Manager Participatie en arbeidsmarktregio's

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 30 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 34/21-18
 • Plaatsingsdatum 15 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie waarin je stuurt op maatschappelijke doelen, nauw samenwerkt met gemeenten, UWV, sociale partners, onderwijs en andere ministeries en als inhoudelijk sparringpartner fungeert voor bewindspersonen? Samen met je afdeling lever jij door regelgeving en instrumentontwikkeling een bijdrage aan het optimaliseren van de werking van de arbeidsmarkt.

Jij staat aan het roer van de afdeling PAM en bent verantwoordelijk voor de brede koers en de kwaliteit van het werk. Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden en door jouw motiverende en inspirerende manier van leidinggeven weet je onderlinge verbinding te creëren met een goed oog voor behoud van werkplezier. Je maakt daarbij gebruik van de expertise van de medewerkers, vanuit een coachende stijl van leidinggeven. Voor jou is het belangrijk dat je werkt vanuit een visie op de dienstverlening voor werkzoekenden en kwetsbare werkenden. Daarbij zorg je voor afdelingsdoelen met draagvlak en hak je waar nodig knopen door om voldoende voortgang te bereiken. Je stuurt op het behouden van een divers samengesteld team en zorgt voor een inclusief werkklimaat. En door jouw kennis van de dossiers en thema’s die er spelen, ben je een belangrijke adviseur voor de bewindspersonen van SZW.

Jij werkt nauw samen met je collega’s binnen en buiten de directie PDV. Daarnaast ben jij een spin in het web in het netwerk van UWV, gemeenten/VNG, Divosa, sociale partners, beroepsonderwijs, andere departementen en decentrale uitvoering in de arbeidsmarktregio’s. Jouw open en inspirerende wijze van communiceren werkt verbindend binnen deze krachtenvelden.

We heten je welkom in ons collegiaal MT, bestaande uit vier afdelingshoofden, twee programmamanagers en de directeur, waar de maatschappelijke opgaven centraal staan en humor gewaardeerd wordt. We zijn een directie en afdeling met collega’s die professioneel en intrinsiek gemotiveerd zijn om (kwetsbare) burgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Als manager PAM draag je actief bij aan de strategie en de opgaven waarvoor we staan. Vanuit jouw ervaring vind jij opgavegerichte en datagestuurde beleidsontwikkeling in een multidisciplinaire omgeving net zo belangrijk als wij.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen
De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen richt zich op de bijstand en de gemeentelijke voorzieningen om mensen aan het werk te helpen. Daarnaast richt de directie zich op armoedebeleid, schuldhulpverlening en samenwerking van UWV, gemeenten en andere partijen in de arbeidsmarktregio’s voor de arbeidsmarktdienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. De directie maakt beleid voor mensen die soms tijdelijk en soms structureel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en/of te maken hebben met schulden en daardoor niet zelf kunnen voorzien in het bestaan. Doelstelling is dat mensen zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien en participeren, zoveel als mogelijk door betaald werk. De Participatiewet, de wet SUWI, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zijn de belangrijkste kaders voor de directie.
De verantwoordelijkheid voor deze wetten is in vergaande mate gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit betekent dat PDV systeemverantwoordelijkheid kent voor de kaders: regelgeving, financiering, monitoring, evaluatie en handhaving. Bijzonder aandachtspunt is de samenhang van de Participatiewet met andere gedecentraliseerde wetten in het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg). Ten slotte is de directie ook verantwoordelijk voor een aantal subsidieregelingen, waaronder het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het arbeidsmarktdeel van de Europese middelen voor de klimaattransitie (JTF). De directie is intensief betrokken bij het mitigeren van de gevolgen van de coronacrisis: de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, de tijdelijke regionale mobiliteitsteams voor bemiddeling naar ander werk.

Afdeling Participatie en Arbeidsmarktregio's
De afdeling PAM is met 12 beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor het beleid, de regelgeving en landelijke ondersteuning van de infrastructuur voor de publieke arbeidsmarktdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s. De afdeling zoekt graag de samenwerking op buiten de directie, binnen en buiten SZW. Zo weten we relevante partners goed te vinden voor vragen of adviezen, óók in deze bijzondere tijd waarin we veelal thuis aan het werk zijn.

In 35 regio’s helpen UWV en gemeenten hun werkzoekenden die daarbij ondersteuning nodig hebben op weg naar (ander) werk, al dan niet met loopbaanadvies en (om)scholing. Dat doen gemeenten en UWV samen met werkgevers, vakbonden, (beroeps-) onderwijs en private partijen zoals uitzendbureaus. In elke arbeidsmarktregio organiseert de centrumgemeente deze samenwerking en is er een gezamenlijk werkgeversservicepunt en een leerwerkloket. Als onderdeel van het herstelpakket voor de coronacrisis zijn hier regionale mobiliteitsteam bij gekomen die hulp bieden bij het snel aan ander werk helpen van mensen die werkloos geraakt zijn. Er is veel in beweging op het gebied van de toekomstige inrichting van deze arbeidsmarktdienstverlening, waar de afdeling in samenspraak met de stakeholders beleid en regelgeving voor maakt.

Voor SZW programmeert de afdeling ook de verschillende Europese fondsen en is zij opdrachtgever voor de uitvoering van deze regelingen. Daarnaast initieert de afdeling namens SZW en samen met de stakeholders tijdelijke programma’s en projecten voor de landelijke ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s bij hun opgaven en verstrekt de subsidies daarvoor. In een van deze programma’s werkt SZW met VNG en UWV aan het verbeteren van de uitwisseling van matchingsgegevens van werkzoekenden en vacatures. Hierbij vervul je diverse rollen, zoals opdrachtgever, voorzitter van de stuurgroep, en subsidieverstrekker. In samenwerking met andere departementen draagt de afdeling bij aan de zogeheten regio-deals en andere regio-specifieke beleidsinterventies van het kabinet. Ook coördineert de afdeling de advisering van de SZW-vertegenwoordiger in het werkkameroverleg van de VNG en de sociale partners. Tot slot coördineert de afdeling van het beleid van de directie op het gebied van informatievoorziening en gegevensuitwisseling.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06-11836912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker inclusief werkgeverschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid inburgeringsbeleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker werken & leren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon