Managementondersteuner plv. DG Migratiebeleid, tevens hoofd BIM

 • Den Haag
 • MBO
 • 36 uur
 • schaal 7
  €2.734 - €3.529 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 19 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/JAZ/240340, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Als managementondersteuner maak je deel uit van het secretariaat van de Directie Migratiebeleid. Je belangrijkste taak is het verzorgen van de secretariële en administratief ondersteunende taken. De functie bestaat uit de volgende taken.

 • Je beheert de agenda van de plv. Directeur-Generaal Migratiebeleid, tevens hoofd van het Bureau Internationale Migratie. Je verstrekt informatie aan interne en externe partijen over de bereikbaarheid en beschikbaarheid, maakt afspraken en schat hierbij prioriteiten en urgentie in.
 • Het internationale werkveld van de plv. DGM kent veel dynamiek en afwisseling. Reizen (incl. last-minute wijzigingen) naar landen binnen en buiten Europa, overleggen via Webex en fysieke hoogambtelijke en politieke overleggen met buitenlandse counterparts, evenals contacten met ketenpartners, JenV collega´s en andere ministeries; het zit allemaal in een typische werkweek die jij ondersteunt. Dat vraagt dat je vaak initiatief neemt en anticipeert op ontwikkelingen.
 • Je organiseert vergaderingen en dienstreizen (verzenden uitnodigingen, agendabeheer, reserveren vergaderruimte, facilitaire voorzieningen e.d.), completeert vergaderstukken, notuleert bij overleggen, stelt besluitenlijsten op en bewaakt de voortgang en de afdoening van de gemaakte afspraken en genomen besluiten.
 • Je zorgt dat de juiste (digitale) vergaderstukken beschikbaar zijn tijdens de diverse overleggen (IBabs).
 • Je bent aanspreekpunt voor genodigden ten aanzien van secretariële en administratieve zaken, voor interne medewerkers en externe instanties en/of personen betreffende relevante algemene en procedurele aangelegenheden van de directie.
 • Je schat belang en urgentie van schriftelijke en elektronische correspondentie in en zorgt voor een tijdige doorgeleiding van stukken.
 • Je verzamelt en bewerkt zo nodig aanvullende algemene informatie en controleert uitgaande post op taal- en grammaticafouten, (huis)stijl e.d.
 • Je vervangt andere managementondersteuners en/of de ondersteuner van de directeur bij hun afwezigheid.
 • In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan het ondersteunen van alle werkzaamheden gericht op een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid. Je komt te werken in een collegiaal team, waarbij veel ruimte is voor leren en ontwikkelen.

Meer over de functiegroep Managementondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Migratiebeleid (DMB) is verantwoordelijk voor het vormgeven van het (inter)nationaal beleid voor een gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en terugkeer van vreemdelingen, dat voorziet in de maatschappelijke behoefte en invulling geeft aan de internationale verplichtingen. Ook stelt zij in overeenstemming met deze behoeften en verplichtingen de voorwaarden en kaders voor effectieve grensbewaking en toezicht op vreemdelingen vast. Essentieel in het migratiebeleid is dat er sprake is van een geïntegreerde en goed functionerende migratieketen. Al het te ontwikkelen beleid wordt dan ook afgestemd met de uitvoerende partners in deze keten en laat ook ruimte voor de uitvoering. DMB zorgt er bovendien voor dat het beleid door de desbetreffende uitvoerende organisaties effectief en met waarborgen omkleed kan worden uitgevoerd. De partners in de uitvoering zijn onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.
De directie bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer (AO&T), de afdeling Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TR&N) en de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ).

De afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) van de Directie Migratiebeleid (DMB) is belast met het geven van juridische adviezen en met het uitvoeren van kennistaken binnen het directoraat-generaal Migratie (DGM). JAZ biedt voorts secretariële ondersteuning en beleidsondersteuning in parlementaire processen. JAZ bestaat uit drie teams: het Team Juridische Zaken (TJZ), het Team Ondersteuning (TO) en het Team Strategie en Verbinding (TS&V).

TJZ bestaat uit juridische experts op het gebied van migratierecht. Het hoofd JAZ is de juridisch adviseur van de Directeur-Generaal Migratie. De juristen geven gevraagd en ongevraagd juridisch advies, onder andere over beleidsvoornemens. Verder verrichten ze diverse juridische werkzaamheden zoals het opstellen van lagere regelgeving, het coördineren van de Nederlandse inbreng bij vreemdelingrechtelijke procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, en de advisering van de ketenpartners (met name IND en COA) in nationale procedures en vormen de schakel tussen DGM en DWJZ.

TO bestaat uit beleidsondersteunende en secretariële medewerkers. De beleidsondersteuners zorgen er onder meer voor dat alle parlementaire aangelegenheden van DGM soepel verlopen. De secretariële medewerkers ondersteunen de managers en afdelingen binnen de Directie Migratiebeleid.

TS&V maakt JAZ compleet en richt zich voornamelijk op het vergaren, duiden en delen van kennis, onder andere op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het team zorgt voor een sterke verbinding tussen beleid en onderzoek. De producten van TS&V stellen DGM-medewerkers in staat om strategisch en toekomstbestendig beleid maken. Het team kan (inter)nationaal rekenen op de steun van een breed netwerk met academici, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.

Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak. Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ellen Schut

0651389901

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Wetgevingsjurist, sector Staats- en bestuursrecht

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator Beleidskompas

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon