Lid Adviescollege Veiligheid Groningen

Advies college veiligheid Groningen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Zie bijzonderheden.
 • Uren per week 6 - 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Vacaturenummer ACVG_20221129_18
 • Plaatsingsdatum 30 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hart voor een veilig Groningen. Dat is wat de leden van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) verbindt. Met elkaar geven zij waardevolle adviezen over onderwerpen rond de versterkingsoperatie in Groningen aan de staatssecretaris voor mijnbouw bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo dragen zij concreet bij aan een veilige woonomgeving in deze provincie. Als nieuw collegelid helpt u om in onze advisering nog beter aan te sluiten bij wat Groningen echt nodig heeft.

Met uw constructie, bouwkundige en/of bouw-logistieke opleiding(en), kennis en ruime ervaring, bij voorkeur aangevuld met ervaringen uit de juridische en/of politiek-bestuurlijke wereld versterkt u onze adviezen. De onderwerpen waarover het ACVG adviseert zijn in de basis technisch, maar moeten ook uitvoerbaar en doeltreffend zijn, wat met zich meebrengt dat ook andere dan puur technische afwegingen van groot belang zijn. Het ACVG bestaat in volle omvang uit vier leden met verschillende achtergronden en wordt ondersteund door een secretaris, een bureau en een aantal externe adviseurs.

De adviezen van het ACVG gaan over de veiligheid van gebouwen in de aardbevingsgemeenten in Groningen en de te hanteren kaders en normen daarvoor. Daarom hebben wij een aantal technische experts binnen ons college. Net zo belangrijk is dat onze adviezen helder zijn voor de opdrachtgever (Rutte IV: de staatssecretaris) en rekening houden met de bestuurlijke verhoudingen. Dat ze in juridisch opzicht aansluiten op de regelgeving. En dat ze begrepen worden en uitvoerbaar zijn voor alle betrokkenen, in het bijzonder in Groningen. Daarin spelen alle leden van het ACVG hun (eigen) rol; in een multidisciplinair team proberen wij adviezen te formuleren die de mensen in Groningen meer veiligheid brengen.

U beoordeelt als collegelid of onze adviezen technisch-inhoudelijk juist en relevant zijn, maar ook of ze inpasbaar zijn binnen het brede speelveld in Groningen.

Als collegelid is het uw taak om samen met de andere leden, ondersteund door het bureau:

 • Te beoordelen of een adviesvraag past binnen de opdracht van het ACVG.
 • En zo ja, een plan van aanpak op te stellen.
 • De (concept)adviezen voor te bereiden.
 • Deel te nemen aan de bespreking van de adviezen in het college en desgevraagd met de opdrachtgever (direct of in een -jaarlijkse- evaluatie).

Daarnaast bent u beschikbaar om met de vele betrokken spelers in het Groninger aardbevingsdossier (provincie, gemeenten, TNO, SodM, NCG etc.) te overleggen inzake het (concept)advies dan wel zaken die daaraan gerelateerd zijn.

Het adviescollege komt wekelijks op woensdagochtend samen. Het is belangrijk dat u dan beschikbaar bent. De overige uren vult u grotendeels in overleg met de secretaris/manager bureau en naar eigen inzicht in.

Onder normale omstandigheden wisselen we fysieke (Den Haag of Utrecht) en digitale vergaderbijeenkomsten (teams of webex) wekelijks af: ons maandelijks schema is: digitaal/Den Haag/digitaal/Utrecht. Soms vergaderen/bezoeken we Groningen.

 • WO-niveau en substantiële kennis en aantoonbare ervaring op het gebied constructies, bouw en/of bouwlogistiek.
 • Gevoel voor en ervaring met politiek-bestuurlijke contexten en/of het openbaar bestuur in Nederland.

We zoeken een collegelid dat ons versterkt op het gebied van constructies en bouw, een ervaren lid met een analytische, inlevende en praktische kijk op complexe dossiers. Ervaring met veiligheidsissues is een pre. U kunt zich goed verplaatsen in de (bouw)technische uitdagingen van constructies en in het bijzonder voor huizen die zich door de seismische activiteit in de Groningse ondergrond voordoen. Gevoel voor de sociale en politiek-bestuurlijke verhoudingen in Groningen is belangrijk. Vanuit een duidelijke visie op de materie draagt u met de collega’s in het college bij aan het formuleren van heldere adviezen. U streeft altijd naar een prettige onderlinge samenwerking binnen het gehele college. En boven alles wilt u oprecht bijdragen aan de veiligheid in de provincie Groningen.

Omdat het ACVG een onafhankelijke positie heeft, is belangrijk dat u als collegelid onafhankelijk functioneert. U wordt op persoonlijke titel en op grond van uw persoonlijke kwalificaties benoemd. In de rol van collegelid kunt u dus niet namens een bepaalde belangenorganisatie handelen en recent hebben gehandeld. Uitgesloten voor deze positie zijn ambtenaren die werkzaam zijn bij het ministerie van EZK/BZK/I&W of daaronder ressorterende instellingen of diensten.

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Analyseren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Samenwerken
 • Visie
 • Salaris­omschrijving

  Zie bijzonderheden.

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Zie bijzonderheden.
 • Minimaal aantal uren per week 6
 • Maximaal aantal uren per week 12

Leden van het adviescollege worden benoemd en vergoed conform de Kaderwet adviescolleges en de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Aan het Collegelid wordt per maand een vergoeding toegekend (tot een maximum van 12 uur per week), waarbij geldt:

 • Voor een lid werkzaam bij een onderwijs- of kennisinstelling worden aan zijn of haar werkgever de kosten voor voornoemde werkzaamheden vergoed ter hoogte van €160,- per uur exclusief BTW.
 • Voor andere leden wordt een vergoeding vastgesteld ter hoogte van het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren Reiskosten worden vergoed: OV alle kosten en eigen vervoer €0,37 per kilometer.
 • Medewerkers van EZK, I&W en BZK zijn uitgesloten om te solliciteren (cf. de kaderwet adviescolleges).

Bij de benoeming wordt gestreefd naar evenredige deelneming aan adviescolleges van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Advies college veiligheid Groningen

Op 15 september 2019 is het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) ingesteld voor een periode van vier jaar. Uw benoeming geldt derhalve voor een periode van een klein jaar. Het ACVG is onafhankelijk en geeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat voor mijnbouw gevraagd en ongevraagd advies over de veiligheid van gebouwen in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt. Cf de instellingsbeschikking van december 2019 stelt het ACVG adviezen op over de te gebruiken kaders, normen en modellen omtrent de veiligheid van gebouwen en bouwwerken in het kader van de versterkingsoperatie in Groningen. Het gaat daarbij om de wijze waarop:

 • een (actualisatie van een) risicoprofiel voor een gebouw wordt vastgesteld;
 • wordt vastgesteld of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm;
 • wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.

In zijn adviezen besteedt het ACVG ook aandacht aan de laatste bouwkundige en seismische inzichten, de laatste inzichten over gaswinning uit het Groningenveld en de uitvoerbaarheid en doeltreffendheid van de normen in de praktijk. Voor zijn adviezen gebruikt het ACVG de kennis van deskundigen en consulteert het betrokken partijen, waaronder de Regio en het Staatstoezicht op de Mijnen. De missie van het ACVG is om op deze manier de Groninger veilig te laten wonen.

Het ACVG bestaat nu uit twee leden met een bouwkundige achtergrond, een specialist op het gebied van de uitvoering (vacant per januari 2023) en een voorzitter. Het college wordt ondersteund door een secretaris en een bureau met adviseurs en een secretariaat.

Zie ook onze website: www.adviescollegeveiligheidgroningen.nl.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nynke Cornelissen, secretaris

088-0422777

Solliciteren?

Advies college veiligheid Groningen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Lid klachtencommissie politietaken Koninklijke Marechaussee/Krijgsmacht

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 2-4
 • Reageren voor 11 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Plaatsvervangend leden College voor de Rechten van de Mens (oproepfunctie)

College voor de Rechten van de Mens
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 0
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst oproepkracht

(Junior) Jurist

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon