoren op de verschillende kantoren van de Belastingdienst in het land op vaktechnisch gebied aan. Daarbij vervul je naast een coördinerende vanzelfsprekend een belangrijke motiverende en stimulerende rol. Binnen het Team Landelijke Coördinatie werk je nauw samen met twee andere Landelijke Vaktechnisch Coördinatoren VPB, de overige Landelijke Vaktechnisch Coördinatoren voor de overige belastingmiddelen en processen en de andere collega’s werkzaam bij de CD VT.

Wat vraagt dit van jou?

Als Landelijk Vaktechnisch Coördinator VPB ben je een gezaghebbend specialist die bijdraagt aan de realisering van de doelstellingen van de Belastingdienst. Je bent, met het oog op eenheid van beleid en uitvoering, belast met de coördinatie van de vaktechniek over de segmenten heen. Je beschikt over uitstekende kennis van de diverse vormen van toezicht die de Belastingdienst hanteert en draagt de visie op responsief handhaven uit. Daarmee bevorder je compliance. Uiteraard heb je ook een open oog voor andere middelen en processen. Verder onderhoud je, voor jouw aandachtsgebied, een adequaat in- en extern (vaktechnisch) netwerk.

Je beschikt als Landelijk Vaktechnisch Coördinator over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat een brug te slaan tussen partijen met verschillende belangen en deze op één lijn te krijgen. Je bent proactief, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management en ondersteunt hen bij de fiscale sturing. Verder signaleer je beleidsmatig, budgettair, politiek en/of publicitair gevoelige kwesties en ben je in staat hierop, relevante actie te ondernemen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Corporate Dienst Vaktechniek (CD VT) is een vaktechnisch expertisecentrum voor fiscaliteit, uitvoering, toezicht en handhaving. De CD VT adviseert, bewaakt en verbindt op het snijvlak van beleid en uitvoering en draagt op die manier bij aan de compliance van burgers en bedrijven.

De medewerkers van CD VT zijn echte kenniswerkers. Zij werken in de top van de fiscaliteit en handhaving en zetten zich in voor een goede toepassing en gebruik van de fiscale regels en op het terrein van handhaving. Gericht op de praktijk zoals die aan de orde is bij de uitvoering door de Belastingdienst. Gezamenlijk zorgen zij er voor dat alles wat de fiscaliteit betreft binnen de Belastingdienst in goede banen wordt geleid.

Tussen de kaderstellende organisatieonderdelen aan de ene kant, namelijk de concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken (FJZ) en Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB), en de uitvoerende organisatieonderdelen van het primaire proces aan de andere kant (Particulieren, Midden- en Kleinbedrijf, Grote Ondernemingen, Toeslagen, KI&S en CAP) zorgt CD VT voor een juiste toepassing en regels bij uitvoering van de kaders die gesteld worden. Tegelijk verbindt CD VT daarmee kaderstelling en uitvoering, niet alleen op het gebied van de fiscale wet en – regelgeving maar ook van toezicht en handhaving. CD VT zorgt er voor dat het streven naar compliance rechtmatig en zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvindt en waarborgt de kwaliteit van de rechtstoepassing, het toezicht en de handhaving en ook de eenheid van beleid en uitvoering.

De Corporate Dienst Vaktechniek:

 • Speelt een verbindende rol tussen uitvoerende directies en tussen uitvoerende en kaderstellende directies;
 • Bundelt hoogwaardige vaktechnische kennis en expertise op het terrein van fiscaliteit, handhaving en toezicht. Dit komt tot uitdrukking op het snijvlak van uitvoering en beleid en in de landelijke coördinatie;
 • Verzorgt de vaktechnische infrastructuur en stelt kennis beschikbaar over naleving en handhaving
 • Werkt proactief en oplossingsgericht;
 • Plaatst vakmanschap en specifieke deskundigheid van de medewerkers centraal bij het ontwikkelen van producten en diensten;
 • Houdt kwaliteit op peil en verbetert die waar nodig.

De Corporate Dienst Vaktechniek bestaat uit vier onderdelen: Brieven en Beleidsbesluiten, Landelijke Coördinatie, Kennisgroepen en Handhaving.

Ministerie van Financiën

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

Lees meer over de Belastingdienst: https://werken.belastingdienst.nl/

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jurgen Hofstra

06 55262774

Anja de Haan

06 46358597

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jurjaan Bitterlich

06 – 50167602

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(senior) adviseur Loonheffingen

Belastingdienst
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)

Plv. Clustervertegenwoordiger invordering

Belastingdienst
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)

Managementondersteuner

Belastingdienst
 • Utrecht
 • MBO
 • 32-36
 • schaal 5
  €2.770 - €3.404 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon