Lid Raad van Advies van College voor de Rechten van de Mens

 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 4 uur
 • schaal 15
  €6.074 - €8.534 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst oproepkracht
 • 2 werkplekken
Kenmerk: BD24/CvdRvdM/240303, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

Het functieprofiel van de leden van de RvA bestaat uit twee onderdelen:
1. Algemeen: eisen die worden gesteld aan de RvA als collectief.
2. Individueel: eisen die aan individuele leden van de RvA worden gesteld.

1. Algemeen
• Leden van de RvA hebben binding met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de bescherming van een of meer rechten van de mens, met werkgevers- en werknemersorganisaties en/of met organisaties uit kringen van de wetenschap;
• Leden van de RvA beschikken over een strategisch niveau van denken en handelen;
• Leden van de RvA kunnen inschatten welke risico’s zijn verbonden aan en welke resultaten zijn te verwachten van voorgenomen activiteiten en van (interne) organisatorische en bestuurlijke beslissingen;
• Leden van de RvA zijn divers en complementair qua kennis, ervaring en netwerken;
• Gezamenlijk hebben de leden van de RvA op hoofdlijnen een breed overzicht van alle facetten van mensenrechten, zowel nationaal als internationaal;
• De (belangrijkste) stakeholders van het College herkennen zich in de samenstelling van de RvA;
• De samenstelling van de RvA is divers, in die zin dat er zo veel mogelijk spreiding is van maatschappelijke, culturele, etnische, levensbeschouwelijke, demografische en politieke achtergronden, alsmede van deskundigheid en disciplines;
• Leden van de RvA opereren als collectief, maar ook onafhankelijk van en kritisch naar elkaar;
• Gezamenlijk zijn de leden van de RvA in staat om adequaat de advies- en klankbordfunctie te vervullen ten behoeve van het College voor de Rechten van de Mens.

2. Individueel
• Affiniteit met de missie, doelstellingen en ambitie van het College
• Inzicht in en gevoel voor de ontwikkelingen waarop de organisatie moet inspelen;
• Relevante algemene bestuurlijke/managementkwaliteiten en ervaring;
• Inzicht in en betrokkenheid en sensitiviteit bij de belangrijkste sociale vraagstukken, maatschappelijke ontwikkelingen en politiek/bestuurlijke verhoudingen op het gebied van mensenrechten (nationaal en internationaal);
• Brede interesse op het terrein van de (internationale) mensenrechten en (inter)nationale mensenrechteninfrastructuur;
• Een breed netwerk en de bereidheid dat netwerk in te zetten ten dienste van het College;
• Integere en onafhankelijke opstelling: zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggenspraak, primair gericht op het belang van de mensenrechten en het College;
• Vermogen om adviesfunctie individueel en in teamverband te vervullen;
• Voldoende beschikbare tijd, waarbij rekening gehouden moet worden met de planning- en controlcyclus van het College en het tijdbeslag van sollicitatie- en functioneringsgesprekken.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het College wordt geadviseerd door een Raad van Advies (RvA). De RvA bestaat uit drie qualitate qua leden (de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak) en minimaal vier en maximaal acht leden afkomstig uit maatschappelijke organisaties die zich de bescherming aantrekken van een of meer rechten van de mens, van werkgevers- en werknemersorganisaties en uit de kringen van de wetenschap.

De RvA adviseert het College elk jaar over het voorgenomen beleidsplan. Daarnaast adviseert de RvA – in overeenstemming met het College – de Minister van Justitie en Veiligheid over de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het College. Hierbij houdt de RvA rekening met de noodzaak van een onafhankelijk, deskundig en divers samengesteld College. Verder geeft de RvA het College gevraagd en ongevraagd advies, zowel over de interne organisatie als inhoudelijk over de onderwerpen waarmee het College zich bezighoudt. De RvA vergadert ongeveer vier maal per jaar. Daarnaast kunnen individuele leden op basis van hun deskundigheid en netwerken het College bij projecten of activiteiten bijstaan of, wanneer er sprake is van vacatures voor Collegeleden, zitting nemen in sollicitatiecommissies. Het is denkbaar dat de rol van de RvA zal worden geïntensiveerd. Mogelijk zullen RvA-leden in de toekomst bijvoorbeeld ook een rol gaan spelen in het voeren van functioneringsgesprekken met Collegeleden.

College voor de Rechten van de Mens

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd en richt zich als Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) op het voorkomen van onmenselijke behandeling en bestraffing in situaties van vrijheidsbeneming.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond moedigen wij in het bijzonder aan om op deze vacature te reageren. Voor meer informatie over werken bij het College ga naar: https://www.mensenrechten.nl/over-ons/werken-bij-het-college

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

College voor de Rechten van de Mens

030-8883888

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling HRM

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Leden Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 0
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorzitter Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatri

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 4
 • Salaris­niveau schaal 18
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Klinisch beoordelaar infectieziekten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon