Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Manager informatievoorziening

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 24 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20190626_13
 • Plaatsingsdatum 10 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Binnen de afdeling Proces- en Productontwikkeling vervul jij in jouw managersrol een centrale positie als het gaat om de informatievoorziening van het primaire proces van de NVWA.

Het team Informatievoorziening van de afdeling Proces- en Productontwikkeling (PPO) telt ongeveer twaalf teamleden. Dit zijn onder andere informatieanalisten, businessarchitecten, adviseurs regelbeheersing en een productmanager. Als teamleider zorg je samen met je team voor goede informatievoorziening voor de uitvoerende collega's van de directies Handhaven en Keuren.

Concreet ben je verantwoordelijk voor een goed werkende informatievoorzieningsketen als het gaat om het:

 • uitvoeren van informatieanalyse;
 • uitvoeren en vastleggen van businessarchitectuur;
 • uitvoeren van regelbeheersing, oftewel het mogelijk maken dat besluiten die door uitvoering gemaakt worden te traceren zijn naar wet- en regelgeving);
 • mogelijk maken van productmanagement, want de productmanager die verantwoordelijk is voor een werkende informatiehuishouding (inclusief visie, roadmap en vraagsturing) zit in jouw team.
 • sturen en evalueren van business rules (regelbeheersing).
 • bewaken van het effectueren van wijzigingen van regels en normen.

Je gebruikt hierbij een leiderschapsstijl die aansluit bij het leiderschapskader van de NVWA. Dit betekent dat je een coachend leider bent, met aandacht voor elke medewerker en diens ontwikkeling. Je stuurt op resultaat en creëert ruimte voor samenwerking en innovatie.

Als teamleider Informatievoorziening ben je als lid van het managementteam (MT) van de afdeling PPO ook medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van de afdeling. Binnen de veranderopdracht van de organisatie is namelijk een verdere professionalisering vereist. Verder draag je bij aan de verantwoording over de opdracht van de afdeling, met aandacht voor de tijdigheid en kwaliteit van de verschillende producten die de afdeling levert.

Jouw specifieke aandacht gaat uit naar de verdere verankering van procesgericht werken. Dat doe je onder andere door proceseigenaren te ondersteunen bij de doorontwikkeling van de informatievoorziening en informatievoorzieningsketen met de andere afdelingen binnen de organisatie, bijvoorbeeld informatiemanagement en CIO-office.

Daarnaast coach en motiveer je jouw medewerkers op het vlak van duurzame inzetbaarheid met aandacht voor de medewerker en zijn of haar professionele ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Bovendien werk je aan de kwaliteit en verbetering van de werkprocessen.

Sinds begin 2019 werkt de afdeling PPO nauw samen met de afdeling Regie. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de programmering van inspecties, het jaarplan, de informatievoorziening over de uitvoering van het jaarplan, de support bij de invoering van handhavingsregie en het toezicht op externe keuringsinstanties. De afdeling Regie houdt zich ook bezig met internationale taken. Beide afdelingen hebben gezamenlijke MT-vergaderingen.

Functie-eisen

 • Je bent een ervaren teamleider in het werkveld van informatievoorziening met academisch niveau.
 • Je hebt ervaring met werken in een agile-/scrum-omgeving.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het leiden van een team bij veranderprocessen.
 • Je hebt een coachende leiderschapsstijl en weet hoe je medewerkers moet ondersteunen in hun (persoonlijke) ontwikkeling en werkplezier.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je weet ideeën om te zetten in concrete acties en resultaten.
 • Je hebt een integrale blik, je verbindt en bent netwerkgericht.
 • Je bent je bewust van het politiek-bestuurlijke krachtenveld waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zich in bevindt.
 • Je koppelt organisatiesensitiviteit aan omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid.
 • Je bent een echte netwerker en kunt jezelf ontwikkelen.
 • Je kunt medewerkers zowel aansturen als zich laten ontwikkelen.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals deze in de functie-eisen staan omschreven. Geef dit duidelijk aan in je cv. 
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie. 
 • De sollicitaties worden conform geldende afspraken in beschouwing genomen (waaronder PUB, ARAR en de NVP-sollicitatiecode).
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Jouw kandidatuur wordt alleen in behandeling genomen wanneer je op de juiste manier, via de daarvoor bestemde sollicitatiebutton, reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. 
 • Een competentietest en/of een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 • De selectiecommissie checkt mogelijk ook referenties. Als dat zo is, word je daarover geïnformeerd.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Proces- en Productontwikkeling is een afdeling in ontwikkeling waar veel van verwacht wordt. Werkzaamheden die aanvankelijk in vernieuwingsprogramma’s zijn opgepakt, gaan over naar deze afdeling die dan ook nog flink moet groeien. Denk aan het beheren van de nieuwe processen, ondersteuning van proceseigenaren, aanjagen van continu verbeteren, het doorontwikkelen van Inspect (het nieuwe NVWA-ondersteunende ICT-systeem), het vertalen en omzetten van wet- en regelgeving voor gebruik in Inspect en het ontwerpen van uniforme producten, sjablonen om in Inspect en organisatiebreed mee te werken. Maar het vraagt ook om kwaliteitsborging en interne controle.

De afgelopen periode zijn veel nieuwe medewerkers gestart. Tegelijkertijd ontwikkelt onze aanpak zich. Dit doen we stap voor stap. De focus ligt op wat logisch is en wat werkt. Continue feedback, eigen initiatief van medewerkers en teamwerk zijn daarbij belangrijk. Bovendien doen we dit in nauwe samenwerking met veel andere afdelingen in de NVWA. We zoeken dan ook medewerkers die enthousiast worden van deze wijze van werken en die daar bij voorkeur ook ervaring mee hebben.

Divisie Regie en Expertise
De afdeling PPO is onderdeel van de divisie Regie en Expertise (R&E). R&E vervult een sleutelrol in de nieuwe werkwijze van de NVWA. Zowel voor efficiënt procesgericht en uniform werken als voor effectief kennisgedreven, ketengericht en risicogericht werken heeft deze divisie belangrijke taken. R&E heeft de verantwoordelijkheid om zodanig regie te voeren op de operatie van de NVWA dat de organisatie de geformuleerde doelstellingen voor het toezicht weet te realiseren. Dit vraagt om een zeer goede kennispositie en een sterk organiserend vermogen. R&E houdt zich in dit kader bezig met alle werkzaamheden van en naar interne (NVWA) en externe stakeholders. R&E is ook de gesprekspartner voor de divisie Strategie van de afdeling PBZ, waar het onder andere gaat om bijdragen vanuit de inhoud aan politiek-bestuurlijke stukken, discussies en advisering. R&E omvat vier afdelingen: de afdeling Regie, de afdeling Expertise, de afdeling Incident- en Crisisbeheersing en de afdeling Proces- en Productontwikkeling.

De samenwerking tussen de afdelingen van R&E is intens en gericht op het laten functioneren van de NVWA. Het R&E-divisiehoofd stuurt hier op. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de directie Strategie en met de directie Keuren. De chief veterinary inspector (CVI) en director NPPO hebben een formele status in het toezichtsveld. Een herkenbare en zichtbare positionering binnen de NVWA is daarom ook voor de internationale rol en contacten van belang. Hun rol kan bovendien directie- en afdelingsoverstijgend zijn, zowel in hun inhoudelijke advisering als in de regierol die zij hebben bij incidenten en crises. Zij maken deel uit van het MT R&E en kunnen eventueel een leidinggevende rol voor een van de organisatieonderdelen vervullen.

De directie levert hiermee een bijdrage aan de doelstelling van de NVWA: risicogericht en kennisgedreven werken, zodat de capaciteit daar ingezet wordt waar de risico’s het grootst zijn en de inzet - als gevolg van de ontwikkelde handhavingsmix - het meest effectief is.

De kerntaken van de afdeling PPO zijn het:

 • opstellen en beheren van procedures, normstelling en voorschriften (de administratieve organisatie);
 • opstellen en beheren van prestatie-indicatoren;
 • verzorgen van de (verbijzonderde) interne controle op het gebruik en de toepassing van procedures, normstelling en voorschriften (kwaliteitsborging);
 • opstellen en beheren van processen en informatiestromen;
 • ondersteunen en organiseren van het proceseigenaarschap binnen de directie Handhaven;
 • sturen en evalueren van businessrules;
 • ontwikkelen en het proef- en pilotgewijs implementeren van proces- en productverbeteringen;
 • voeren van projectmanagement bij verbetertrajecten binnen de directie Handhaven.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het LNV voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen die veilig zijn. We kunnen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers, die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten, die zelf ook goed opletten. En als NVWA, door mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vijf directies: Handhaven, Keuren, Strategie, Bedrijfsvoering en CFO financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Lucas Lombaers, afdelingshoofd PPO, divisie Regie & expertise

06-48133073

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur / product-owner regelbeheersing

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur continu verbeteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Informatieanalist

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon