Manager Strategie Mobiliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek
 • Reageren voor 6 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BABD 513-22
 • Plaatsingsdatum 23 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beschrijving van de functie Een duurzaam welvarend land voor de huidige en toekomstige generaties, waarin alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen. Dat is de ambitie. Mobiliteit en bereikbaarheid spelen een cruciale rol in het kunnen meedoen aan de maatschappij en voor het verdienvermogen van Nederland. Iedereen ervaart en beleeft dat dagelijks: jongeren om hun school te bezoeken, ouderen om actief te kunnen participeren in de samenleving, de dienstensector voor hun rechtstreekse intercontinentale bestemmingen, de werknemer om van huis naar het werk te komen (en weer terug), de ambulance op weg naar het ziekenhuis, de ondernemers om hun producten van over de hele wereld in de winkel te krijgen, de toerist om te recreëren. Voorbeelden die illustreren hoezeer bereikbaarheid en mobiliteit een essentiële bijdrage leveren aan welvaart en welzijn in Nederland.

De opgave van de manager Strategie Mobiliteit

Zet jij samen met je team de koers uit om het mobiliteitssysteem ook toekomstbestendig te maken en te houden? Vanuit de kracht van de vervoersmodaliteiten nu en in de toekomst en in verbinding met andere maatschappelijke opgaven zoals klimaat, energie, wonen en ruimte. Denkend van buiten naar binnen.

De afdeling Strategie waar je leiding aan geeft, werkt voor twee directoraten: het Directoraal-Generaal Mobiliteit en het Directoraal-Generaal Lunchtvaart en Maritieme Zaken. De afdeling Strategie heeft een voortrekkersrol in de brede ontwikkeling van bereikbaarheidsbeleid voor de (middel)lange termijn. Dit betekent verder denken dan de huidige kabinetsperiode en denken en handelen vanuit het mobiliteitssysteem als geheel, in relatie tot de omgeving (o.a. woningbouw, leefbaarheid) en met oog voor de transitieopgaven.

We geven daarmee inhoud aan een integraal en multimodaal bereikbaarheidsbeleid. Daarbij sluiten we aan op de actuele ontwikkelingen en beleidsopgaven en leggen koppelingen met uitdagingen en kansen binnen de afzonderlijke modaliteiten. We werken nauw samen met de centrale strategie-directie ASA en de collega strategie-onderdelen bij het ministerie. En we halen signalen op bij, en werken samen met, externe stakeholders, zoals de Mobiliteitsalliantie, de Logistieke Alliantie, VNO-NCW, de koepels, en de kennisinstellingen.

Dit vertaalt zich in de volgende kerntaken:
1. Inhoud geven aan en aanjagen van een integraal en multimodaal mobiliteitsbeleid.
2. Verbinding leggen tussen korte en lange termijn.
3. Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en het vertalen van de betekenis daarvan.
4. Adviseren over strategische vraagstukken.

We doen dit door actief te participeren in beleidstrajecten binnen de betrokken directoraten vanuit de integrale en modaliteitsoverstijgende blik op het mobiliteitssysteem. We analyseren en agenderen ontwikkelingen, kansen en hun impact op het mobiliteitsbeleid. We zijn verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van verschillende generieke beleidsintrumenten en producten zoals het opstellen van de Mobiliteitsvisie, het afweegproces, de Integrale Mobilteitsanalyse en de Strategische Kennis en Innovatieagenda voor mobiliteit. We brengen mensen en kennis bijeen en we halen deskundigheid van buiten naar binnen op het brede terrein van mobiliteitsbeleid en zoeken actief verbinding met ‘het veld’. Bij de huidige beleidsdoelen adviseren we vanuit een integrale blik op mobiliteitsbeleid.
De afdeling bestaat uit circa 14 fte en maakt deel uit van de directie Innovatie en Strategie voor Mobiliteit (ISM). Deze directie is recent gevormd en werkt voor zowel het Directoraat-Generaal Mobiliteit als het Directoraat-Generaal Maritieme Zaken en Luchtvaart.

Wat vraagt dit van je?

De opgave waar de afdeling Strategie voor staat is inhoudelijk uitdagend, in een complex krachtenveld met veelal tegenstrijdige belangen. Je geeft de afdeling richting en rust en weet een goede balans te vinden tussen de strategieontwikkeling voor de lange termijn en actuele vraagstukken. Als echte verbinder sla je bruggen tussen verschillende strategische stakeholders, zowel in- als extern. Je zoekt ook nieuwe partners. Je staat stevig in je schoenen, weet koers te houden en bent ook nieuwsgierig en verbindt beleid, mensen en kennis van binnen en buiten. Je blijft kritisch, evalueert, werkt fact based en hebt oog voor win-wins en schuurpunten of (kennis)leemtes. Als lid van het MT van ISM geef je tevens mede richting aan de koers van de directie, versterk je het profiel van de directie en draag je zorg voor een gezond, open en inspirerend werkklimaat.

Wat neem jij mee?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en je beschikt over uitstekende analystische vaardigheden.
 • Je bent in staat om op strategisch niveau verbanden te leggen, hebt ervaring met complexe beleidsvraagstukken en je bent resultaatgericht.
 • Ervaring met het aansturen en (door)ontwikkelen van een team. Je bent een coachende leidinggevende met oog voor de mens.
 • Je hebt affiniteit met het beleidsterrein en weet de inhoudelijke opgaven te combineren met een brede maatschappelijke en politieke interesse. Een relevant netwerk is een pre.
 • Je hebt een goed gevoel voor het samenspel tussen politiek, beleid, uitvoering en externe partijen en je bent in staat om in dat samenspel resultaten te behalen met oog voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Je bewaart rust en overzicht en je bent in staat om tegengas te geven, indien nodig. Je bent samenwerkingsgericht en bent in staat in korte tijd een breed netwerk en plezierige samenwerkingsrelaties op te bouwen, ook als de belangen onderling verschillen of het doel is andere beleidsdirecties te prikkelen. Je bent creatief in je aanpak.
 • Je kunt duidelijk over complexe materie communiceren en jouw standpunt helder en overtuigend naar voren brengen.
 • Je hebt een belangstellende houding en draagt bij aan een open cultuur waarin je stimuleert dat collega’s onderling feedback geven en ontvangen.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.810 Max. €8.163 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure. Dit kan ook betekenen dat openbare bronnen als sociale media worden geraadpleegd.
 • Preselectiegesprekken met de MD-consultant vinden (virtueel) plaats tussen 15 en 19 december.
 • De selectiegesprekken zullen naar verwachting plaatvinden in de tweede week van januari 2023.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Innovatie en Strategie voor Mobiliteit (ISM)

De vorming van deze nieuwe directie is een voorbeeld van hoe er binnen IenW invulling wordt gegeven aan het streven het strategie-, innovatie- en kennisprofiel van het departement te versterken. De kerntaken van de directie zijn:

 • het (door)ontwikkelen van een samenhangende visie en strategie ten aanzien van het mobiliteitssysteem als geheel;
 • op basis van die visie en strategie concrete doelen stellen en tot een objectieve afweging komen van inzet van middelen (ex ante);
 • het zoeken naar nieuwe instrumenten en aanjagen van innovaties die kunnen bijdragen aan die doelen;
 • op basis van monitoring en evaluatie (ex durante en ex post) de effectiviteit vergroten (van het beleid en de beleidsinstrumenten).

De directie werkt opgavegericht. Daarvoor moet je niet alleen uit het raam kijken, maar ook de deur uit stappen en om de hoek kijken. We kiezen werkvormen die passen bij de opgave en proberen hiermee ook te experimenteren.

De directie bestaat naast de afdeling Strategie uit de afdeling Innovatie en de afdeling Mobiliteitsfonds. Het motto van de directie is “In samenwerking met anderen”. De directie heeft de ambitie hierin ook een voorbeeld te zijn. De drie afdelingen werken dan ook onderling nauw samen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dylan Koenders, directeur Innovatie Strategie voor Mobiliteit

06 - 15 10 92 21

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Regna Aschurie, MD-consultant Bureau ABD

06 – 15 85 61 32

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur dienst Huurcommissie

Huurcommissie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist met affiniteit voor scheepvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker EU en internationale samenwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon